Fundata Transylvania, Romania

Part I’

It the beginning of 2023 Fundata was voted by the Romanian Tourism Press Club, as the top tourist destination in Romania.

Στις αρχές του τρέχοντος έτους 2023, η Φουντάτα επιλέχθηκε από τους δημοσιογράφους τουρισμού της χώρας ως ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός στη Ρουμανία.

This small commune, which attracts nearly half a million visitors annually, made up of three villages – Fundata, Fund ătica and Şirnea – is located in a spectacular mountain landscape, at the highest point of the famous Rucăr – Bran corridor, guarded by the mountains.

Αυτή η μικρή κοινότητα, η οποία προσελκύει μισό εκατομμύριο σχεδόν τουρίστες τον χρόνο, που αποτελείται από τρία χωριά – Fundata , Fundătica και Şirnea – βρίσκεται σε ένα εντυπωσιακό ορεινό τοπίο, στο υψηλότερο σημείο του διάσημου διαδρόμου Rucăr – Bran, που φυλάσσεται από τα βουνά.

The president of the Tourism Press Club – FIJET Romania, Ştefan Baciu is a journalist at Radio România Internaţional. Next to him Olimpia Elena Carmina Cotfas, who also works as a TV and radio producer.

Ο πρόεδρος του Tourism Press Club – FIJET Romania, Ştefan Baciu είναι δημοσιογράφος στο Radio România Internaţional. Δίπλα του η Olimpia Elena Carmina Cotfas, η οποία εργάζεται ως τηλεοπτική και ραδιοφωνική παραγωγός.

Olimpia Elena Carmina Cotfas – Miss Universe Romania 2021. The 22-year-old model holds a bachelor’s degree in history. She also works as a TV and radio producer.

Η Ολυμπία Έλενα Καρμίνα Κότφας – Miss Universe Romania 2021. Το 22χρονο μοντέλο είναι κάτοχος πτυχίου ιστορίας. Εργάζεται επίσης ως τηλεοπτική και ραδιοφωνική παραγωγός.

Fundata commune is a unique tourist destination in Romania, located at the highest altitude, in a special place with a rich history and old traditions.

Η κοινότητα Φουντάτα είναι ένας μοναδικός τουριστικός προορισμός στη Ρουμανία, που βρίσκεται στο υψηλότερο υψόμετρο, σε ένα ιδιαίτερο τόπο με πλούσια ιστορία και παλιές παραδόσεις.Located at an altitude of 1360 m, Fundata is the town located at the highest altitude in the country.

The country offers a great cultural diversity, a wide history, a great diversity of monuments, a wild nature almost disappeared in the rest of the countries, a great number of ancient traditions and a gastronomy that will surprise you.

Η χώρα προσφέρει μεγάλη πολιτιστική ποικιλομορφία, ιστορία, ποικιλία μνημείων, άγρια φύση σχεδόν εξαφανισμένη στις υπόλοιπες χώρες, μεγάλο αριθμό αρχαίων παραδόσεων και μια γαστρονομία που θα σας εκπλήξει.

Romanian Carpathians are a scenic wonderland; an area of natural rugged beauty bursting with wonderful places to visit.

Τα Καρπάθια Όρη της Ρουμανίας είναι ένας γραφικός τόπος των θαυμάτων. μια περιοχή φυσικής τραχιάς ομορφιάς με υπέροχα μέρη για επίσκεψη.

The hillside settlements are centuries away from the glitzy shopping malls and vibrant nightlife of the city.

Οι οικισμοί που βρίσκονται στις πλαγιές των λόφων είναι αιώνες μακριά από τα λαμπερά εμπορικά κέντρα και την έντονη νυχτερινή ζωή της πόλης.

Fifty years ago, in 1973 the village of Fundata (Brașov County), together with 13 other localities, was declared, experimentally, a village of tourist interest, named “tourist village”.

Πριν πενήντα χρόνια, το 1973 το χωριό Φουντάτα (της επαρχίας Μπρασόβ), μαζί με άλλες 13 κοινότητες, ανακηρύχθηκε, πειραματικά, ως «τουριστικό χωριό» και τόπος τουριστικού ενδιαφέροντος».

The houses with a wooden structure in Fundata, keep alive the charm of a picturesque village.

Τα σπίτια με ξύλινη κατασκευή στην Φουντάτα, κρατούν ζωντανή τη γοητεία ενός γραφικού χωριού.

Loucas Hamatsos and Mikis Kasapis discover Carpathian Mountains full of myths, legends and folktales but history as well.

Ο Λουκάς Χάμτσος και ο Μίκης Κασάπης, ανακαλύπτουν τα Καρπάθια Όρη, που είναι γεμάτα μύθους, θρύλους και παραμύθια αλλά και ιστορία.

Romania is a fascinating and practically unknown country. However, it is a very pleasant surprise for all its visitors like: Ali Oztufekci (Turkiye), Marian Florin Patea, Mayor of Fundata commune (Romania), Loucas Hamatsos (Cyprus), Mikis Kasapis (Cyprus), Delal T Atamdede (Turkiye) & Philip Nicolaides (Cyprus).

Η Ρουμανία είναι μια συναρπαστική αλλά στην πράξη άγνωστη χώρα. Ωστόσο, αποτελεί μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για όλους τους επισκέπτες της, όπως οι: Ali Oztufekci (Τουρκία), Marian Florin Patea, Δήμαρχος της Φουντάτα (Ρουμανία), Λουκάς Χάματσος, Μίκης Κασάπης, Delal T Atamdede (Τουρκία) & Φοίβος Νικολαΐδης.

The Carpathian lifestyle is more accessible than ever. With the support of rural development and the enhancement of agritourism, many farms have now been converted into guesthouses for visitors.

Ο τρόπος ζωής των Καρπαθίων τώρα είναι πιο προσιτός από ποτέ. Με τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την ενίσχυση του αγροτουρισμού, πολλές φάρμες τώρα έχουν μετατραπεί σε ξενώνες για τους επισκέπτες.

Being a traveller, like Loucas Hamatsos, not a tourist means trying new things, meeting new people, looking beyond what’s right in front of you. These are the keys to understanding this amazing world we live in.

Το να είσαι ταξιδιώτης όπως ο Λουκάς Χάματσος και όχι τουρίστας, σημαίνει, να δοκιμάζεις νέα πράγματα, να γνωρίζεις νέους ανθρώπους, να κοιτάζεις πέρα από αυτό που είναι ακριβώς μπροστά σου. Αυτά είναι τα κλειδιά για την κατανόηση αυτού του καταπληκτικού κόσμου στον οποίο ζούμε.

Click to view the whole article and pictures: Fundata Transylvania, Romania

Related Posts