Mother Armenia Monument, Yerevan, Armania

Το Μνημείο της Μητέρας Αρμενίας, Ερεβάν, Αρμενία

A symbol of freedom, democracy and pure patriotism, the Statue of Mother Armenia, stands on a hill overlooking Yerevan, makes it look like a guardian of the Armenian capital.
Σύμβολο της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του αγνού πατριωτισμού, το άγαλμα της Μητέρας Αρμενίας, που στέκεται σε έναν λόφο με θέα το Ερεβάν, το κάνει να μοιάζει με φύλακα της Aρμενικής πρωτεύουσας.Michalis Athienitis, Ivan Vargas, Camila Suarez, Popi Nicolaides, Demetra Athieniti & Philip Nicolaides, under the huge statue of Mother Armenia in Yerevan city.
Μιχάλης Αθηαινίτης, Ιβάν Βάργκας, Καμίλα Σουάρεζ, Πόπη Νικολαΐδου, Δήμητρα Αθηαινίτη & Φοίβος Νικολαΐδης, κάτω από το γιγαντιαίο άγαλμα της “Μητέρα Αρμενία” στην πόλη του Γερεβάν.Originally conceived as an emblem of the struggles of Armenian people. Over the years the Statue has become much more. It is the Mother of Armenians, greeting millions of citizens and embodying hope and vision for a better life. It stirs the desire for democracy and freedom in people throughout the country and the Armenians all over the world.
Αρχικά επινοήθηκε ως έμβλημα των αγώνων του Αρμενικού λαού. Με τα χρόνια το άγαλμα αντιπροσωπεύει κάτι πολύ περισσότερο. Είναι η Μητέρα των Αρμενίων, που χαιρετίζει εκατομμύρια πολίτες και ενσαρκώνει την ελπίδα και τους πόθους για μια καλύτερη ζωή. Διεγείρει την επιθυμία για δημοκρατία και ελευθερία στους ανθρώπους σε όλη τη χώρα και στους Αρμένιους της διασποράς σε όλο τον κόσμο.Looking at the Statue of Mother Armenia and having in mind the symbols behind it, the skill of the sculptor, the passion expressed, combined in the specific imagery and language of art – are heart touching all together.
Κοιτάζοντας το άγαλμα της Μητέρας Αρμενίας και έχοντας κατά νου τα σύμβολα πίσω από αυτό, τη δεξιοτεχνία του γλύπτη, το πάθος που εκφράζεται, σε συνδυασμό με τη συγκεκριμένη εικόνα και τη γλώσσα της τέχνης – όλα μαζί αγγίζουν την καρδιά.Right where the statue of Mother Armenia stands today, it was the massive statue of Joseph Stalin, the general secretary of the Soviet Union (1941 – 1953). The Stalin statue was unveiled in 1950 and was removed in 1962.

Ακριβώς εκεί που βρίσκεται σήμερα το άγαλμα της Μητέρας Αρμενίας, υπήρχε το ογκώδες άγαλμα του Ιωσήφ Στάλιν, του γενικού γραμματέα της Σοβιετικής Ένωσης (1941 – 1953). Το άγαλμα του Στάλιν εγκαινιάστηκε το 1950 και αφαιρέθηκε το 1962.In 1967, a 22-meter statue “Mother Armenia” by sculptor Ara Harutyunyan was installed on an empty (for five years) pedestal. The craftsman sculptor managed to create a connection between the new sculpture and the old pedestal both in composition and in decorative details.
Το 1967, ένα άγαλμα 22 μέτρων «Μητέρα Αρμενία» του γλύπτη Αρά Χαρουτγιουνγιάν τοποθετήθηκε στο άδειο (για πέντε χρόνια) βάθρο. Ο δεξιοτέχνης γλύπτης κατάφερε να δημιουργήσει μια σύνδεση μεταξύ του νέου γλυπτού και του παλιού βάθρου, τόσο σε σύνθεση όσο και σε διακοσμητικές λεπτομέρειες.Ara Harutyunyan (1928 – 1999) was an Armenian monumental sculptor, graphic artist and art professor. He is the creator of monumental statue Mother Armenia installed on the heights of Yerevan, which became one of the most popular symbols of Armenia. Harutyunyan revived the traditions of the medieval Armenian architectural and sculptural complex and created his own vivid style of decorative narrative relief art.

Ο Αρά Χαρουτγιουνγιάν (1928 – 1999) ήταν Αρμένιος γλύπτης, γραφίστας και καθηγητής τέχνης. Είναι ο δημιουργός του μνημειώδους αγάλματος της Μητέρας Αρμενίας, που τοποθετήθηκε στα υψίπεδα του Ερεβάν, το οποίο έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή σύμβολα της Αρμενίας. Ο Αρά Χαρουτγιουνγιάν αναβίωσε τις παραδόσεις του μεσαιωνικού αρμενικού αρχιτεκτονικού και γλυπτικού συγκροτήματος και δημιούργησε το δικό του ζωντανό στυλ διακοσμητικής αφηγηματικής ανάγλυφης τέχνης.The art model of the sculptor, Ara Harutyunyan to create “Mother Armenia” was a gorgeous 17-year-old girl Genya Muradian, who posed for the sculpture.
Το μοντέλο τέχνης του γλύπτη, Αρά Χαρουτγιουνγιάν για να δημιουργήσει τη «Μητέρα Αρμενία» ήταν μια πανέμορφη 17χρονη Genya Muradian, η οποία πόζαρε για το γλυπτό.The pedestal was designed by architect Rafayel Israyelyan. Years later Israelyan admitted that he was very much certain that Joseph Stalin would not occupy the pedestal forever and therefore he had designed it in a way as to resemble a three-nave Armenian church. In spring 1962, the statue of Stalin was removed.
Το βάθρο σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Ραφεγιέλ Ισραγελιάν. Χρόνια αργότερα ο Ραφαγιέλ ομολόγησε ότι ήταν πολύ σίγουρος ότι ο Ιωσήφ Στάλιν, δεν θα καταλάμβανε το βάθρο για πάντα και ως εκ τούτου το είχε σχεδιάσει με τέτοιο τρόπο, που να μοιάζει με τρίκλιτη Αρμενική εκκλησία. Την άνοιξη του 1962, το άγαλμα του Στάλιν αφαιρέθηκε.Rafayel “Rafo” Israyelian (1908 – 1973) was a Soviet Armenian architect. He designed some of Soviet Armenia’s most prominent structures, including the Sardarapat Memorial, the Yerevan Wine Factory and several churches, both in Armenia and abroad, most notably St. Sargis in Yerevan and St. Vartan in New York. “Knowing that the glory of dictators is temporary, I have built a simple three-nave Armenian basilica”, he said.
Ο Ραφαγιέλ “Ράφο” Ισραγελιάν (1908 – 1973) ήταν Σοβιετικός Αρμένιος αρχιτέκτονας. Σχεδίασε μερικές από τις πιο εξέχουσες δομές της Σοβιετικής Αρμενίας, όπως το Μνημείο Sardarapat, το Εργοστάσιο Οίνου του Ερεβάν και πολλές εκκλησίες, τόσο στην Αρμενία όσο και στο εξωτερικό, με πιο αξιόλογες τον Άγιο Σαργκή στο Ερεβάν και τον Άγιο Βαρτάν στη Νέα Υόρκη. «Γνωρίζοντας ότι η δόξα των δικτατόρων είναι προσωρινή, έχτισα ένα απλό τρίκλιτο σηκό αρμενική βασιλική», είχε πει.The pedestal hosts the Mother Armenia Military Museum of the Ministry of Defence. When first built it housed a military museum dedicated to World War II. Today, a large proportion of the exhibition space is devoted to the Nagorno-Karabakh War of 1988–1994.
Το βάθρο φιλοξενεί το Στρατιωτικό Μουσείο Μητέρας Αρμενίας του Υπουργείου Άμυνας. Όταν πρωτοχτίστηκε, στέγαζε ένα στρατιωτικό μουσείο αφιερωμένο στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα, μεγάλο μέρος του εκθεσιακού χώρου είναι αφιερωμένο στον πόλεμο του Ναγκόρνο-Καραμπάχ του 1988-1994. The relation of the upright, individual figure of Mother Armenia to the wide sky, the buildings of the city and the distant horizon intensifies her uniqueness. And as she holds her sword resolutely, she seems to honour the people’s determination to defend their homeland.
Η σχέση της όρθιας, ατομικής φιγούρας της Μητέρας Αρμενίας με τον πλατύ ουρανό, τα κτίρια της πόλης και τον μακρινό ορίζοντα εντείνει τη μοναδικότητά της. Και καθώς κρατά το σπαθί της αποφασιστικά, φαίνεται να τιμά την αποφασιστικότητα ενός λαού να υπερασπιστεί την πατρίδα του.Next to the monument there is the Grave of the Unknown Soldier. It symbolizes the eternal memory of the war victims. It is clear why the Armenians are filled with profound emotion when they visit this place. Mother Armenia monument is one of the most popular in Yerevan.
Δίπλα στο μνημείο υπάρχει ο Τάφος του Άγνωστου Στρατιώτη. Συμβολίζει την αιώνια μνήμη των θυμάτων του πολέμου. Είναι ολοφάνερο γιατί οι Αρμένιοι είναι γεμάτοι με βαθιά συγκίνηση που έρχονται σ’ αυτόν τον χώρο. Το μνημείο της Μητέρας Αρμενίας είναι ένα από τα πιο δημοφιλή στο Ερεβάν.Various samples of old Soviet weapons are exhibited around the pedestal. Among them the S-75 is a Soviet-designed, high-altitude air defence system. It is built around a surface-to-air missile with command guidance. (In the photo: Michalis Athienitis).

Γύρω από το βάθρο εκτίθενται διάφορα δείγματα παλιών σοβιετικών όπλων. Ανάμεσά τους ένα S-75 σοβιετικής σχεδίασης σύστημα αεράμυνας μεγάλου υψόμετρου. Είναι χτισμένο γύρω από έναν πύραυλο εδάφους-αέρος με καθοδήγηση εντολής. (Στη φωτογραφία ο Μιχάλης Αθηαινίτης).BM-13 Katyusha multiple rocket launcher, based on a ZIS-5 truck. Type, Multiple rocket launcher.
Εκτοξευτής πολλαπλών πυραύλων BM-13 Katyusha, βασισμένος σε φορτηγό ZIS-5. Τύπος, Πολλαπλός εκτοξευτής πυραύλων. The Mikoyan-Gurevich MiG-19 a Soviet second generation, single-seat, twinjet fighter aircraft and was the world’s first mass-produced supersonic aircraft. It was the first Soviet production aircraft capable of supersonic speeds in level flight.
Το Mikoyan-Gurevich MiG-19 ένα σοβιετικό μαχητικό αεροσκάφος δεύτερης γενιάς, μονοθέσιο και ήταν το πρώτο υπερηχητικό αεροσκάφος μαζικής παραγωγής στον κόσμο. Ήταν το πρώτο αεροσκάφος σοβιετικής παραγωγής ικανό να έχει υπερηχητικές ταχύτητες σε επίπεδη πτήση.The T-34/76 was a Russian medium tank which first saw service in 1940. It had a truly long-lasting impact on the battlefield, with an impressive balance of firepower, armour protection and mobility. A boy explores and play with the old military tank. Kids do like playing war game!
Το T-34/76 ήταν ένα ρωσικό μεσαίο άρμα που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1940. Είχε ένα πραγματικά μακροχρόνιο αντίκτυπο στο πεδίο της μάχης, με εντυπωσιακή ισορροπία δύναμης πυρός, θωράκισης και κινητικότητας. Ένα αγόρι εξερευνά και παίζει με το παλιό στρατιωτικό τανκ. Στα παιδιά αρέσει, να παίζουν τo παιχνίδι “πόλεμος”!The first Soviet Armored Personnel Carrier BTR-152 was designed during the 1946-1950 period. The BTR-152V has adopted as standard APC for Soviet Army in 1958. (In the photo: Konstantin Gevorgyan, Michalis Athienitis, Demetra Athieniti & Popi Nicolaides).
Το πρώτο σοβιετικό τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού BTR-152 σχεδιάστηκε κατά την περίοδο 1946-1950. Το BTR-152V έχει υιοθετήσει ως στάνταρ APC για τον Σοβιετικό Στρατό το 1958. Κωνσταντίνος Γκεβοργιάν, Μιχάλης Αθηαινίτης, Δήμητρα Αθηαινίτη & Πόπη Νικολαΐδου).The Park is named “Victory” in commemoration of Soviet Armenia’s participation in the Second World War. In 1970, a museum of the World War II was opened at the base of the monument.
Το πάρκο ονομάζεται «Νίκη» σε ανάμνηση της συμμετοχής της Σοβιετικής Αρμενίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1970 άνοιξε ένα μουσείο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στη βάση του μνημείου.The monument is located in Victory Park near the Eternal flame, on an observation deck with a breathtaking view of the city. Magnificent views over Erevan, one of the oldest continuously inhabited cities in the entire world.
Το μνημείο βρίσκεται στο Πάρκο Νίκης κοντά στην Αιώνια Φλόγα, σε ένα παρατηρητήριο με εκπληκτική θέα στην πόλη. Υπέροχη θέα του Ερεβάν, μιας από τις παλαιότερες συνεχώς κατοικούμενες πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο.Ultimately, “Mother Armenia” is the female personification of Armenia, which guards the Republic of Armenia against every enemy and every foreign threat. It’s the live symbol of Armenian strength and no matter what, will always be there and represent the almightiness of this small, yet never giving up nation.
Τελικά, η «Μητέρα Αρμενία» είναι η γυναικεία προσωποποίηση της Αρμενίας, η οποία προστατεύει τη Δημοκρατία της Αρμενίας από κάθε εχθρό και κάθε ξένη απειλή. Είναι το ζωντανό σύμβολο της αρμενικής δύναμης και ό,τι κι αν γίνει, θα είναι πάντα εκεί και θα αντιπροσωπεύει την παντοδυναμία αυτού του μικρού, που ποτέ δεν παραδίδεται έθνους.

Click here to read the whole article and view all the photos: Mother Armenia Monument, Yerevan, Armania

Related Posts