Timisoara, Romania

Timisoara has officially ended exercising the title of European Capital of Culture through the gala that took place end of December, 2023 at the Palace of Culture, in the presence of hundreds of officials, cultural operators, guests from the country and abroad.

Η Τιμισοάρα ολοκλήρωσε επίσημα τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης μέσω της τελικής λήξης, που πραγματοποιήθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου, 2023 στο Μέγαρο Πολιτισμού, παρουσία εκατοντάδων επισήμων, πολιτιστικών φορέων, προσκεκλημένων από τη χώρα και το εξωτερικό.A memorable year ended in Timisoara, Romania in December – the European Capital of Culture for 2023. Followed by a film festival, performances, concerts and exhibitions highlighting the diversity and creativity that characterized the year.

Ολοκληρώθηκε μια αξέχαστη χρονιά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας τον Δεκέμβριο – την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2023. Ακολούθησαν, ένα φεστιβάλ κινηματογράφου, παραστάσεις, συναυλίες και εκθέσεις που αναδεικνύουν τη διαφορετικότητα και τη δημιουργικότητα που χαρακτήρισαν τη χρονιά.The charm of Timisoara, a city settled on River Bega, lies in its distinct architectural character, ample green spaces and vibrant cultural life. Timisoara is home to year-round musical and theatrical performances, art galleries, museums, cosy restaurants and cafes and a buzzing nightlife.

Η γοητεία της Τιμισοάρα, μιας πόλης που βρίσκεται στον ποταμό Μπέγκα, έγκειται στον ξεχωριστό αρχιτεκτονικό της χαρακτήρα, τους άφθονους χώρους πρασίνου και τη ζωντανή πολιτιστική ζωή της. Φιλοξενεί μουσικές και θεατρικές παραστάσεις όλο το χρόνο, γκαλερί τέχνης, μουσεία, φιλόξενα εστιατόρια και καφέ και έντονη νυχτερινή ζωή.Timisoara certainly has a rich and highly diverse heritage. The city’s multicultural population is the result of a succession of ruling forces, colonisers and occupiers through its history, and the moving of borders. As a result, it boasts more than 10,000 vintage structures and is a melting pot for over 20 distinct cultural communities, including Romanians, Germans, Hungarians, Serbians, Croatians, Italians, Spaniards, Greeks, Roma and Bulgarians, and followers of many faiths and denominations.

Η Τιμισοάρα έχει σίγουρα μια πλούσια με πολύ ποικιλόμορφη κληρονομιά. Ο πολυπολιτισμικός πληθυσμός της πόλης είναι το αποτέλεσμα μιας διαδοχής κυρίαρχων δυνάμεων, αποικιστών και κατακτητών κατά τη διάρκεια της ιστορίας της και της μετακίνησης των συνόρων. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να υπερηφανεύεται για περισσότερες από 10.000 παλιές κατασκευές και είναι ένα χωνευτήρι για περισσότερες από 20 ξεχωριστές πολιτιστικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων Ρουμάνων, Γερμανών, Ούγγρων, Σέρβων, Κροατών, Ιταλών, Ισπανών, Ελλήνων, Ρομά και Βούλγαρων και οπαδών πολλών θρησκειών και δόγματα.The Baroque Palace is an 18th-century Baroque style palace located in the city of Timisoara, Romania. The palace has a long and fascinating history that matches up with the development of Timisoara. The building alternated functions and purposes numerous times throughout the years. During certain time periods, the Baroque palace functioned as the administrative building and living headquarters for the city’s governor, other times as a University, it once served as a military base for the Soviet army, and it presently houses the art Museum of Timisoara.

Το μπαρόκ μέγαρο έχει μια μακρά και συναρπαστική ιστορία που αντανακλά την ανάπτυξη της Τιμισοάρα. Το κτίριο έχει αλλάξει πολλές φορές τη λειτουργία του κατά τη διάρκεια των ετών. Κατά τη διάρκεια ορισμένων χρονικών περιόδων, το μπαρόκ παλάτι λειτούργησε ως διοικητικό κτίριο και έδρα για τον κυβερνήτη της πόλης, άλλες φορές ως Πανεπιστήμιο, κάποτε χρησίμευε ως στρατιωτική βάση για τον σοβιετικό στρατό και σήμερα στεγάζει το Μουσείο Τέχνης της Τιμισοάρα.It is in Timișoara that in the year 1771, the first German-language newspaper in Central and South-Eastern Europe was printed – Temeswarer Nachrichten. It was also the site of the first public library and the first film screening, and currently, the city has three state theatres in three different languages.

Στην Τιμισοάρα, τυπώθηκε το 1771, η πρώτη γερμανόφωνη εφημερίδα στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη – Temeswarer Nachrichten. Ήταν επίσης ο τόπος της πρώτης δημόσιας βιβλιοθήκης και της πρώτης προβολής ταινιών, και επί του παρόντος, η πόλη έχει τρία κρατικά θέατρα σε τρεις διαφορετικές γλώσσες.Between 1880 and 1914, Timișoara was the most important industrial, commercial, financial and cultural city in the region, admired for its artistic excellence in music, literature, painting, sculpture and architecture, as well as its technical and scientific innovations.

Μεταξύ 1880 και 1914, η Τιμισοάρα ήταν η πιο σημαντική βιομηχανική, εμπορική, οικονομική και πολιτιστική πόλη της περιοχής, που θαυμαζόταν για την καλλιτεχνική της αριστεία στη μουσική, τη λογοτεχνία, τη ζωγραφική, τη γλυπτική και την αρχιτεκτονική, καθώς και τις τεχνικές και επιστημονικές της καινοτομίες.In December 1989, Timișoara witnessed a series of mass street protests in what was to become the Romanian Revolution. On 20 December, three days after bloodshed began there, Timisoara was declared the first city free of Communism in Romania.

Τον Δεκέμβριο του 1989, η Τιμισοάρα έγινε μάρτυρας μιας σειράς μαζικών διαδηλώσεων στους δρόμους σε αυτό που επρόκειτο να γίνει η Ρουμανική Επανάσταση. Στις 20 Δεκεμβρίου, τρεις μέρες μετά την έναρξη της αιματοχυσίας, η Τιμισοάρα ανακηρύχθηκε η πρώτη πόλη απαλλαγμένη από τον κομμουνισμό στη Ρουμανία.The Serbian Orthodox Cathedral (Catedrala Orthodoxa Sarba) completed in 1748 and the Serbian Bishop’s Residence (Vicariatul Ortodox Sarb). Its mint green and white facade with rich decorations is spectacular.

Ο Σερβικός Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός (Catedrala Orthodoxa Sarba) ολοκληρώθηκε το 1748 και η Σερβική Επισκοπική Κατοικία (Vicariatul Ortodox Sarb). Η πράσινη και λευκή πρόσοψή του με την πλούσια διακόσμηση είναι εντυπωσιακή.Timisoara abounds with churches of several denominations, a Jewish quarter, an  elegant baroque square and a pedestrian-only downtown area. Some of the monuments in the heart of the city afford panoramic views, while the many parks in this “city of flowers” provide an idyllic spot to take a break from sightseeing.

Η Τιμισοάρα αφθονεί με εκκλησίες πολλών δογμάτων, μια εβραϊκή συνοικία, μια κομψή μπαρόκ πλατεία και μια περιοχή στο κέντρο της πόλης μόνο για πεζούς. Μερικά από τα μνημεία στην καρδιά της πόλης προσφέρουν πανοραμική θέα, ενώ τα πολλά πάρκα σε αυτήν την «πόλη των λουλουδιών» προσφέρουν ένα ειδυλλιακό σημείο για να κάνετε ένα διάλειμμα από τα αξιοθέατα.The Orthodox Cathedral, is an imposing building in the city centre, the centre of Orthodox Christianity. The cathedral is the seat of the Archbishopric of Timisoara and the Metropolis of Banat. It is dedicated to the Three Holy Hierarchs, Basil the Great, Gregory the Theologian and John Chrysostom. It is perhaps the most iconic sight in all of Timisoara. It’s massive height and size makes the Cathedral viewable from afar. The enormous Cathedral has the capacity to host around 5,000 people at any given time.

Ο Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός, είναι ένα επιβλητικό κτίριο στο κέντρο της πόλης, το κέντρο του Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Είναι η έδρα της Αρχιεπισκοπής Τιμισοάρα και της Μητρόπολης του Μπανάτ. Είναι αφιερωμένος στους Τρεις Αγίους Ιεράρχες, τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Eίναι ίσως το πιο εμβληματικό αξιοθέατο σε όλη την Τιμισοάρα. Το τεράστιο ύψος και το μέγεθός του καθιστούν τον Καθεδρικό Ναό ορατό από πολύ μακριά. Ο τεράστιος καθεδρικός ναός έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει περίπου 5.000 άτομα ανά πάσα στιγμή.The architects, artists, sculptors, painters, builders, and various other contributors had one goal, to create a masterpiece that would distinguish the Timisoara Orthodox Cathedral as one of the most beautiful and significant Cathedrals in the entire world. The cathedral has a deep and rich history and plays a vital role in the way Timisoara developed as a city. Starting from its commencement in 1941, the church has provided citizens of Banat a spiritual foundation and place of worship for many decades.

Οι αρχιτέκτονες, οι καλλιτέχνες, οι γλύπτες, οι ζωγράφοι, οι οικοδόμοι και διάφοροι άλλοι συντελεστές, ως στόχο, να δημιουργήσουν ένα αριστούργημα που θα ξεχώριζε τον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Τιμισοάρα, ως έναν από τους πιο όμορφους και σημαντικούς καθεδρικούς ναούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο καθεδρικός ναός έχει μια βαθιά και πλούσια ιστορία και παίζει ζωτικό ρόλο στον τρόπο που αναπτύχθηκε η Τιμισοάρα ως πόλη. Από την έναρξή της το 1941, η εκκλησία παρείχε στους πολίτες του Μπανάτ ένα πνευματικό θεμέλιο και τόπο λατρείας για πολλές δεκαετίες.Catholic Cathedral. The St George’s Roman-Catholic Cathedral, built between 1736 and 1754 after plans by Fisher von Erlach, the architect that profoundly influenced and shaped the tastes of the Habsburg Empire. A fine example of Viennese baroque style the Roman-Catholic Cathedral is also known for its he main altar murals, completed by Michael Angelo Unterberger, director of the Fine Arts Academy in Vienna.

Ο Ρωμαιοκαθολικός Καθεδρικός Ναός, του Αγίου Γεωργίου, που χτίστηκε μεταξύ 1736 και 1754 μετά από σχέδια του Fisher von Erlach, του αρχιτέκτονα που επηρέασε βαθιά και διαμόρφωσε τα γούστα της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα βιεννέζικου μπαρόκ, ο Ρωμαιοκαθολικός Καθεδρικός Ναός είναι επίσης γνωστός για τις κύριες τοιχογραφίες του βωμού, που ολοκληρώθηκαν από τον Michael Angelo Unterberger, διευθυντή της Ακαδημίας Καλών Τεχνών στη Βιέννη.A progressive, cosmopolitan place, Timisoara was the first city in Europe and second in the world, after New York, to use electricity to illuminate its streets (1760). In 1869 Timisoara introduced public transport with horse-drawn trams, a premiere in Europe.

Προοδευτικό, κοσμοπολίτικο μέρος, η Τιμισοάρα ήταν η πρώτη πόλη στην Ευρώπη και η δεύτερη στον κόσμο, μετά τη Νέα Υόρκη, που χρησιμοποίησε ηλεκτρισμό για να φωταγωγήσει τους δρόμους της. Το 1869 η Τιμισοάρα εισήγαγε τις δημόσιες συγκοινωνίες με τραμ με άλογα, μια πρεμιέρα στην Ευρώπη.Other monumental buildings facing Piata Victoriei include Erno Neuhausz Palace, Lloyd Palace, Weiss Palace, Merbl Palace, Dauerbach Palace, Hâlt Palace, Szechenyi Palace and Loffler Palace and the National Opera.

Μπροστά από τον καθεδρικό ναό βρίσκεται ένα μνημείο που θυμίζει όσους έχασαν τη ζωή τους κατά την Επανάσταση του 1989 που ανέτρεψε το κομμουνιστικό καθεστώς. Άλλα μνημειώδη κτήρια που υπάρχου στην Πλατεία Νίκης είναι το παλάτι Erno Neuhausz, το παλάτι Lloyd, το παλάτι Weiss, το Merbl Palace, το παλάτι Dauerbach, το παλάτι Hâlt, το παλάτι Szechenyi και το παλάτι Loffler και η Εθνική Όπερα.Victory Square is Timisoara’s main square. Victory Square celebrates the fall of communism in 1989. It’s also known as Opera Square due to the sizeable opera house at its centre.

Η Πλατεία νίκης είναι η κεντρική πλατεία της Τιμισοάρα. Η Πλατεία Νίκης ονομάστηκε έτσι, για να θυμίζει την πτώση του κομμουνισμού το 1989. Είναι επίσης γνωστή ως Πλατεία Όπερας λόγω της μεγάλης όπερας στο κέντρο της.Some of the city’s most interesting sites are its elegant baroque buildings. They can be found all over the city and around Victory Square which was created in 1906. Timisoara opened the first public lending library in the Habsburg monarchy and built a municipal hospital 24 years before Vienna.

Μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα αξιοθέατα της πόλης είναι τα κομψά μπαρόκ κτίριά της. Βρίσκονται σε όλη την πόλη και γύρω από την πλατεία Νίκης η οποία δημιουργήθηκε το 1906. Η Τιμισοάρα άνοιξε την πρώτη δημόσια δανειστική βιβλιοθήκη στη μοναρχία των Αψβούργων και έχτισε δημοτικό νοσοκομείο 24 χρόνια πριν από τη Βιέννη.South and east of the Bega Canal are the residential districts, true gems of Jugendstil, or art nouveau, architecture, built mainly in the late 19th century.

Νότια και ανατολικά του καναλιού Bega βρίσκονται οι οικιστικές συνοικίες αληθινά διαμάντια του Jugendstil ή της αρτ νουβό αρχιτεκτονικής, που χτίστηκε κυρίως στα τέλη του 19ου αιώνα.Brück House is a four-story building located in Union Square. It is one of the most beautiful and well-known buildings in Timisoara. What makes this building unique is its Art Nouveau style and vibrant colours. The ground floor of the building has always had a pharmacy.

Το Brück House είναι ένα τετραώροφο κτήριο που βρίσκεται στην πλατεία της Ένωσης. Είναι ένα από τα πιο όμορφα και γνωστά κτίρια στην Τιμισοάρα. Αυτό που κάνει αυτό το κτίριο μοναδικό είναι το αρ νουβό στιλ και τα ζωντανά του χρώματα. Το ισόγειο του κτιρίου είχε πάντα φαρμακείο.Union Square, also known as Dome Square, is the oldest square in Timișoara. It was named in honor of the Romanian troops that entered Timișoara on 3 August 1919 and established the Romanian administration, thus finalizing the union of Banat with Romania.

Η Union Square, γνωστή και ως Dome Square, είναι η παλαιότερη πλατεία στην Τιμισοάρα. Ονομάστηκε προς τιμήν των ρουμανικών στρατευμάτων που εισήλθαν στην Τιμισοάρα στις 3 Αυγούστου 1919 και ίδρυσαν τη ρουμανική διοίκηση, οριστικοποιώντας έτσι την ένωση του Μπανάτ με τη Ρουμανία.The first chocolate producer in Romania was founded in Timisoara in 1890. Today, artisanal chocolate manufacturer Chantia continues the city’s chocolate-making tradition. Chantia offers chocolate-lovers 40 different kinds of pralines, all made from pure cocoa butter Belgian-style chocolate.

Ο πρώτος παραγωγός σοκολάτας στη Ρουμανία ιδρύθηκε στην Τιμισοάρα το 1890. Σήμερα, ο βιοτεχνικός κατασκευαστής σοκολάτας Chantia συνεχίζει την παράδοση της πόλης στην παραγωγή σοκολάτας. Το Chantia προσφέρει στους λάτρεις της σοκολάτας 40 διαφορετικά είδη πραλινών, όλα φτιαγμένα από αγνό βούτυρο κακάο σοκολάτα βελγικού τύπου.The picturesque Habsburg-era, Union Square (Piata Unirii) is lined by imposing structures that include places of worship of different denominations, public institutions and historic pastel-hued buildings. During the 18th century, the Union Square was Timisoara’s commercial centre and the venue for military ceremonies and religious processions.

Η γραφική πλατεία της Ένωσης, της εποχής των Αψβούργων περιστοιχίζεται από επιβλητικές κατασκευές που περιλαμβάνουν χώρους λατρείας διαφορετικών δογμάτων, δημόσια ιδρύματα και ιστορικά κτίρια σε διάφορες αποχρώσεις. Κατά τον 18ο αιώνα, η Union Square ήταν το εμπορικό κέντρο της Τιμισοάρα και ο χώρος για στρατιωτικές τελετές και θρησκευτικές πομπές.Monumental buildings facing Timisoara Old Townhall Square include: Timisoara Garrison Headquarters, Old Townhall, Palace of Agricultural Bank, Palace of Credit Bank.

Τα μνημειακά κτίρια που βλέπουν στην Πλατεία του Παλαιού Δημαρχείου της Τιμισοάρα περιλαμβάνουν: Τα κεντρικά γραφεία της φρουράς της Τιμισοάρα, το Παλιό Δημαρχείο, το Παλάτι της Αγροτικής Τράπεζας, το Παλάτι της Πιστωτικής Τράπεζας.The main square, Piata Victoriei is a pedestrian-only zone and is home to some of Timisoara’s most exquisite baroque buildings, restaurants, and hotels.

Η κεντρική πλατεία Νίκης είναι μια ζώνη μόνο για πεζούς και φιλοξενεί μερικά από τα πιο εξαίσια μπαρόκ κτίρια, εστιατόρια και ξενοδοχεία της Τιμισοάρα.Victory Square is the last of the three squares in Timisoara.  It is not far from Liberty Square and has landscaping with beautiful flowers. This square is the central square in Timisoara.  Victory Square has the National Theater and Opera at one end and the Metropolitan Cathedral at the other. If it is a hot day, pop into Gelato di Bruno for some delicious gelato.

Η Πλατεία Νίκης είναι η τελευταία από τις τρεις πλατείες στην Τιμισοάρα. Δεν απέχει πολύ από την Πλατεία Ελευθερίας και έχει εξωραϊσμό με όμορφα λουλούδια. Αυτή η πλατεία είναι η κεντρική πλατεία στην Τιμισοάρα. Η Πλατεία Νίκης έχει το Εθνικό Θέατρο και την Όπερα στο ένα άκρο και τον Μητροπολιτικό Καθεδρικό Ναό στο άλλο. Αν είναι μια ζεστή μέρα, μπείτε στο Gelato di Bruno για ένα νόστιμο gelato.Banat region has formed a diverse cultural palette over the centuries, being the place that currently hosts over 30 cultural communities, among which are Romanians, Germans, Hungarians, Serbians, Croatians, Italians, Spaniards and Bulgarians.

Η περιοχή του Μπανάτ όπου βρίσκεται η Τιμισοάρα έχει σχηματίσει μια ποικιλόμορφη πολιτιστική παλέτα κατά τη διάρκεια των αιώνων, καθώς είναι ο τόπος που φιλοξενεί σήμερα περισσότερες από 30 πολιτιστικές κοινότητες, μεταξύ των οποίων Ρουμάνοι, Γερμανοί, Ούγγροι, Σέρβοι, Κροάτες, Ιταλοί, Ισπανοί και Βούλγαροι.Francesco Illy, inventor of illeta – considered the blueprint for modern espresso machine – was born in Timisoara in 1892. Illy also developed an innovative packaging technique based on pressurization; his method remains the industry’s standard for preserving and enhancing coffee freshness during transport and storage.

Ο Francesco Illy, εφευρέτης της illeta – που θεωρείται το σχέδιο για τη σύγχρονη μηχανή εσπρέσο – γεννήθηκε στην Τιμισοάρα το 1892. Ο Illy ανέπτυξε επίσης μια καινοτόμο τεχνική συσκευασίας που βασίζεται στην πίεση. Η μέθοδός του παραμένει το πρότυπο της βιομηχανίας για τη διατήρηση και την ενίσχυση της φρεσκάδας του καφέ κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.In Liberty Square, you will find another plague statue called St. Mary and St. John of Nepomuk Monument.  There is also the Old City Hall and Military Casino.

Στην Πλατεία Ελευθερίας, θα βρείτε ένα άλλο άγαλμα πανώλης που ονομάζεται Μνημείο της Αγίας Μαρίας και του Αγίου Ιωάννη του Νεπομούκ. Υπάρχει επίσης το Παλιό Δημαρχείο και το Στρατιωτικό Καζίνο.The St. Mary and St. John of Nepomuk Monument, often shortened as Statue of St. John of Nepomuk, is a Romanian Baroque monument in Timișoara’s Liberty Square. It is one of the two plague columns built in Timimoara after the Great Plague of 1738; the other is located in the neighboring Union Square.

Το μνημείο της Αγίας Μαρίας και του Αγίου Ιωάννη του Nepomuk, που συχνά συντομεύεται ως Άγαλμα του Αγίου Ιωάννη του Nepomuk, είναι ένα ρουμανικό μπαρόκ μνημείο στην πλατεία Ελευθερίας της Τιμισοάρα. Είναι μία από τις δύο στήλες πανώλης που χτίστηκαν στην Τιμιμοάρα μετά τη Μεγάλη Πανούκλα του 1738. το άλλο βρίσκεται στη γειτονική Union Square.Union Square is one of three main squares in Timisoara. Union Square is also called Dome Square, the oldest square in Timisoara. In Union Square, you will find the Serbian Orthodox Cathedral, St. George’s Catholic Cathedral, the Baroque Palace (Art Museum), the plague column, plenty of cafes, and the Brück House. The buildings in Union Square are so colorful and detailed.

Η Πλατεία της Ένωσης είναι μία από τις τρεις κύριες πλατείες στην Τιμισοάρα. Η Πλατεία ονομάζεται επίσης Dome Square, η παλαιότερη πλατεία στην Τιμισοάρα. Στην Πλατεία Union, θα βρείτε τον Σερβικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό, τον Καθολικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, το Μπαρόκ Μέγαρο (Μουσείο Τέχνης), τη στήλη της πανούκλας, πολλά καφέ και το Brück House. Τα κτίρια στην Union Square είναι τόσο πολύχρωμα και λεπτομερή.Timisoara is a wonderful place to visit at any time. Its captivating Viennese Baroque buildings have earned it the nickname of ‘Little Vienna’, while its abundant green spaces have earned it another: the ‘City of Parks’.

Η Τιμισοάρα είναι ένα υπέροχο μέρος για να επισκεφθείτε οποιαδήποτε στιγμή. Τα σαγηνευτικά βιεννέζικα μπαρόκ κτίριά της έχουν κερδίσει το παρατσούκλι της «Μικρής Βιέννης», ενώ οι άφθονοι χώροι πρασίνου, της έχουν κερδίσει ένα άλλο: την «Πόλη των Πάρκων».In 2023, the main objective of the city was to promote the European journey of Timisoara, through which the European and international partners were offered the opportunity to present their culture as part of the common European heritage.

Το 2023, ο κύριος στόχος της πόλης ήταν η προώθηση του ευρωπαϊκού ταξιδιού της Τιμισοάρα, μέσω του οποίου προσφέρθηκε στους Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους η ευκαιρία να παρουσιάσουν τον πολιτισμό τους ως μέρος της κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς.

Lucas Hamatsos, TV presenter/News anchorman/Radio producer at Cyprus Broadcasting Corporation (CYBC), the Cyprus’ public broadcasting service and member of Cyprus Travel Writers & journalists Society (FIJET). 

Λουκάς Χάματσος, Μέλος του Παγκύπριου Συνδέσμου Συγγραφέων & Δημοσιογράφων Τουρισμού, μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων & Συγγραφέων Τουρισμού (FIJET). facebook

Related Posts