GUM Market, Yerevan, Armenia

Η Αγορά GUM στο Ερεβάν της Αρμενίας

The market was built during the Soviet period, and little has changed since it opened. The GUM is one of just six open markets that still operate year-round in Yerevan.
Η αγορά χτίστηκε κατά τη σοβιετική περίοδο, και λίγα έχουν αλλάξει από τότε που άνοιξε. Η GUM είναι μία από τις μόλις έξι ανοιχτές αγορές που εξακολουθούν να λειτουργούν όλο το χρόνο στο Ερεβάν.The unconventional name GUM Market comes from the Soviet era and the Russian abbreviation for ‘Main Universal Store’, (in Russian “Glavnyy Universalnyy Magazin”), which was the name for large department stores in the cities of the former Soviet Union.
Η αντισυμβατική ονομασία GUM Market προέρχεται από τη σοβιετική εποχή και τη ρωσική συντομογραφία του «Main Universal Store», (στα ρωσικά «Glavnyy Universalnyy Magazin»), που ήταν το όνομα για τα μεγάλα πολυκαταστήματα στις πόλεις της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. While most of them were closed after the fall of the USSR, the Yerevan GUM survived and still attracts locals and tourists.
Ενώ τα περισσότερα από αυτά έκλεισαν μετά την πτώση της ΕΣΣΔ, το Yerevan GUM επέζησε και εξακολουθεί να προσελκύει ντόπιους και ξένους.GUM is the largest covered market in Yerevan, where local farmers offer their products.

Η GUM είναι η μεγαλύτερη στεγασμένη αγορά στο Ερεβάν, όπου οι ντόπιοι αγρότες προσφέρουν τα προϊόντα τους.During most of the Soviet period it was essentially a big market with one vendor: The Soviet State. In state stores prices were fixed and supply was determined by state-mandated quotas.
Κατά το μεγαλύτερο μέρος της σοβιετικής περιόδου ήταν ουσιαστικά μια μεγάλη αγορά με έναν πωλητή: το Σοβιετικό κράτος. Στα κρατικά καταστήματα οι τιμές ήταν σταθερές και η προσφορά καθοριζόταν από ποσοστώσεις που επέβαλλε το κράτος.I can’t imagine how did this market operate during the Soviet period before 1991. Look today at these guys with their mobiles and you will understand…
Δεν μπορώ να φανταστώ πώς λειτουργούσε αυτή η αγορά κατά τη σοβιετική περίοδο πριν το 1991. Δείτε αυτούς τους σημερινούς τύπους με τα κινητά τους και θα καταλάβετε… Public markets are important in a community as they serve social, political, and economic purposes, including place-making, employment, and entrepreneurship.
Οι δημόσιες αγορές είναι σημαντικές σε μια κοινότητα καθώς εξυπηρετούν κοινωνικούς, πολιτικούς και οικονομικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας θέσεων, της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.In the GUM Market, you can find almost everything the soul desires: sweets, honey, cheese, refined oils, olives, local and exotic fruit and vegetables, meat, ham, fish. All fresh and a huge selection.
Στην Αγορά GUM μπορείτε να βρείτε σχεδόν τα πάντα που επιθυμεί η ψυχή σας: γλυκά, μέλι, τυρί, ραφιναρισμένα έλαια, ελιές, τοπικά και εξωτικά φρούτα και λαχανικά, κρέας, ζαμπόν, ψάρια. Όλα φρέσκα και μια τεράστια επιλογή. This diversity and the experience to get irritated in all senses make the Market a very special experience in Yerevan.
Αυτή η πολυμορφία και η εμπειρία που προκαλεί ερεθισμό σε όλες τις αισθήσεις καθιστούν την επίσκεψη στην Αγορά μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία στο Ερεβάν. A part of the city that remind us of the eastern legacy of Yerevan, a part of the city’s soul that still exists in food and flavours, noisy markets and well-hidden monuments.
Ένα κομμάτι της πόλης που μας θυμίζει την ανατολική κληρονομιά του Ερεβάν, ένα κομμάτι της ψυχής της πόλης που υπάρχει ακόμα σε φαγητά και γεύσεις, θορυβώδεις αγορές και καλά κρυμμένα μνημεία.Stands full of vegetables and fruits, herbs, nuts, honey, olives, spices, and all those delicious Armenian products.
Πάγκοι γεμάτοι με λαχανικά και φρούτα, βότανα, ξηρούς καρπούς, μέλι, ελιές, μπαχαρικά και όλα αυτά τα νόστιμα Αρμενικά προϊόντα. One of the best ways to explore a city’s culture is through its food, and one of the best places to experience the food culture as the locals do is at the city market.
Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να εξερευνήσετε την κουλτούρα μιας πόλης είναι μέσω των τοπικών φαγητών και ένα από τα καλύτερα μέρη για να βιώσετε την κουλτούρα των τροφίμων, όπως κάνουν οι ντόπιοι, είναι στην αγορά της πόλης.The Market is one of the most traditional markets of Yerevan. It is located in the heart of the city and it has been part of the Yerevan life for decades.
Η Αγορά είναι μια από τις πιο παραδοσιακές αγορές του Γερεβάν. Βρίσκεται στην καρδιά της πόλης και αποτελεί μέρος της ζωής των κατοίκων της πόλης για δεκαετίες.Many people come to buy cow hooves to make Armenian khash. There are incredibly special items in the three white plastic boxes which contain pig ears and roosters’ comb! Also pigs ears!

Πολλοί άνθρωποι έρχονται να αγοράσουν οπλές (πόδια) αγελάδας για να φτιάξουν αρμενικό khash. Τα τρία λευκά πλαστικά κουτιά περιέχουν αυτιά γουρουνιού και χτένα κόκορα (το λειρί, το σαρκώδες λοφίο)! Επίσης αυτιά χοίρων!Pig Ears are popular in countries all over the world. They can be used as appetizers or the main dish. Boiled, stewed, grilled, smoked, pickled, or roasted, these can make a fabulous addition to your menu.

Τα αυτιά των χοίρων είναι δημοφιλή σε χώρες σε όλο τον κόσμο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ορεκτικά ή ως κυρίως πιάτο. Βρασμένα, ψητά, καπνιστά, τουρσί ή ψητά, μπορούν να κάνουν μια υπέροχη προσθήκη στο μενού σας.If you really want to feel the atmosphere of a traditional Armenian market with all its colours and smells, then you should visit this Market.
Αν θέλετε πραγματικά να νιώσετε την ατμόσφαιρα μιας παραδοσιακής αρμενικής αγοράς με όλα τα χρώματα και τις μυρωδιές της, τότε θα πρέπει να επισκεφτείτε την Αγορά. The market also offers a wide range of dried and smoked meats, pickled vegetables and spices. The Market is one of the most traditional markets of Yerevan. It is located in the heart of the city and it has been part of the Yerevan life for decades.
Η Αγορά είναι μια από τις πιο παραδοσιακές αγορές του Γερεβάν. Η αγορά προσφέρει επίσης μεγάλη ποικιλία από αποξηραμένα και καπνιστά κρέατα, τουρσί λαχανικά και μπαχαρικά.Βρίσκεται στην καρδιά της πόλης και αποτελεί μέρος της ζωής των κατοίκων της πόλης για δεκαετίες. The main fish species commercially produced in Armenia are, Sevan summer trout, Gegar Kuni, golden trout, red-finned-fish, sturgeons and common carp, silver carp, and white and black amur.
Τα κύρια είδη ψαριών που παράγονται στο εμπόριο στην Αρμενία είναι η καλοκαιρινή πέστροφα Sevan, η πέστροφα Gegar Kuni, η χρυσή πέστροφα, τα κόκκινα πτερύγια, οι οξύρρυγχοι και ο κοινός κυπρίνος, ο ασημένιος κυπρίνος και το λευκό και μαύρο αμούρ. You can buy live pigeons, rabbits and chickens at almost any age for their meat, or to lay eggs.
Μπορείτε να αγοράσετε ζωντανά περιστέρια, κουνέλια και κοτόπουλα σε οποιαδήποτε σχεδόν ηλικία, για το κρέας τους ή για να γεννούν αυγά.  Popi Nicolaides, Kary Kasarian, a Cypriot Armenian, owner of a shop just outside the KUM market, selling delicious Armenian lahmatzoun.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Κάρυ Κασαριάν, Αρμένιος κυπριακής καταγωγής, ιδιοκτήτης καταστήματος, έξω από την Αγορά ΚUM, που πουλά εύγεστα λαχματζού.

Click here to view the whole article and many other pictures: GUM Market, Yerevan, Armenia

Related Posts