Kalavasos Art Gallery – Michalis Mozzoras

Καλλιτεχνική έκθεση & Εργαστήρι Μιχάλη Μόζορα στην Καλαβασό
Somebody once said that: “The finest workers in stone are the gentle touches of water and air working at their leisure with a liberal allowance of time.” Further to this, man adds to the beauty of nature with his creative breath and imagination.

Κάποτε είχε πει κάποιος ότι: «Οι καλύτεροι μάστορες της πέτρας είναι τα απαλά αγγίγματα του νερού και του αέρα, που δουλεύουν με άνεση στο χρόνο». Πέραν αυτού όμως, ο άνθρωπος προσθέτει στην ομορφιά της φύσης με τη δημιουργική του πνοή και φαντασία.Sea stones are made by mother nature and through years come in various shapes and colours. Some people carefully collect and use them for decoration because they add tactile, natural beauty to any decor.

Οι θαλασσινές πέτρες δημιουργούνται από τη μητέρα φύση και παίρνουν διάφορα σχήματα και χρώματα. Μερικοί τις μαζεύουν προσεκτικά και τις χρησιμοποιούν για διακόσμηση, γιατί προσθέτουν απτή, φυσική ομορφιά σε κάθε διακόσμηση.Michalis Mozoras is an artist who collects pebbles and uses them in beautiful artistic works. He comes from Limassol. He is a professional musician and an art lover. His art work is characterized by the joint construction materials such as processing of natural stone, wood and metal.
Ένας καλλιτέχνης που μαζεύει τις βότσαλα και τα χρησιμοποιεί σε όμορφα καλλιτεχνικά έργα, είναι και ο Μιχάλης Μόζορας. Κατάγεται από την Λεμεσό. Είναι επαγγελματίας μουσικός και εραστής της τέχνης. Η τέχνη του χαρακτηρίζεται από τη μεικτή κατασκευή όπως η επεξεργασία υλικών της φύσης από πέτρα, ξύλο και μέταλλο.
As he says “I work abstract and try to express the internal vibration because I think they get more intensity and inwardness of things I want to express. So, I naturally express the composition and simplicity of form.
Όπως λέει ο ίδιος «Δουλεύω αφαιρετικά και προσπαθώ να εξωτερικεύσω την εσωτερική δόνηση γιατί πιστεύω πως έτσι αποκτούν περισσότερη ένταση και εσωτερικότητα αυτά που θέλω να εκφράσω. Γι’ αυτό εκφράζομαι με φυσικότητα στη σύνθεση και απλότητα στη μορφή. 

The result of my work is the aesthetic record of my emotions as they come through my inner world and my experiences. My works are imbued with the universal values ​​of love, freedom, peace and the human spirit. I believe art makes people come closer to the rules and mysteries of nature and universe”.

Το αποτέλεσμα της δουλειάς μου αυτής είναι η αισθητική καταγραφή των συγκινήσεων μου όπως διαμορφώνεται μέσα από τον εσωτερικό μου κόσμο και τα βιώματα μου. Τα έργα μου εμφορούνται από τις πανανθρώπινες αξίες της αγάπης, της ελευθερίας, της ειρήνης και του ανθρώπινου πνεύματος. Η Τέχνη κάνει τον άνθρωπο να έρχεται πιο κοντά στη φύση με τα μυστήρια και τους νόμους του σύμπαντος».

With dozens of designs, and tons of stone, the artist works every day to craft thoughtfully designed, beautiful items that delight the eyes. Mozoras has presented solo and team exhibitions at galleries in Cyprus and abroad.
Με δεκάδες σχέδια και τόνους πέτρας, ο καλλιτέχνης εργάζεται καθημερινά για να φτιάξει προσεκτικά σχεδιασμένα, όμορφα αντικείμενα που γοητεύουν το βλέμμα. Έχει παρουσιάσει έργα του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις σε γκαλερί, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
Michalis Mozoras is an artist with a keen eye for harmony. He creates with the endless varieties of nature’s materials pieces of art that decorate spaces and connect them to our environment.
Ο Μιχάλης Μόζορας είναι ένας καλλιτέχνης με έντονο ενδιαφέρον για αρμονία. Δημιουργεί με τις ατελείωτες ποικιλίες των υλικών της φύσης καλλιτεχνήματα, που διακοσμούν χώρους συνδέον με το περιβάλλον μας.
Popi Nicolaides, Gregoris & Lygia Maliotis strolling in the fantastic workshop of Michalis Mozoras who has long revered the treasures of seacoast.
Η Πόπη Νικολαΐδου, Γρηγόρης & Λυγία Μαλιώτη στο εργαστήρι του Μιχάλη Μόζορα, ο οποίος έχει από καιρό σεβαστεί τους θησαυρούς των ακτών.Some elegant pieces of art work inspired by the uniqueness of each stone and the beauty of hardwood.
Μερικά κομψά έργα τέχνης εμπνευσμένα από τη μοναδικότητα της κάθε πέτρας και την ομορφιά του σκληρού ξύλου.
Mozora’s creative spirit, and his capable techniques transform these natural materials into well-designed, innovative works of art.

Το δημιουργικό πνεύμα του Mozora και οι καλές τεχνικές του μεταμορφώνουν τα φυσικά αυτά υλικά σε καλοσχεδιασμένα, καινοτόμα έργα τέχνης.Mozora’s attention to detail, quality, and respect for the nature are felt in each piece of art.
Η προσοχή του Μόζορα στη λεπτομέρεια, την ποιότητα και τον σεβασμό για τη φύση γίνονται αισθητές σε κάθε του έργο.
Countless beautiful pebbles and beach stones in a tasteful decoration. Garden stones crafts by Michalis Mozoras…

Αμέτρητα όμορφα βότσαλα και πέτρες της παραλίας σε καλαίσθητη διακόσμηση. Χειροτεχνία με πέτρες στον κήπο από τον Μιχάλη Μόζορα…He has an innate affinity with mother nature, and his love of natural stones and pebbles available in nature abundantly, is admirable.
Έχει μια έμφυτη σχέση με τη μητέρα φύση και η αγάπη του για τις φυσικές πέτρες και βότσαλα, που διατίθενται άφθονα στη φύση, είναι αξιοθαύμαστη.The artist brings the human elements of care, compassion and respect for the environment by creating each unique piece by hand in harmony with the gifts of nature.
Ο καλλιτέχνης φέρνει τα ανθρώπινα στοιχεία φροντίδας, συμπόνιας και σεβασμού για το περιβάλλον δημιουργώντας κάθε μοναδικό κομμάτι με το χέρι σε αρμονία με τα δώρα της φύσης.
Dazzling white pebbles to a spectrum of different colours are amazingly beautifying the landscape says Lygia Malioti.
Εκθαμβωτικά λευκά βότσαλα σε ένα φάσμα διαφορετικών χρωμάτων ομορφαίνουν εκπληκτικά το τοπίο, λέει η Λυγία Μαλιώτη.
The artist brings out a space colour, shape, or size simply by adding beach pebbles for decoration.
Ο καλλιτέχνης αναδεικνύει το χρώμα, το σχήμα ή το μέγεθος ενός χώρου απλά προσθέτοντας βότσαλα για διακόσμηση.
Stacked sea stones, as pots and many more ideas how to use these items for decoration, featured in his yard.

Στοιβαγμένες πέτρες της θάλασσας σαν γλάστρες και πολλές ακόμα ιδέες για το πώς να χρησιμοποιήσετε αυτά τα αντικείμενα για διακόσμηση, όπως φαίνονται στην αυλή του.Striking white pebbles in different sizes are decorating small artistic layouts in a well- kept garden and create artistic effects.
Τα εντυπωσιακά λευκά βότσαλα σε διάφορα μεγέθη διακοσμούν μικρές καλλιτεχνικές διατάξεις σε ένα φροντισμένο κήπο και δημιουργούν καλλιτεχνικά εφέ.Spending a lifetime in the unique beauty and charm of the area, he gracefully brings some of Cyprus’ coastal beauty indoors as elaborate works of art.
Περνώντας μια ζωή στη μοναδική ομορφιά και γοητεία της περιοχής, μεταφέρει με χάρη μέρος της παραθαλάσσιας ομορφιάς της Κύπρου σε εσωτερικούς χώρους ως περίτεχνα έργα τέχνης.Gregoris & Lygia Malioti and Popi Nicolaides apparently appear surprised of what they have seen.

Ο Γρηγόρης και η Λυγία Μαλιώτη και η Πόπη Νικολαΐδου φαίνονται έκπληκτοι από αυτό που είδαν.

Kalavasos Art Gallery – Michalis Mozzoras – Travelling

Related Posts