FIJET Cyprus was represented by Loucas Hamatsos in a press trip to Timisoara, Romania

We, Cyprus Travel Writers & Journalists Society, member of World Federation of Travel Journalists and Writers (FIJET), joyfully participated in the closing event, marking the end of the Timisoara 2023 program – European Capital of Culture in Romania. The Association was represented by Loucas Hamatsos in a press trip that took place in Timisoara, Romania between 27th and 29th January, 2024.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Συγγραφέων & Δημοσιογράφων Τουρισμού, Μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας  Δημοσιογράφων & Συγγραφέων Τουρισμού (FIJET)συμμετείχε με χαρά στην εκδήλωση λήξης, που σηματοδότησε το τέλος του προγράμματος Τιμισοάρα 2023 –Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης στη Ρουμανία. Τον Σύνδεσμο εκπροσώπησε ο Λουκάς Χάματσος σε δημοσιογραφικό ταξίδι που έγινε στη Τιμισοάρα της Ρουμανίας μεταξύ 27 και 29 Ιανουαρίου 2024.  Loucas Hamatsos

The celebrations took place between 27th – 29th January, 2024 in the city of Timisoara, Romania and the events focused on:

  • The closing of the exhibition “Brâncuși: Romanian Sources and Universal Perspectives”
  • “The Rituals, Keepers and Storms” exhibition, a necessary gesture of reassessment and documentary research of the body of works Relics for the Afterfuture (Brown), created between 2009–2010 by the late artist Ioana Nemeș.
  • The “THE TWIST. Five Provincial Stories from an Empire” exhibition, a large-scale interdisciplinary project mapping the symbolic levels gathered in the culture of the historical Banat region over time.
  • The “Parallels. Timisoara/Novi Sad” exhibition, a collaboration between the Art Museum in Timisoara and the Matica Srpska Gallery.
  • The Con(-)centric specialities by artist Liliana Mercioiu Popa that presents several perspectives of knowledge brought together.

Οι εορτασμοί πραγματοποιήθηκαν το διάστημα μεταξύ 27 – 29 Ιανουαρίου 2024 στην πόλη Τιμισοάρα της Ρουμανίας και οι εκδηλώσεις είχαν ως επίκεντρο:

  • Το κλείσιμο της έκθεσης «Brancuși: Ρουμανικές πηγές και παγκόσμιες προοπτικές»
  • Έκθεση «Οι τελετουργίες, οι φύλακες και οι καταιγίδες», μια απαραίτητη χειρονομία επανεκτίμησης και έρευνας τεκμηρίωσης του σώματος των έργων Relics for the Afterfuture (Brown), που δημιουργήθηκε μεταξύ 2009–2010 από την αείμνηστη καλλιτέχνιδα Ioana Nemeș.
  • Η έκθεση «THE TWIST. Πέντε επαρχιακές ιστορίες από μια αυτοκρατορία», ένα μεγάλης κλίμακας διεπιστημονικό έργο, που χαρτογραφεί τα συμβολικά επίπεδα που συγκεντρώθηκαν στον πολιτισμό της ιστορικής περιοχής του Μπανάτ με την πάροδο του χρόνου.
  • Τα «Παράλληλα. Έκθεση Τιμισοάρα/Νόβι Σαντ», μια συνεργασία του Μουσείου Τέχνης στην Τιμισοάρα και της Γκαλερί Matica Srpska.
  • Οι Con(-)centric σπεσιαλιτέ της καλλιτέχνιδας Liliana Mercioiu Popa που παρουσιάζει πολλές προοπτικές γνώσης συγκεντρωμένες.

Timișoara, Romania – Shine Your Light! Light Up Your city!

Over 2,000 events, organised by more than 800 Romanian and international organisations, ranging from contemporary dance performances in hidden courtyards to sound installations in synagogues, first-ever concerts in Romania to contemporary art exhibitions in museums and unexpected spaces, creative workshops and conferences, among others, have lit up the city in 2023 and will continue to do so in 2024. The European Capital of Culture has reinforced the belief that culture plays a significant role in the social and economic development of the city and that the power of imagination is essential in the transformative journey of the city. The richness of the urban texture, including over 10,000 historic buildings, generous public spaces, and historic neighbourhoods with distinct identities, combined with the development of blue-green corridors along the Bega Canal, makes the city attractive to families, professionals from all over the world, and free spirits backpacking across Europe.

Τιμισοάρα, Ρουμανία – Άναψε το φως σου! Φωτίστε την πόλη σας!

Πάνω από 2.000 εκδηλώσεις, οργανωμένες από περισσότερους από 800 ρουμανικούς και διεθνείς οργανισμούς, που κυμαίνονται από παραστάσεις σύγχρονου χορού σε κρυφές αυλές έως ηχητικές εγκαταστάσεις σε συναγωγές, πρώτες συναυλίες στη Ρουμανία έως εκθέσεις σύγχρονης τέχνης σε μουσεία και απροσδόκητους χώρους, δημιουργικά εργαστήρια και συνέδρια, μεταξύ των άλλοι, φώτισαν την πόλη το 2023 και θα συνεχίσουν να το κάνουν το 2024. Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης ενίσχυσε την πεποίθηση ότι ο πολιτισμός παίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της πόλης και ότι η δύναμη της φαντασίας είναι απαραίτητη στο μεταμορφωτικό ταξίδι της πόλης. Ο πλούτος της αστικής υφής, που περιλαμβάνει περισσότερα από 10.000 ιστορικά κτίρια, γενναιόδωρους δημόσιους χώρους και ιστορικές γειτονιές με ξεχωριστές ταυτότητες, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη γαλαζοπράσινων διαδρόμων κατά μήκος του καναλιού Bega, κάνουν την πόλη ελκυστική για οικογένειες, επαγγελματίες από όλο τον κόσμο. κόσμο και ελεύθερα πνεύματα που ταξιδεύουν σε όλη την Ευρώπη.A Flame for Culture and a Common Future

During a ceremony which took place for a second year in a row at the Acropolis Museum in Athens, on 11 January 2024, the three European Capitals of Culture (ECoCs) of 2023, Elefsina (Greece), Timisoara (Romania) and Veszprem-Balaton (Hungary), officially handed over their titles to the cities and regions, Bad Ischl Salzkammergut (Austria), Bodo (Norway) and Tartu (Estonia) which will represent the European Capitals of Culture in 2024.

Μια φλόγα για τον πολιτισμό και ένα κοινό μέλλον

Κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα, στις 11 Ιανουαρίου 2024, οι τρεις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης (ΠΠΕ) του 2023, η Ελευσίνα (Ελλάδα), η Τιμισοάρα (Ρουμανία) και η Veszprem-Balaton. (Ουγγαρία), παρέδωσαν επίσημα τους τίτλους τους στις πόλεις και τις περιοχές, Bad Ischl Salzkammergut (Αυστρία), Bodo (Νορβηγία) και Tartu (Εσθονία) που θα εκπροσωπήσουν τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης το 2024.A flame for culture and a common future! Since 1985, when Athens was designated as the first European Capital of Culture on the initiative of Melina Mercouri, former Greek Minister of Culture, along with her French counterpart, Jack Lang, more than 60 cities across the European Union and beyond have been awarded the title. The objective was to gather European citizens closer together by highlighting the wealth and diversity of European cultures and raising awareness of their common history and values. European Capitals of Culture collaborate, bringing people and cultures together. To strengthen this cooperation and stress the importance of celebrating culture – our common fundamental right and pillar of the European way of life – an Official Handover ceremony is held in Athens, Greece, as an opportunity for Official Representatives to reaffirm the meaning and purpose of the European Capitals of Culture and the unique experience the go under.

Μια φλόγα για τον πολιτισμό και ένα κοινό μέλλον! Από το 1985, όταν η Αθήνα ανακηρύχθηκε ως η πρώτη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης με πρωτοβουλία της Μελίνας Μερκούρη, πρώην Υπουργού Πολιτισμού της Ελλάδας, μαζί με τον Γάλλο ομόλογό της, Τζακ Λανγκ, περισσότερες από 60 πόλεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο έχουν βραβευτεί. τίτλος. Ο στόχος ήταν να συγκεντρωθούν οι ευρωπαίοι πολίτες πιο κοντά, αναδεικνύοντας τον πλούτο και την ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών πολιτισμών και ευαισθητοποιώντας την κοινή ιστορία και τις αξίες τους. Οι Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης συνεργάζονται, φέρνοντας κοντά ανθρώπους και πολιτισμούς. Για να ενισχύσουμε αυτή τη συνεργασία και να τονίσουμε τη σημασία του εορτασμού του πολιτισμού – του κοινού μας θεμελιώδους δικαιώματος και πυλώνα του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής – πραγματοποιείται επίσημη τελετή παράδοσης στην Αθήνα, ως ευκαιρία για τους Επίσημους Αντιπροσώπους να επιβεβαιώσουν το νόημα και τον σκοπό του Οι Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης και η μοναδική εμπειρία που περνάει.

Related Posts