Erebuni Historical & Archaeological Museum, Yerevan – Armenia

Το Ιστορικό & Αρχαιολογικό Μουσείο «Ερεμπούνι» στο Ερεβάν της Αρμενίας

The Museum stands at the foot of the Arin Berd hill, on top of which the Urartian Fortress Erebouni has stood since 782 BCE.

Το Μουσείο βρίσκεται στους πρόποδες του λόφου Αρίν Μπερτ, στην κορυφή του οποίου ορθώνεται το Ουραρτιακό Φρούριο Ερεμπούνι από το 782 π.Χ.The “Erebuni” Historical & Archaeological Museum was established in 1968, to coincide with the 2750th anniversary of Yerevan’s foundation. The charming stone building that houses the rich finds of Erebuni fortress and the surrounding area, with its striking facade reliefs created with magical mastery, by the famous Armenian sculptor Ara Harutyunyan.

Το Ιστορικό & Αρχαιολογικό Μουσείο «Ερεμπούνι» ιδρύθηκε το 1968, με την ευκαιρία της 2750ης επετείου από την ίδρυση της πόλης του Ερεβάν. Το όμορφο πέτρινο κτίριο του μουσείου όπου φιλοξενούνται τα πλούσια ευρήματα του φρουρίου Ερεμπούνι και της γύρω περιοχής, με τα εντυπωσιακά ανάγλυφα στην πρόσοψη, που δημιουργήθηκαν με μαγική μαεστρία, από τον διάσημο Αρμένιο γλύπτη Ara Harutyunyan. The magnificent reliefs (the main front is “King Argishti”, founder of the city, on the southern front “The Lion Hund” and on the northern front “God Khaldi”. The sculptural decorations are a figural story winding through time, depicting the time of the ancient state of Urartu.

Τα θαυμάσια ανάγλυφα (το κύριο μέτωπο είναι ο “Βασιλιάς Argishti”, ιδρυτής της πόλης, στο νότιο μέτωπο “Το Λιοντάρι Hund” και στο βόρειο μέτωπο ο “θεός Khaldi”. Οι γλυπτικές διακοσμήσεις είναι μια εικονική ιστορία, που περιστρέφεται μέσα στο χρόνο, που απεικονίζει την εποχή του αρχαίου κράτους του Ουράρτου.The Museum holds a collection of objects that were found inside the fortress in the side of the hill where ancient city used to be. Demetra & Michalis Athienitis, Popi Nicolaides, Miqayel Badalyan (director of the Museum), Seda Aghbalyan and Vahe Sargsyar, ready to explore the Erebuni Museum, which stands on the site of a 2750-year-old Urartean fortress.

Το Μουσείο περιέχει μια συλλογή από αντικείμενα που βρέθηκαν μέσα στο φρούριο στην πλαγιά του λόφου, όπου ήταν παλιά η αρχαία πόλη. Η Δήμητρα & Μιχάλης Αθηαινίτης, Πόπη Νικολαΐδου, Miqayel Badalyan (διευθυντής του Μουσείου), Seda Aghbalyan και Vahe Sargsyar, έτοιμοι να εξερευνήσουν το Μουσείο Ερεμπούνι, το οποίο βρίσκεται στο χώρο ενός Ουραρτικού φρουρίου 2750 ετών.The history of Yerevan dates back to the 8th century BC, with the founding of the Urartian fortress of Erebuni in 782 BC. The territory of Yerevan has been settled since the 4th millennium BC, fortified by number of settlements from the Bronze Age, and Yerevan is one of the oldest cities in the world. Technical reconstruction of Erebouni at its fullest development (8th century BC). The top part of the buildings is artificially cut open so we can see the inside, and the layout of the space.

Η ιστορία του Ερεβάν χρονολογείται από τον 8ο αιώνα π.Χ., με την ίδρυση του Ουραρτιακού φρουρίου Ερεμπούνι το 782 π.Χ. Η επικράτεια του Ερεβάν κατοικήθηκε από την 4η χιλιετία π.Χ., οχυρωμένη από έναν αριθμό οικισμών από την Εποχή του Χαλκού, και το Ερεβάν είναι μια από τις παλαιότερες πόλεις στον κόσΤεχνική ανακατασκευή του Ερεμπούνι, την εποχή της πλήρους ανάπτυξης του (8ος αιώνας π.Χ. Η στέγη των κτιρίων είναι τεχνητά κομμένη ώστε να μπορούμε να δούμε το εσωτερικό και τη διάταξη του χώρουμο.  The Museum is a landmark in the long history, cultural life and civilization of Armenia. A cuneiform inscription testifies that the city was built by Argishti I the King of Urartu in 782 BCE.

Το Μουσείο είναι ένα ορόσημο στη μακρά ιστορία, στην πολιτιστική ζωή και στον πολιτισμό της Αρμενίας. Μια σφηνοειδής επιγραφή μαρτυρεί ότι η πόλη χτίστηκε από τον Αργκίστι Α’ τον βασιλιά του Ουράρτου το 782 π.Χ. Erebuni Museum, tells the story of the establishment of the city, as this is the place where Yerevan was founded as a city. Every tour in Yerevan should start from this place in order to absorb the whole story.

Το Μουσείο Ερεμπούνι περιγράφει την ιστορία της ίδρυσης της πόλης, καθώς εδώ είναι το μέρος όπου ιδρύθηκε το Ερεβάν ως πόλη. Κάθε περιοδεία στο Ερεβάν θα πρέπει να ξεκινά από αυτό το μέρος, για να γίνεται κατανοητή η όλη ιστορία. King Argishti A’ of the Urartians (785 BC-763 BC), he built the Acropolis of “Erebouni” (782 BC) which was developed into today’s Yerevan, the current capital of Armenia.

Ο Βασιλιάς των Ουραρτίων Αργκίστι Α’ (785 π.Χ.-763 π.Χ.), έκτισε την Ακρόπολη του «Ερεμπουνί» (782 π.Χ.) η οποία εξελίχτηκε στη σημερινή πρωτεύουσα της Αρμενίας, το Γερεβάν.The large cuneiform slab with the inscriptions of Argishti A’ confirms the date when the fortress was constructed. “By the greatness of the God Khaldi, Argishti, son of Menua, built this mighty stronghold and proclaimed it Erebuni for the glory of Biainili (Urartu) and το instill fear among the king’s enemies.”

Η μεγάλη σφηνοειδής πλάκα με τις επιγραφές του Argishti Α’ επιβεβαιώνουν την ημερομηνία κατασκευής του φρουρίου. «Με το μεγαλείο του Θεού Khaldi, ο Argishti, γιος του Menua, έχτισε αυτό το ισχυρό οχυρό και ανακήρυξε το Ερεμπούνι για τη δόξα του Biainili (Ουράρτου) και για να ενσταλάξει φόβο στους εχθρούς του βασιλιά».Miqayel Badalyan, director of the Museum, explains in every detail about of the finds, which are now hosted in the Museum, after their discovery in three archaeological sites, of Arin Berd, Karmir Blur and Shengavit, situated within the boundaries of Yerevan.

Ο διευθυντής του Μουσείου, Miqayel Badalyan εξηγεί με λεπτομέρεια για τα ευρήματα που φιλοξενούνται τώρα στο Μουσείο, μετά την ανακάλυψη τους σε τρεις αρχαιολογικούς χώρους, του Arin Berd, του Karmir Blur και του Shengavit, που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Ερεβάν. It was considered to be one of the most powerful Uratian structures ever built, Erebuni was the beating heart of the vast kingdom and its religious, cultural and political center. Adding to this, the fortress played a strategic role on a military

Θεωρείτο ως μια από τις πιο ισχυρές κατασκευές της Ουρατίας που χτίστηκαν ποτέ. Το Ερεμπούνι ήταν η καρδιά του απέραντου βασιλείου και το θρησκευτικό, πολιτιστικό και πολιτικό κέντρο του. Επιπλέον, το φρούριο έπαιξε στρατηγικό ρόλο σε στρατιωτικό επίπεδο.The Museum is a landmark in the cultural life and civilization of Armenia. Includes a large collection of exhibits that reflect the rich heritage of the country.

Το Μουσείο είναι ένα ορόσημο στην πολιτιστική ζωή και στον πολιτισμό της Αρμενίας. Περιλαμβάνει μια μεγάλη συλλογή από εκθέματα που αποτυπώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Seeds of grapes, as well as barley, have been discovered during excavations on the territory of the Museum-Reserve.

Σπόροι σταφυλιών, αλλά και κριθαριού, έχουν ανακαλυφθεί κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην περιοχή του Μουσείου-Αποθέματος.The pottery workshops produced simple, utilitarian pottery, in the form of chimney pots, water pipes, cooking pots, milking pails, jugs, flowerpots, and vases.

Τα κεραμικά εργαστήρια παρήγαγαν απλά κεραμικά αντικείμενα με τη μορφή των αγγείων, σωλήνες, κατσαρολικά, κάδους για άρμεγμα, κανάτες, γλάστρες και βάζα.The Erebuni Archaeological Museum is quite small but it’s a marvellous place where people can learn about the history of the site. It gives insight into daily life in the palace of Argishti I, one of the greatest kings of Urartu.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Εριμπούνι είναι μικρό, αλλά είναι ένας θαυμάσιος χώρος όπου οι άνθρωποι μπορούν, να μάθουν την ιστορία του αρχαιολογικού χώρου. Δίνει μια εικόνα για την καθημερινή ζωή στο παλάτι του Argishti I, ενός από τους μεγαλύτερους βασιλιάδες του Ουράρτου. The building of the Museum that houses more than 12ooo exhibits has two branches, one in Shengavit and another one in Karmir Blur with 5,288 and 1,620 exhibits respectively in stock.

Το κτίριο του Μουσείου που φιλοξενεί πέραν των 12.000 εκθεμάτων διαθέτει δύο υποκαταστήματα στο Shengavit και στο Karmir Blur με 5.288 και 1.620 εκθέματα αντίστοιχα σε απόθεμα. There is huge collection of artifacts, sups, jars, bronze bracelets, glass, agate beads and many other things that tell us about the life of the citadel, the tastes and habits of its inhabitants.

Υπάρχει μια τεράστια συλλογή από τεχνουργήματα, υπολείμματα αντικειμένων, βάζα, χάλκινα βραχιόλια, γυαλί, χάντρες αχάτη και πολλά άλλα πράγματα, που μας λένε για τη ζωή της ακρόπολης, τις προτιμήσεις και τις συνήθειες των κατοίκων της. The visit to the Museum rewards those people who like history and the enthusiasts of archaeology like Seda Aghbalyan who invited us to visit this magnificent place.

Η επίσκεψη στο Μουσείο ανταμείβει τους ανθρώπους που τους αρέσει η ιστορία και τους λάτρεις της αρχαιολογίας, όπως η Seda Aghbalyan, η οποία μας προσκάλεσε, να επισκεφτούμε αυτό το υπέροχο μέρος.The museum displays many items describing the culture of the region through the centuries. The museum has a wide selection of vases and jugs. People of Urartu were famous for producing wine and beer.

Το μουσείο εκθέτει πολλά αντικείμενα που περιγράφουν τον πολιτισμό της περιοχής δια μέσου των αιώνων. Το μουσείο διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία από αγγεία και κανάτες. Οι κάτοικοι του Ουράρτου ήταν γνωστοί για την παραγωγή κρασιού και μπύρας.The Museum holds the oldest artefacts, potery, khatchkars, bas-reliefs, jewelery, building techniques, dating from the Erebuni era (now Yerevan) during the kingdom of Urartu (2800 years), under King Arghishti the 1st.

Το Μουσείο περιέχει τα παλαιότερα τεχνουργήματα, αγγεία, χατσκάρ, ανάγλυφα, κοσμήματα, τεχνικές οικοδομής, που χρονολογούνται από την εποχή του Ερεμπούνι (τώρα Ερεβάν) κατά τη διάρκεια του βασιλείου του Ουράρτου (2800 χρόνια), υπό τον βασιλιά Arghishti τον πρώτο. Unique exhibits are the inscriptions including extensive information about military operations, culture and lifestyle in one of the oldest Armenian city-Van, built in 685-645 BC.

Μοναδικά εκθέματα είναι οι επιγραφές που περιλαμβάνουν εκτενείς πληροφορίες για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής σε μια από τις παλαιότερες αρμενικές πόλεις-Βαν, που χτίστηκε το 685-645 π.Χ.Weapons, iron sword, daggers, leaf-shaped spearhead, almond-shaped arrowheads and other exceptional metal objects discovered in a tomb.

Όπλα, σιδερένιο ξίφος, στιλέτα, αιχμή δόρατος σε σχήμα φύλλου, αιχμές βελών σε σχήμα αμυγδάλου και άλλα εξαιρετικά μεταλλικά αντικείμενα που ανακαλύφθηκαν σε τάφο.Rhytons of dinking horns were common in the Near East during the Achaemenid period coming from a long lineage of type. It is thought these drinking horns ae the descenderts of clay zoomorphic (animal representations of gods) vessels common in West Asia.

Οι ρυτόνες από κέρατα ήταν συνηθισμένες στην Εγγύς Ανατολή κατά την Αχαιμενιδική περίοδο που προέρχονταν από μια μακρά γενεαλογία του τύπου. Πιστεύεται ότι αυτά τα δοχεία από κέρατα είναι οι απόγονοι πήλινων ζωόμορφων (ζωικών αναπαραστάσεων θεών) αγγείων που είναι κοινά στη Δυτική Ασία.You can discover the archaeological artifacts from various regions of Armenia from pre-Urartian, Urartian, Hellenistic and even from the early periods (about 12.000).

Μπορείτε να ανακαλύψετε τα αρχαιολογικά αντικείμενα από διάφορες περιοχές της Αρμενίας από την προουραρτική, την ουραρτιανή, την ελληνιστική και ακόμη και από τις πρώιμες περιόδους (περίπου 12.000). Ceramics, potter’s wheels and other articles used in everyday life were unearthed during excavations. Many of these- enormous storage jars are extraordinary. A huge ancient jar caught the attention of all. It’s a beer pitcher VII c B.C.

Κεραμικά, ρόδες αγγειοπλάστη και άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών. Πολλά από αυτά – τεράστια βάζα αποθήκευσης είναι εξαιρετικά. Ένα τεράστιο αρχαίο πιθάρι τράβηξε την προσοχή όλων. Είναι μια στάμνα μπύρας VII c π. Χ. The director of Erebuni Museum, Mikael Badalyan, informed us that the Museuma will cooperate with the Louvre Museum. Also, in the coming months “Erebuni” Historical and Archaeological Museum-Reserve will have a new building, equipped with new technologies”.

 

Ο διευθυντή του Μουσείου Ερεμπούνι, Mikael Badalyan, μας πληροφόρησε ότι το Μουσείο θα συνεργαστεί με το Μουσείο του Λούβρου. Επίσης, σε λίγους μήνες «Το Ιστορικό και Αρχαιολογικό Μουσείο-Αποθεματικό «Ερεμπούνι θα έχει νέο κτίριο, εξοπλισμένο με νέες, σύγχρονες τεχνολογίες».It was a welcome surprise when Mikael Badalyan, the director of the Museum showed to us that he is fond of the book “The Odyssey” by Homer. A Greek ancient epic poem with complex themes and cultural references.

Ήταν μια ευπρόσδεκτη έκπληξη όταν ο Mikael Badalyan, ο διευθυντής του Μουσείου, μας έδειξε την «Οδύσσεια» του Ομήρου, το βιβλίο που του αρέσει ιδιαίτερα! Ένα Ελληνικό, αρχαίο επικό ποίημα με σύνθετα θέματα και πολιτισμικές αναφορές.

Click here to read the full article and view all the photos: Erebuni Historical & Archaeological Museum, Yerevan – Armenia

Related Posts