Archaeologicl Museum of Olympia, Peloponnese – Greece

Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας

Olympia’s Archaeological Museum exhibits are some of the most significant exhibitions of the ancient world displaying the long history of the sanctuary of Zeus and the Olympic Games, as well as artwork dating back thousands of years.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας εκθέτει μερικά από τα πιο σημαντικά ευρήματα του αρχαίου κόσμου, που παρουσιάζουν τη μακρά ιστορία του ιερού του Διός και των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και έργα τέχνης που χρονολογούνται χιλιάδες χρόνια πριν.The Altis grove at Olympia was believed to be the place where Hercules made a clearing in the trees and used the space to hold the first Games in honour of Zeus. Over time, many temples, altars and statues to Zeus were set up at Olympia. However, the most awe-inspiring statue of all was the statue of Zeus within his vast temple. According to Herodotus, it is one of the Seven Wonders of the ancient world, the statue measured nearly 13 metres high and was made of ivory and gold. The statue was destroyed by fire in the 5th century AD.

Το άλσος Άλτης στην Ολυμπία πιστεύεται ότι ήταν το μέρος όπου ο Ηρακλής καθάρισε το χώρο για να χρησιμοποιηθεί για τους πρώτους Αγώνες προς τιμήν του Δία. Με τον καιρό, πολλοί ναοί, βωμοί και αγάλματα του Δία στήθηκαν στην Ολυμπία. Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό άγαλμα από όλα ήταν το άγαλμα του Δία μέσα στον αχανή ναό του. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, είναι ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου, το άγαλμα είχε ύψος σχεδόν 13 μέτρα και ήταν φτιαγμένο από ελεφαντόδοντο και χρυσό. Το άγαλμα καταστράφηκε από πυρκαγιά τον 5ο αιώνα μ.Χ.
Olympia’s Archaeological Museum, which houses finds from the excavation of the sanctuary of Zeus, is one of the most important museums of Greece.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας, το οποίο φιλοξενεί ευρήματα από την ανασκαφή του ιερού του Διός, είναι ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της Ελλάδας.The range of valuable finds includes a display case with a collection of finely preserved bronze helmets of the Archaic-Classical periods.
Η γκάμα των πολύτιμων ευρημάτων περιλαμβάνει προθήκη με συλλογή από λεπτοδιατηρημένα χάλκινα κράνη των αρχαϊκών-κλασικών χρόνων.Dedication by Miltiades, as the inscription informs us “Miltiades dedicates to Zeus”. It is the same helmet worn by the Athenian general in the battle of Marathon, where he defeated the Persians, and thus offered it to Zeus as a sign of gratitude.
Αφιέρωση του Μιλτιάδη, όπως μας πληροφορεί η επιγραφή «Ο Μιλτιάδης αφιερώνει στον Δία». Είναι το ίδιο κράνος που φορούσε ο Αθηναίος στρατηγός στη μάχη του Μαραθώνα, όπου νίκησε τους Πέρσες και έτσι το πρόσφερε στον Δία ως ένδειξη ευγνωμοσύνης. Some of the world’s most important ancient works of art are on display here, many dating back thousands of years.
Μερικά από τα πιο σημαντικά αρχαία έργα τέχνης του κόσμου εκτίθενται εδώ, πολλά από τα οποία χρονολογούνται χιλιάδες χρόνια πριν.Exhibition’s numerous bronze objects: figurines of humans and animals, cauldrons, tripods, griffins, sphinxes, and many different kinds of weapons, vessels, and exquisite examples of the toreutic art.
Πολυάριθμα χάλκινα αντικείμενα της έκθεσης: ειδώλια ανθρώπων και ζώων, καζάνια, τρίποδες, γρύπες, σφίγγες και πολλά διαφορετικά είδη όπλων, αγγεία και εξαίσια δείγματα της τορευτικής τέχνης.Large cut-out embossed bronze sheet. A female griffin is depicted nursing her young, just visible under her belly (B 104). The eye of the mythic being is inlaid ivory, and the decorative details are rendered through delicate engraving and dots.
Μεγάλο κομμένο ανάγλυφο μπρούτζινο φύλλο. Ένας θηλυκός γρύπας απεικονίζεται να θηλάζει τα μικρά της, μόλις ορατή κάτω από την κοιλιά της. Το μάτι του μυθικού όντος είναι ένθετο από ελεφαντόδοντο και οι διακοσμητικές λεπτομέρειες αποδίδονται μέσα από λεπτή γκραβούρα και κουκκίδες.The exhibition contains great masterpieces from the long history of the Olympic Games’ birthplace, and thousands of years of art. The exhibits are displayed in chronological and thematic order from Prehistoric down to Roman times.
Η έκθεση περιέχει σπουδαία αριστουργήματα από τη μακρά ιστορία της γενέτειρας των Ολυμπιακών Αγώνων και χιλιάδων ετών τέχνης. Τα εκθέματα εκτίθενται με χρονολογική και θεματική σειρά από την προϊστορική έως τη ρωμαϊκή εποχή.The extent of its bronze collection makes it one of the most important in the world. Η έκταση της χάλκινης συλλογής του το καθιστά ένα από τα σημαντικότερα στον κόσμο.The Archaeological Museum of Olympia, one of the most important museums in Greece, presents the long history of the most celebrated sanctuary of antiquity, the sanctuary of Zeus, father of both gods and men, where the Olympic games were born.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας, ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της Ελλάδας, παρουσιάζει τη μακρά ιστορία του πιο φημισμένου ιερού της αρχαιότητας, του ιερού του Δία, πατέρα θεών και ανθρώπων, όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.The exhibits present the long and fascinating history of the most famous sanctuary of antiquity, the pan-Hellenic sanctuary of Zeus, father of gods and men as the ancient Greeks believed, where the Olympic Games were born.
Τα εκθέματα παρουσιάζουν τη μακρά και συναρπαστική ιστορία του πιο γνωστού ιερού της αρχαιότητας, του πανελληνίου ιερού του Δία, πατέρα θεών και ανθρώπων όπως πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες, όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. The Eastern pediment of the Temple of Zeus at Olympia depicts the tale of Pelops just before the chariot race wherein he kills the king Oenomaus in order to win the hand of his daughter Hippodamia.
Το ανατολικό αέτωμα του Ναού του Διός στην Ολυμπία απεικονίζει την ιστορία του Πέλοπα λίγο πριν την αρματοδρομία όπου σκοτώνει τον βασιλιά Οινόμαο για να κερδίσει το χέρι της κόρης του Ιπποδάμειας.

The East Pediment features a scene especially appropriate at the home of the ancient Olympic Games, where athletes competed in view of the temple from 776 BCE to 393 CE: here, preparations are being made for a chariot race, which explains why there are horses flanking the five central figures. On the West Pediment, in contrast, there is depicted a ‘centauromachy’ – a battle between the half-man, half-horse centaurs and the Lapiths.
Το Ανατολικό Αέτωμα παρουσιάζει μια σκηνή ιδιαίτερα κατάλληλη για το χώρο των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, όπου οι αθλητές διαγωνίζονταν με θέα τον ναό από το 776 π.Χ. έως το 393 μ.Χ. τα πέντε κεντρικά πρόσωπα. Στο Δυτικό Αέτωμα, αντίθετα, απεικονίζεται μια «κενταυρομαχία» – μια μάχη μεταξύ των κενταύρων μισού ανθρώπου, μισού ίππου και των Λαπιθών.The pediments of the Temple of Zeus at Olympia are some of the best surviving examples of early Classical Greek sculpture. The pediments were completed c.460 BCE and comprise of forty-two figures in total.
Τα αετώματα του Ναού του Διός στην Ολυμπία είναι μερικά από τα καλύτερα σωζόμενα δείγματα της πρώιμης κλασικής ελληνικής γλυπτικής. Τα αετώματα ολοκληρώθηκαν γύρω στο 460 π.Χ. και αποτελούνται από σαράντα δύο φιγούρες συνολικά.Nike of Paionios. Even with the serious losses and the damage it has suffered, the statue still impresses today, being one of the masterpieces of ancient sculpture, a representative sample of the so-called “rich style” of art (430/420-400/390 BC), a period in which greater freedom of movement, grace, and lyricism are observed in the forms.
Νίκη του Παιονίου. Ακόμη και με τις σοβαρές απώλειες και τις ζημιές που έχει υποστεί, το άγαλμα εξακολουθεί να εντυπωσιάζει σήμερα, αποτελώντας ένα από τα αριστουργήματα της αρχαίας γλυπτικής, αντιπροσωπευτικό δείγμα της λεγόμενης «πλούσιας τεχνοτροπίας» (430/420-400/390 π.Χ. ), περίοδος κατά την οποία παρατηρείται μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, χάρη και λυρισμός στις φόρμες.The Olympic Games in antiquity represented peace and the nobility of competition. Olympia was a place of particular religious and ideological value.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην αρχαιότητα αντιπροσώπευαν την ειρήνη και την αρχοντιά του ανταγωνισμού. Η Ολυμπία ήταν τόπος ιδιαίτερης θρησκευτικής και ιδεολογικής αξίας. More than 2,000 years old the famous statue of Hermes holding the infant Dionysus, is one of few works of art in the world equipped with devices to protect it against damage from major earthquakes.

Πάνω από 2.000 ετών το περίφημο άγαλμα του Ερμή που κρατά το βρέφος Διόνυσο, είναι ένα από τα λίγα έργα τέχνης στον κόσμο εξοπλισμένα με συσκευές για την προστασία του από  μεγάλους σεισμούς.

Click to read whole article and all photos: Archaeologicl Museum of Olympia, Peloponnese – Greece  

Related Posts