Bran Castle, «Dracula’s Castle», a landmark in Romania

Το Κάστρο του Κόμη Δράκουλα, εθνικό μνημείο στη Ρουμανία

Bran Castle was built between 1377 and 1388 by the Saxons of Transylvania as a fortress and a customs point. It was perched atop a hill to offer clear views of the valley and was built to stop the expansion of the Ottoman Empire.
Το Κάστρο Μπραν χτίστηκε μεταξύ 1377 και 1388 από τους Σάξονες της Τρανσυλβανίας ως φρούριο και τελωνείο. Ήταν σκαρφαλωμένο στην κορυφή ενός λόφου για να προσφέρει καθαρή θέα στην κοιλάδα και χτίστηκε για να σταματήσει την επέκταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Bran (a Slavonic name meaning “gate”), is a commune in Brasov County, Transylvania, Romania. The medieval Bran Castle is a popular tourist destination, partly because it is associated with the home of Dracula in Bram Stoker’s novel of the same name.
Το Μπραν (στα Σλάβικα σημαίνει «πύλη») είναι μια κοινότητα στην κομητεία Μπρασόβ, της Τρανσυλβανίας, στη Ρουμανία. Το μεσαιωνικό κάστρο του Μπαρν είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός, εν μέρει επειδή συσχετίζεται με το σπίτι του Δράκουλα στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μπραμ Στόκερ.

The Castle had a significant role in the history of Transylvania in defending against the Ottoman Empire from 1438 to 1442. Up until the mid-18th century, Bran Castle played a strategic military role.
Το Κάστρο είχε σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Τρανσυλβανίας και στην άμυνα κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το 1438 έως το 1442. Μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα, το Κάστρο Μπραν έπαιξε στρατηγικό στρατιωτικό ρόλο.

Bran Castle has gone through a lot of changes since its creation in 1337. From a fortress to a custom’s check point to a hospital to a museum, this castle has played vastly different roles over the centuries.
Το κάστρο Μπραν έχει περάσει από πολλές αλλαγές από τη δημιουργία του το 1337. Από  φρούριο σε τελωνείο, νοσοκομείο και μουσείο, αυτό το κάστρο έπαιξε πολύ διαφορετικούς ρόλους ανά τους αιώνες.

Why do people call it “Dracula castle”? Because Bran Castle is the only castle in all of Transylvania that actually fits Bram Stoker’s description of Dracula’s Castle, it is known throughout the world as Dracula’s Castle.
Γιατί οι άνθρωποι το αποκαλούν «κάστρο του Δράκουλα»; Επειδή η τοποθεσία και το κάστρο Μπραν είναι το μόνο σε όλη την Τρανσυλβανία που ταιριάζει περισσότερο με αυτό που περιγράφεται ως κάστρο του Δράκουλα στο μυθιστόρημα του Μπραν Στόκερ. Έτσι, είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο ως το Κάστρο του Δράκουλα.

 

To create his immortal antihero, Count Dracula in 1897, Stoker certainly drew on popular Central European folktales, but he also seems to have been inspired by historical accounts of the 15th-century Romanian prince Vlad Tepes, or Vlad the Impaler.
Για να δημιουργήσει τον αθάνατο αντιήρωά του, τον Κόμη Δράκουλα το 1897, ο Στόκερ βασίστηκε σίγουρα σε δημοφιλή παραμύθια της Κεντρικής Ευρώπης, αλλά φαίνεται ότι εμπνεύστηκε και από ιστορικές αφηγήσεις για τον Ρουμάνο πρίγκιπα Βλαντ Τέπες του 15ου αιώνα ή τον Βλαντ τον Ανασκολοπιστή ή Παλλουκωτή.

Inside Bran Castle, Queen Marie’s residence includes a bedroom, bathroom, dining area, hall, dressing room, and two salons. The castle contains a hidden passageway that connects the first and third floors of the fortification, which was found in 1927.
Μέσα στο κάστρο Μπραν, η κατοικία της Βασίλισσας Μαρίας περιλαμβάνει ένα υπνοδωμάτιο, μπάνιο, τραπεζαρία, χολ, γκαρνταρόμπα και δύο σαλόνια. Το κάστρο διαθέτει ένα κρυφό πέρασμα που συνδέει τον πρώτο και τον τρίτο όροφο της οχύρωσης, που βρέθηκε το 1927.

Loucas Hamatsos ready to experience the history, the myth, the intrigue and the magic of this famous castle!
Έτοιμος ο Λουκάς Χάματσος να ζήσει την ιστορία, τον μύθο, τις ίντριγκες και τη μαγεία αυτού του δημοφιλούς κάστρου!

One of the first private museums in the country, Bran Castle displays the furniture and art collection of Queen Marie. That’s not all, this popular attraction is also famous due to the Count Dracula stories by Bram Stoker.
Ένα από τα πρώτα ιδιωτικά μουσεία της χώρας, το Κάστρο Μπραν παρουσιάζει τα έπιπλα και τη συλλογή έργων τέχνης της Βασίλισσας Μαρίας. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, αυτό το δημοφιλές αξιοθέατο, είναι επίσης διάσημο λόγω των ιστοριών που συνδέονται με τον Κόμη Δράκουλα του Μπραμ Στόκερ.

Even the briefest glance at the garments displayed here reveals the incredible richness and variety of fashions produced during the nineteenth century.
Ακόμη και η πιο σύντομη ματιά στα ενδύματα που εμφανίζονται εδώ αποκαλύπτει τον απίστευτο πλούτο και την ποικιλία των μοντέλων που υπήρχαν κατά τη διάρκεια του δέκατου ένατου αιώνα.

An astonishing old lace dress assorted with an umbrella leaves Mila Ivanova speechless.
Ένα εκπληκτικό παλιό δαντελένιο φόρεμα σε συνδυασμό με μια ομπρέλα αφήνει άφωνη την Μίλα Ιβάνοβα.

There are 57 rooms at Bran Castle and the rooms that were once occupied by King Ferdinand and Queen Marie still contain some of their belongings.
Υπάρχουν 57 δωμάτια στο Κάστρο Μπραν και τα δωμάτια που κάποτε καταλαμβάνονταν από τον Βασιλιά Φερδινάνδο και τη Βασίλισσα Μαρία εξακολουθούν να περιέχουν μερικά από τα υπάρχοντά τους.

King Ferdinand’s rooms are especially well-maintained and you can see his old furniture, armor and also a collection of daggers. You can also look at some of the items that Queen Marie used while she lived there.
Τα δωμάτια του Βασιλιά Φερδινάνδου είναι ιδιαίτερα καλά συντηρημένα και μπορείτε να δείτε τα παλιά του έπιπλα, πανοπλίες και επίσης μια συλλογή από στιλέτα. Μπορείτε επίσης να δείτε μερικά από τα αντικείμενα που χρησιμοποιούσε η βασίλισσα Μαρία όσο ζούσε εκεί.

Mila Ivanova eagerly learns about Romanian royalty, Transylvanian legends, and the literary connections to the famous bloodthirsty vampire of Count Dracula.
Η Μίλα Ιβάνοβα μαθαίνει με ενδιαφέρον για τη ρουμανική βασιλεία, τους θρύλους της Τρανσυλβανίας και τις λογοτεχνικές συνδέσεις με τον διάσημο αιμοδιψή βαμπίρ του Κόμη Δράκουλα.

Transylvania is the most famous part of Romania, conjuring up images of haunted forests and werewolves, medieval towns, vampires, dramatic mountains and turreted cliff-top castles. Stefan’s Baciu great initiative to bring us here for a tour, proved to be rewarding in all respects!
Η Τρανσυλβανία είναι το πιο διάσημο τμήμα της Ρουμανίας, ζωντανεύοντας εικόνες από στοιχειωμένα δάση και λυκάνθρωπους, μεσαιωνικές πόλεις, τους βαμπίρ και δραματικά βουνά με κτισμένα κάστρα στις κορυφές των βράχων. H πρωτοβουλία του Στέφαν Μπακιού να επισκεφθούμε αυτό το μέρος άξιζε τον κόπο!

 

Phivos Nicolaides, drs. Max Andela, a Romanian friend, Mila Ivanova and Loucas Hamatsos leaving the castle full of enthusiasm.
Φοίβος Νικολαΐδης, Μαξ Άντελα, μια φίλη από Ρουμανία, Μίλα Ιβάνοβα και Λουκάς Χάματσος φεύγουν από το κάστρο ενθουσιασμένοι.

Click to view the article and photos: Bran Castle «Dracula’s Castle», a landmark in Romania 

Related Posts