A trip to Peloponnese Region, Greece

Archeological Site of Olympia, Greece. Common Grounds. Olympia was the birthplace of the most famous and important sporting event in the ancient word. (In the picture: Phivos Nicolaides, George Nicolaou & Dr Gregoris Maliotis, members of the Cyprus Travel Writers & Journalists Society).

Αρχαιολογικός χώρος Ολυμπίας. Κοινός Τόπος. Η Ολυμπία το πιο δοξασμένο ιερό της αρχαίας Ελλάδας αφιερωμένο στον Δία. Ήταν ο τόπος διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων. Στη φωτογραφία (Φοίβος Νικολαΐδης, Γιώργος Νικολάου & Δρ Γρηγόρης Μαλιώτης, μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Συγγραφέων & Δημοσιογράφων Τουρισμού).

Every year, millions of international tourists visit Greece ancient sites. Every step here is a journey through the centuries.

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο επισκέπτονται τους αρχαίους τόπους της Ελλάδας. Κάθε βήμα εδώ είναι ένα ταξίδι στους αιώνες.

The Pan-Hellenic sanctuary of Olympia has been established in the history of culture, as the most important religious, political and sports centre, with a history that dates back to the end of the Neolithic times (4th millennium BC). The famous sanctuary became the centre of worship of Zeus, the father of the twelve Olympian gods. For the Altis, the sacred grove and the centre of the sanctuary, some of the most remarkable works of art and technique have been created, constituting a milestone in the history of art.

Το πανελλήνιο ιερό της Ολυμπίας έχει καθιερωθεί στην ιστορία του πολιτισμού, ως το σημαντικότερο θρησκευτικό, πολιτικό και αθλητικό κέντρο, με ιστορία που χρονολογείται από τα τέλη της νεολιθικής εποχής (4η χιλιετία π.Χ.). Το περίφημο ιερό έγινε το κέντρο λατρείας του Δία, του πατέρα των δώδεκα Ολύμπιων θεών. Για την Άλτις, το ιερό άλσος και το κέντρο του ιερού, έχουν δημιουργηθεί μερικά από τα πιο αξιόλογα έργα τέχνης και τεχνικής, που αποτελούν ορόσημο στην ιστορία της τέχνης.

The stadium in Olympia, Peloponnese. This is where the famous Games, organised every four years in honour of Zeus, were born. The ruins of the stadium and sports facilities around the Temple of Zeus keep the memory of the athletes who took part in them alive. Every two years, the Olympic Flame Lighting Ceremony brings the sanctuary back to life. In this universal place, the Olympic Idea was born, making Olympia a unique universal symbol of peace and competition at the service of virtue. Here, too, prominence was given to the ideals of physical and mental harmony, of noble contest, of how to compete well, of the Sacred Truce; values, which remain unchanged in perpetuity.

Το στάδιο στην Ολυμπία Πελοποννήσου. Εδώ γεννήθηκαν οι περίφημοι Αγώνες που διοργανώνονταν κάθε τέσσερα χρόνια προς τιμή του Δία. Τα ερείπια του σταδίου και των αθλητικών εγκαταστάσεων γύρω από το Ναό του Διός κρατούν ζωντανή τη μνήμη των αθλητών που συμμετείχαν σε αυτά. Κάθε δύο χρόνια, η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας ξαναζωντανεύει το ιερό. Σε αυτόν τον παγκόσμιο τόπο, γεννήθηκε η Ολυμπιακή Ιδέα, καθιστώντας την Ολυμπία μοναδικό παγκόσμιο σύμβολο ειρήνης και ανταγωνισμού στην υπηρεσία της αρετής. Εδώ, επίσης, δόθηκε έμφαση στα ιδανικά της σωματικής και ψυχικής αρμονίας, του ευγενούς αγώνα, του πώς να ανταγωνίζεσαι καλά, της Ιερής Εκεχειρίας. αξίες, οι οποίες παραμένουν αμετάβλητες στο διηνεκές.

The city of Mycenae, Peloponnese. A monumental gate crowned by two lionesses, a Cyclopean wall, royal tombs, etc. This is the capital of Mycenaean civilisation, from the 15th to the 12th century B.C. Homer made it the legendary city of Agamemnon in his epic account of the Trojan War.

Η πόλη των Μυκηνών Πελοποννήσου. Μια μνημειακή πύλη που στεφανώνεται από δύο λέαινες, ένα κυκλώπειο τείχος, βασιλικοί τάφοι κ.λπ. Αυτή είναι η πρωτεύουσα του μυκηναϊκού πολιτισμού, από τον 15ο έως τον 12ο αιώνα π.Χ. Ο Όμηρος την έκανε τη θρυλική πόλη του Αγαμέμνονα στην επική αφήγηση του Τρωικού Πολέμου.

The cyclopean masonry with its lions’ gate is the oldest monumental relief. Here also lies the circle of tombs “A”, royal tombs full of gold, silver, and ivory, which was discovered by H. Schliemann. Tholos, the famous grave of Agamemnon, and the treasury of Atreus, are some of the most important archaeological sites of Mykene. The precious treasures of Mykenes are exhibited in the National Archaeological Museum in Athens. (In the picture Dr Gregoris Maliotis).

Μυκήνες. Η κυκλώπεια τοιχοποιία με την πύλη του λιονταριού είναι το παλαιότερο μνημειακό ανάγλυφο. Εδώ βρίσκεται και ο κύκλος των τάφων «Α», βασιλικοί τάφοι γεμάτοι χρυσό, ασήμι και ελεφαντόδοντο, που ανακαλύφθηκε από τον H. Schliemann. Η Θόλος, ο περίφημος τάφος του Αγαμέμνονα και ο θησαυρός του Ατρέα, είναι μερικοί από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Μυκήνης. Οι πολύτιμοι θησαυροί των Μυκηνών εκτίθενται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα. (Στη φωτογραφία ο Δρ Γρηγόρης Μαλιώτης).

Theatre of Epidaurus, Peloponnese. With its marble stands and perfect acoustics, Epidaurus is probably the most beautiful Ancient Greek theatre and one of the best preserved, so much so that it is still in use today! Next to it, you can see impressive remnants of the vast sanctuary dedicated to the healing god Asclepius, of which the theatre was part. (In the picture: George Nicolaou, Gregoris Maliotis & Phivos Nicolaides).

Θέατρο Επιδαύρου, Πελοπόννησος. Με τις μαρμάρινες βάσεις και την τέλεια ακουστική, η Επίδαυρος είναι ίσως το ωραιότερο αρχαίο ελληνικό θέατρο και ένα από τα καλύτερα διατηρημένα, τόσο που χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα! Δίπλα, μπορείτε να δείτε εντυπωσιακά απομεινάρια του απέραντου ιερού αφιερωμένου στον θεό θεραπευτή Ασκληπιό, μέρος του οποίου ήταν και το θέατρο. (Στη φωτογραφία: Γιώργος Νικολάου, Γρηγόρης Μαλιώτης & Φοίβος Νικολαΐδης). 

Phivos Nicolaides & Dr Gregoris Maliotis visit the Archaeological Museum of Epidaurus. Within the archaeological site of the Sanctuary of Asclepius at Epidaurus is located the Archaeological Museum where you can see model reconstructions, ancient exhibits and hundreds of small artifacts excavated at the site.
Φοίβος Νικολαΐδης & Δρ Γρηγόρης Μαλιώτης επισκέπτονται το Αρχαιολογικό Μουσείο Επιδαύρου. Μέσα στον αρχαιολογικό χώρο του Ιερού του Ασκληπιού στην Επίδαυρο, βρίσκεται το Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου μπορείτε να δείτε ανακατασκευές μοντέλων, αρχαία εκθέματα και εκατοντάδες μικρά τεχνουργήματα που ανασκάφηκαν στον χώρο.

Related Posts