Crosses and Fires of May Festivity of national tourist interest – Canary Islands – Spain

02 May 2022 – 03 May 2022 – Crosses and Fires of May – Festivity of national tourist interest – Canary Islands

Los Realejos, a small town in Tenerife, (Canary Islands) exhibits the largest fireworks in Europe. In its festival of Las Cruces and the Fires of May, two streets compete to offer the most spectacular show.

02 Μαΐου 2022 – 03 Μαΐου 2022 – Σταυροί και Πυροτεχνήματα του Μαΐου – Γιορτή Εθνικού Τουριστικού Ενδιαφέροντος (Κανάρια Νησιά)

Το Los Realejos, μια μικρή πόλη στην Τενερίφη, (Κανάρια Νησιά) εκθέτει τα μεγαλύτερα πυροτεχνήματα στην Ευρώπη. Στο φεστιβάλ του Las Cruces και τα Πυροτεχνήματα του Μαΐου, δύο δρόμοι ανταγωνίζονται για να προσφέρουν το πιο εντυπωσιακό θέαμα. 

The Canary Islands also known informally as the Canaries, are a Spanish region and archipelago in the Atlantic Ocean, in Macaronesia. At their closest point to the African mainland, they are 100 kilometres (62 miles) west of Morocco. They are the southernmost of the autonomous communities of Spain. The islands have a population of 2.15 million people and they are one of the outermost regions of the European Union.

Οι Κανάριοι Νήσοι επίσης άτυπα γνωστά ως Κανάρια, είναι μια ισπανική περιοχή και αρχιπέλαγος στον Ατλαντικό Ωκεανό, στη Μακαρονησία. Στο πλησιέστερο σημείο τους στην αφρικανική ηπειρωτική χώρα, βρίσκονται 100 χιλιόμετρα (62 μίλια) δυτικά του Μαρόκου. Είναι οι νοτιότερες από τις αυτόνομες κοινότητες της Ισπανίας. Τα νησιά έχουν πληθυσμό 2,15 εκατομμυρίων κατοίκων και είναι μία από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

The Canary Islands, especially Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, and Lanzarote, are a major tourist destination, with over 12 million visitors per year. This is due to their beaches, subtropical climate, and important natural attractions, especially Maspalomas in Gran Canaria, Teide National Park, and Mount Teide (a World Heritage Site) in Tenerife. Mount Teide is the highest peak in Spain and the third tallest volcano in the world, measured from its base on the ocean floor.

Οι Κανάριοι Νήσοι, ιδιαίτερα η Τενερίφη, η Γκραν Κανάρια, η Φουερτεβεντούρα και η Λανθαρότε, αποτελούν σημαντικό τουριστικό προορισμό, με πάνω από 12 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Αυτό οφείλεται στις παραλίες τους, το υποτροπικό κλίμα και τα σημαντικά φυσικά αξιοθέατα, ιδιαίτερα το Maspalomas στη Γκραν Κανάρια, το Εθνικό Πάρκο Teide και το Όρος Teide (Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς) στην Τενερίφη. Το όρος Teide είναι η ψηλότερη κορυφή της Ισπανίας και το τρίτο ψηλότερο ηφαίστειο στον κόσμο, μετρημένο από τη βάση του στον πυθμένα του ωκεανού. 

The small municipality of Los Realejos, in Tenerife, (Canary Islands) at the foot of Orotava and Teide, has once again staged an old rivalry between two streets that causes the greatest spectacle of fireworks that can be seen in Europe. The May festivities in Los Realejos combine popular tradition and spectacular fireworks displays.

Ο μικρός δήμος του Los Realejos, στην Τενερίφη, (Κανάρια Νησιά) στους πρόποδες της Orotava και του ηφαιστείου Teide, διοργάνωσε για άλλη μια φορά τον παλιό ανταγωνισμό μεταξύ δύο γειτονικών δρόμων, που προσφέρει το μεγαλύτερο θέαμα πυροτεχνημάτων, που μπορεί να δει κανείς στην Ευρώπη. Οι εορτασμοί του Μαΐου στο Los Realejos συνδυάζουν τη δημοφιλή παράδοση και τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα. 

The May festivities in Los Realejos combine popular tradition and spectacular fireworks displays.
Οι εορτασμοί του Μαΐου στο Los Realejos συνδυάζουν τη δημοφιλή παράδοση και τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα.

The streets and homes in the Cruz Santa district are bedecked with makeshift chapels containing crosses and altars, or “enrames”, where the locals apply all their skill to select the flowers to be used for the decorations in this celebration.

Οι δρόμοι και τα σπίτια στην περιοχή Cruz Santa είναι στολισμένα με αυτοσχέδια παρεκκλήσια που περιέχουν σταυρούς και βωμούς, ή «enrames», όπου οι ντόπιοι χρησιμοποιούν όλη τους την ικανότητα για να επιλέξουν τα λουλούδια που θα χρησιμοποιηθούν για τη διακόσμηση αυτής της γιορτής. 

Nothing happens by chance the smaller flowers are placed near the cross and as they move away they increase in size. The colours are very varied and always in harmony, but white dominates.

Τίποτα δεν γίνεται τυχαία, τα μικρότερα λουλούδια τοποθετούνται κοντά στο σταυρό και όσο απομακρύνονται αυξάνονται σε μέγεθος. Τα χρώματα είναι πολύ ποικίλα και πάντα σε αρμονία, αλλά κυριαρχεί το λευκό.

Tons of gunpowder and sophisticated technology result in a prodigy of lights and sounds that shakes the body and moves the soul. Almost two hours of explosions, evanescent colours, ephemeral fires, firecrackers and lightning that illuminate and make the streets and neighbourhoods of El Sol and El Medio vibrate in a rare tribute to the Holy.
Σχεδόν δύο ώρες εκρήξεων, παροδικά χρώματα, εφήμερες φωτιές, κροτίδες και κεραυνοί που φωτίζουν και κάνουν τους δρόμους και τις γειτονιές του El Sol και του El Medio να δονούνται σε ένα σπάνιο αφιέρωμα στον Τίμιο Σταυρό. Τόνοι πυρίτιδας και εξελιγμένης τεχνολογίας έχουν ως αποτέλεσμα ένα θαύμα φώτων και ήχων που ταρακουνούν το σώμα και συγκινούν την ψυχή. 

The two streets of El Sol and El Medio are the setting for the procession of La Cruz. Their inhabitants are also the creators of a whole array of fireworks to mark the historic rivalry between both streets. This curious event attracts thousands of visitors each year.
Οι δύο δρόμοι El Sol και El Medio είναι το σκηνικό για την πομπή του Λα Κρουζ. Οι κάτοικοί τους είναι επίσης οι δημιουργοί μιας ολόκληρης σειράς πυροτεχνημάτων για να σηματοδοτήσουν τον ιστορικό ανταγωνισμό μεταξύ των δύο δρόμων. Αυτό το περίεργο γεγονός προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.  

In any case, the only one who wins is Timios Stavros, the real protagonist of the festival and to whom all Aledejo, from one way or another, pay tribute. A tradition that grows stronger every year and the custom is inherited from the younger generations. The celebration is a Festival of National Tourist Interest since 2015 and aspires to have international interest soon.
Σε κάθε περίπτωση, ο μόνος που κερδίζει είναι ο Τίμιος Σταυρός, ο πραγματικός πρωταγωνιστής του φεστιβάλ και στον οποίο όλοι οι Αλεντέχο, από τον έναν ή τον άλλον δρόμο, αποδίδουν αφοσίωση. Μια παράδοση που δυναμώνει κάθε χρόνο και το έθιμο κληρονομείται από τις νεότερες γενιές. Η γιορτή είναι Φεστιβάλ Εθνικού Τουριστικού Ενδιαφέροντος από το 2015 και φιλοδοξεί να έχει διεθνές ενδιαφέρον σύντομα. 

Volcanoes, shells, palm trees, rockets, candles, flares, bombs, flying crackers, thunder, fountains, batteries … create a multitude of visual effects, combining colors, eruptions, flashes, intersecting directions and also sound sounds in the form of explosions, whistling, explosions.
Ηφαίστεια, κοχύλια, φοίνικες, ρουκέτες, κεριά, φωτοβολίδες, βόμβες, ιπτάμενες κροτίδες, βροντές, σιντριβάνια, μπαταρίες… δημιουργούν ένα πλήθος οπτικών εφέ, συνδυάζοντας χρώματα, εκρήξεις, λάμψεις, διασταυρούμενες κατευθύνσεις και επίσης ήχους ήχου σε μορφή εκρήξεις, σπινθήρες, σφύριγμα, εκρήξεις. 

There are over 300 crosses on display in the municipality – is another of the competitions that affect the whole city, all its streets. Chapels, gates, shop windows, shop windows, interiors of houses, patios and even simple walls are decorated with crosses outside the city, also on cliffs, sea rocks, paths and ravines in the mountains. Hundreds of crosses and millions of flowers form dazzling or modest bouquets that compose a list of the most beautiful and fragrant varieties. Orchids, anthuriums, giant roses, tulips, carnations, daisies, coves and, of course, Strelitzia reginae, better known as the bird of paradise, the most characteristic of the Canary Islands.
Υπάρχουν πάνω από 300 σταυροί που εκτίθενται στον δήμο– άλλος ένας από τους ανταγωνισμούς που επηρεάζουν όλους τους δρόμους της πόλης. Παρεκκλήσια, στοές, βιτρίνες, εσωτερικοί χώροι σπιτιών, αίθρια, ακόμη και απλοί τοίχοι στολίζονται με σταυρούς και έξω από την πόλη, επίσης σε γκρεμούς, βράχους στη θάλασσα, μονοπάτια και χαράδρες στα βουνά. Εκατοντάδες σταυροί και εκατομμύρια λουλούδια σχηματίζουν εκθαμβωτικά ή σεμνά μπουκέτα που συνθέτουν έναν κατάλογο με τις πιο όμορφες και αρωματικές ποικιλίες. Ορχιδέες, ανθούρια, γιγάντια τριαντάφυλλα, τουλίπες, γαρίφαλα, μαργαρίτες, όρμους και, φυσικά, το Strelitzia reginae, πιο γνωστό ως το πουλί του παραδείσου, το πιο χαρακτηριστικό των Καναρίων Νήσων. 

Today, the old “war” is an occasion to celebrate that turns Los Realejos, in Tenerife, on May 2 and 3 into one of the most ornate and beautiful cities in Spain. But what has not changed is the essence that has always characterized these holidays and that is to honor the Cross, welcoming with open arms all those who come every year to admire the dedication and devotion paid by the residents of the two streets to the realization of a unique and unparalleled party.
Σήμερα, ο παλιός «πόλεμος» είναι μια αφορμή γιορτής που μετατρέπει το Los Realejos, στην Τενερίφη, στις 2 και 3 Μαΐου σε μια από τις πιο στολισμένες και όμορφες πόλεις της Ισπανίας. Αυτό όμως που δεν άλλαξε είναι η ουσία που χαρακτήριζε πάντα αυτές τις γιορτές και αυτή είναι να τιμούμε τον Σταυρό, καλωσορίζοντας με ανοιχτές αγκάλες όλους όσους έρχονται κάθε χρόνο για να θαυμάσουν την αφοσίωση και την αφοσίωση που κατέβαλαν οι κάτοικοι των δύο δρόμων στην πραγματοποίηση ενός μοναδικό και απαράμιλλο πάρτι. 

www.opencomunicacion.com 

Related Posts