May 2024: An event to promote tourism in Jordan was held in Nicosia – Cyprus

In order to further promote tourism in Jordan, the Jordan Tourism Board (JTB) organized a successful event last Friday in Nicosia.The Jordan Tourism Board (JTB) was officially launched in March 1998 as an independent, public – private sector partnership committed to utilize marketing strategies to brand, position and promote the Jordan tourism product as the destination of choice in the international markets. The adopted strategies are tuned to reflect the true image of the Jordan tourism product, being a cultural, natural, religious, adventurous, leisure and MICE destination.

Ο Ιορδανικός Οργανισμός Τουρισμού εγκαινιάστηκε επίσημα τον Μάρτιο του 1998 ως μια ανεξάρτητη συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που δεσμεύεται να χρησιμοποιεί στρατηγικές μάρκετινγκ για την επωνυμία, τη θέση και την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Ιορδανίας ως προορισμού επιλογής στις διεθνείς αγορές. Οι στρατηγικές που υιοθετήθηκαν είναι προσαρμοσμένες ώστε να αντικατοπτρίζουν την πραγματική εικόνα του τουριστικού προϊόντος της Ιορδανίας, καθώς είναι ένας πολιτιστικός, φυσικός, θρησκευτικός, περιπετειώδης και αναψυχής προορισμός.As part of its marketing strategies, the JTB plans and executes an integrated program of international promotional activities. This program includes the active participation in trade fairs, trade workshops, trade and consumer road shows, familiarization trips, press trips, brochure & multimedia production, and media relations.

Ως μέρος των στρατηγικών μάρκετινγκ, ο Οργανισμός Τουρισμού της Ιορδανίας σχεδιάζει και εκτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διεθνών διαφημιστικών δραστηριοτήτων. Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, εμπορικά εργαστήρια, εμπορικές και καταναλωτικές οδικές εκθέσεις, ταξίδια εξοικείωσης, εκδρομές στον τύπο, παραγωγή μπροσούρων και πολυμέσων και σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης.

Sana Za’arir, Area Marketing Coordinator in Charge of Cyprus, Greece and Poland markets of Jordan Tourism Board, speaks about Jordan.

The Hashemite Kingdom of Jordan, a place which once captivated ancient travellers, continues to enthrall a new generation with its eclectic mix of modernity and tradition. From the enchanting starkness of Wadi Rum, to the restless city centre of urban Amman, and the majestic ruins of civilizations once forgotten. Jordan is a unique destination offering breathtaking sights, charming accommodations, and exquisite cuisine. Jordan is home to countless wonders that are sure to leave you in awe.

Το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας, ένα μέρος που κάποτε γοήτευσε τους αρχαίους ταξιδιώτες, συνεχίζει να γοητεύει μια νέα γενιά με το εκλεκτικό μίγμα του μοντέρνου και της παράδοσης. Από τη μαγευτική σκληράδα του Wadi Rum, στο ανήσυχο κέντρο της πόλης του αστικού Αμάν, και τα μεγαλοπρεπή ερείπια των πολιτισμών που κάποτε ξεχάστηκαν. Η Ιορδανία είναι ένας μοναδικός προορισμός που προσφέρει εκπληκτικά αξιοθέατα, γοητευτικά καταλύματα και εξαιρετική κουζίνα. Η Ιορδανία φιλοξενεί αμέτρητα θαύματα που σίγουρα θα τα ανακαλύψετε με δέος. It has become a popular pilgrimage destination, hikers can enjoy a stunning panoramic views of the Jordan Valley, Dead Sea, and the cities of Bethlehem and Jerusalem.

Έχει γίνει ένας δημοφιλής προορισμός προσκυνήματος, οι πεζοπόροι μπορούν να απολαύσουν μια εκπληκτική πανοραμική θέα στην κοιλάδα του Ιορδάνη, τη Νεκρά Θάλασσα και τις πόλεις της Βηθλεέμ και της Ιερουσαλήμ. From right: Loucas Hamatsos and Philippos Stylianou. 

The goal was to help the Jordan tourism sector benefit from the revival of international tourism. This project aims to strengthen Jordan’s range of diverse and sustainable tourism products.

Στόχος ήταν να βοηθηθεί ο τουριστικός τομέας της Ιορδανίας να επωφεληθεί από την αναβίωση του διεθνούς τουρισμού. Αυτό το έργο στοχεύει να ενισχύσει τη γκάμα διαφορετικών και βιώσιμων τουριστικών προϊόντων της Ιορδανίας.Glorious ancient architecture, desert adventures, deep sea diving, local homestays, delicious Jordanian cooking, spectacular holy sites, the Red Sea and the Dead Sea are just some of the reasons to visit Jordan.

Η ένδοξη αρχαία αρχιτεκτονική, οι περιπέτειες στην έρημο, οι καταδύσεις στη βαθιά θάλασσα, οι τοπικές ξενώνες, η νόστιμη ιορδανική κουζίνα, οι θεαματικοί ιεροί τόποι, η Ερυθρά Θάλασσα και η Νεκρά Θάλασσα είναι μόνο μερικοί από τους λόγους για να επισκεφτείτε την Ιορδανία. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, μεταξύ άλλων,  έχει τη διεύθυνση του Συνοδικού Γραφείου που αφορά των Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου μιλά στο ακροατήριο για τον θρησκευτικό τουρισμό στην Ιορδανία και τους Άγιους Τόπους. The ancient rose-hued city of Petra is Jordan’s most famous tourist attraction and one of the world’s most spectacular UNESCO World Heritage sites.

Η αρχαία πόλη της Πέτρας με τα τριαντάφυλλα είναι το πιο διάσημο τουριστικό αξιοθέατο της Ιορδανίας και ένα από τα πιο εντυπωσιακά μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.The enchanting archaeological site of Petra, carved out of pink sandstone rocks, has been welcoming municipalities for thousands of years. But it is relatively new compared to many of Jordan’s attractions. The Acropolis at the top of the hill has been around since the Bronze Age, as has the nearby town of Gerasa. The Castles built by the Crusaders are scattered in the desert. Despite being a small country, Jordan has an amazingly diverse landscape. Its northern border doesn’t quite reach the Mediterranean, but the cool sea breeze stirs the leaves in the Ajloun Forest Reserve. But the northern side of the country is as different as night and day from the rocky expanse of Wadi Rum or the salty shores of the Dead Sea to the south. The elegant capital of Amman will challenge you to explore, while Aqaba, the country’s only seaside city, will allow you to relax.

Ο μαγευτικός αρχαιολογικός χώρος της Πέτρας, λαξευμένος σε βράχους ψαμμίτη ροζ χρώματος, υποδέχεται τους επισκέπτες εδώ και χιλιάδες χρόνια. Αλλά είναι σχετικά νέος σε σύγκριση με πολλά από τα αξιοθέατα της Ιορδανίας. Η Ακρόπολη στην κορυφή του λόφου υπάρχει από την Εποχή του Χαλκού, όπως και η κοντινή πόλη Γέρασα. Κάστρα που χτίστηκαν από τους Σταυροφόρους είναι διάσπαρτα στην έρημο. Παρότι πρόκειται για μια μικρή χώρα, η Ιορδανία έχει ένα εκπληκτικά ποικιλόμορφο τοπίο. Τα βόρεια σύνορά της δεν φτάνουν ακριβώς μέχρι τη Μεσόγειο, αλλά το δροσερό αεράκι που έρχεται από τη θάλασσα ταράζει τα φύλλα στο καταφύγιο Ajloun Forest Reserve. Αλλά η βόρεια πλευρά της χώρας διαφέρει όπως η μέρα με τη νύχτα από τη βραχώδη έκταση του Wadi Rum ή τις αλμυρές ακτές της Νεκράς Θάλασσας στα νότια. Η κομψή πρωτεύουσα του Αμμάν θα σας προκαλέσει να την εξερευνήσετε, ενώ η Άκαμπα, η μοναδική παραθαλάσσια πόλη της χώρας, θα σας επιτρέψει να χαλαρώσετε.Wadi Rum, Dead Sea, Ajloun Castle, Karak Castle, Dana Nature Reserve, The Gulf Of Aqaba, Wadi Musa, Desert Castles, Wadi Bin Hammad, Ruins at Umm Qais, Shaumari Wildlife Reserve, The King’s Highway, Pella and many other amazing places. It is important to note that Wadi Rum is not just a tourist attraction. Wadi Rum also known as ‘The Valley of the Moon’ lies in the far south of Jordan. At the magical ecosystem in the Jordanian desert featuring sweeping red sand dunes and granite rocks.

Είναι σημαντικό, να σημειωθεί ότι η κοιλάδα Γουάιτ Ράμα με την έρημο της δεν είναι μόνο ένα τουριστικό αξιοθέατο. Η Γουάιτ Ράμα γνωστή επίσης ως «Κοιλάδα της Σελήνης» βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Ιορδανίας. Στο μαγικό οικοσύστημα της ερήμου, της Ιορδανίας που διαθέτει σαρωτικούς, κόκκινους αμμόλοφους και βράχους από γρανίτη.It is a very important historical and natural zone that has been listed as a World Heritage Site and is a protected area. The trails through the canyons of Wadi Rum have seen walkers, horses and camels for thousands of years as trade routes passed through here. This is a stupendous, timeless place, virtually untouched by humanity and its destructive forces.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική ιστορική και φυσική ζώνη, που έχει καταχωρηθεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και είναι προστατευόμενη περιοχή. Τα μονοπάτια μέσα από τα φαράγγια του Γουάιτ Ράμα έχουν δει πεζοπόρους, άλογα και καμήλες εδώ και χιλιάδες χρόνια, καθώς, οι εμπορικές οδοί περνούσαν από εδώ. Πρόκειται για ένα καταπληκτικό, διαχρονικό μέρος, σχεδόν ανέγγιχτο από την ανθρωπότητα και τις καταστρεπτικές δυνάμεις της.From right: Philippos Stylianou and Phivos & Popi Nicolaides, listen carefully that: Wadi Rum is recognised globally as an iconic desert landscape, renowned for its spectacular series of sandstone mountains and valleys, natural arches, and the range of narrow gorges, towering cliffs, massive landslides, and dramatic cavernous weathering forms displayed.

Από δεξιά: Φίλιππος Στυλιανού & Φοίβος & Πόπη Νικολαΐδη ακούν προσεχτικά ότι: Το Γουάιτ Ράμα αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως ένα θρυλικό τοπίο ερήμου, γνωστό για τα εκπληκτικά βουνά και κοιλάδες ψαμμίτη, φυσικές αψίδες και τη γκάμα στενών φαραγγιών, πανύψηλων γκρεμών, μαζικές κατολισθήσεις και έντονες σπηλαιώδεις μορφές διάβρωσης.Jerash was founded as a Greek city by Alexander the Great in the 4th century BC. and inhabited by older Macedonians. Famous for its Greco-Roman monuments, the largest of their kind outside Italy, it is easy to understand why Jerash, as it was called by the Romans, has continuously been the cradle of human civilization for the past 6500 years.

Η Γέρασα ιδρύθηκε ως ελληνική πόλη από τον Μέγα Αλέξανδρο τον 4ο αιώνα π.Χ. και κατοικήθηκε από ηλικιωμένους Μακεδόνες. Τα διάσημα Ελληνο-Ρωμαϊκά μνημεία, τα μεγαλύτερα του είδους τους εκτός Ιταλίας, είναι εύκολο να καταλάβουμε γιατί η Γεράσα, όπως την ονόμασαν οι Ρωμαίοι, υπήρξε συνεχώς το λίκνο του ανθρώπινου πολιτισμού για 6500 χρόνια.Loucas Hamatsos, the well-known tv and radio anchor of Cyprus Broadcasting Corporation (RIK) and the experienced cameraman, Christos Hasikos, who covered the event.
Ο Λουκάς Χαμάτσος, ο γνωστός τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός παρουσιαστής του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) και ο έμπειρος οπερατέρ Χρήστος Χάσικος, ο οποίος κάλυψε την εκδήλωση. From Left: Popi Nicolaides, Elisabeth Villiger Toufexis, George Michaelides and Phivos Nicolaides. From right: Christos Hasikos, Loucas Hamatsos, Lakis Avraamides and Philippos Stylianou.

 

Στη φωτογραφία από αριστερα: Πόπη Νικολαΐδου, Ελίζαμπεθ Βίλινγκερ Τουφεξή, Γιώργος Μιχηαλίδης και Φοίβος Νικολαΐδης. Δεξιά: Χρίστος Χάσικος, Λουκάς Χάματσος, Λάκης Αβρααμίδης και Φίλιππος Στυλιανού. In the picture from right: Roula Yiaxi and her husband Michalis Yiaxis. –  Στη φωτογραφία από δεξιά: Τούλα Γιαξή με τον σύζυγό της Μιχάλη Γιαξή. From left: Royal Jordanian Airlines, Nicosia Office in Cyprus, manager Georgia Poullou, with her colleagues, Ronda Kola and Roula Yiaxi enjoy the atmosphere.
Από αριστερά: Η διευθύντρια του Γραφείου Λευκωσίας στην Κύπρο, των Ιορδανικών Αερογραμμών με τις συναδέλφους της, Ρόντα Κολά και Ρούλα Γιαξή.

Related Posts