Museum of Armenian history, Yerevan, Armenia

Το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στο Ερεβάν

The museum is dedicated to Armenian history. Located in the heart of Yerevan- on the Republic Square, one of the most beautiful places in the city.

Το μουσείο είναι αφιερωμένο στην Αρμενική ιστορία. Βρίσκεται στην καρδιά του Ερεβάν – στην πλατεία Δημοκρατίας, ένα από τα πιο όμορφα μέρη της πόλης.The History Museum of Armenia is housed in a striking building, housing also the National Gallery of Armenia.

Το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στεγάζεται σε ένα εντυπωσιακό κτίριο, στο οποίο στεγάζεται επίσης η Εθνική Πινακοθήκης της Αρμενίας. This miracle of architecture, together with “singing fountains” in front of it, harmoniously blends into the overall architectural ensemble of the Republic Square. The elegant and refined museum building is one of the most famous postcards of Yerevan.

Αυτό το θαύμα της αρχιτεκτονικής, μαζί με τα «τραγουδιστικά σιντριβάνια» μπροστά του, δένουν αρμονικά στο συνολικό αρχιτεκτονικό σύνολο της πλατείας Δημοκρατίας. Το κομψό και εκλεπτυσμένο κτίριο του μουσείου είναι μια από τις πιο διάσημες καρτ ποστάλ του Ερεβάν.The Armenia’s national museum is located in the center of the city in Republic Square in Yerevan.

Το Εθνικό Μουσείο της Αρμενίας βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Δημοκρατίας στο Ερεβάν. On 9 September 1919, the National Assembly of Armenia founded the History Museum of Armenia. The museum opened to visitors on 20 August 1921.

Στις 9 Σεπτεμβρίου 1919, η Εθνοσυνέλευση της Αρμενίας ίδρυσε το Ιστορικό Μουσείο της Αρμενίας. Το μουσείο άνοιξε για τους επισκέπτες στις 20 Αυγούστου 1921. The Museum occupies first two levels of the building on the Republic Square. The museum’s exhibits trace the major events and themes in Armenian History offering a vast array of interesting sights, information and exploration.

Το Μουσείο καταλαμβάνει τα δύο πρώτα επίπεδα του κτιρίου στην πλατεία Δημοκρατίας. Τα εκθέματα του μουσείου εντοπίζουν τα σημαντικότερα γεγονότα και θέματα της Αρμενικής Ιστορίας προσφέροντας μια τεράστια ποικιλία από ενδιαφέροντα αξιοθέατα, πληροφορίες και εξερευνήσεις.The Museum features interesting exhibits and takes a look at how the country was uniquely developed through its people, places, culture, and history. Travel through time and experience the ancient antiquity.

Το Μουσείο παρουσιάζει ενδιαφέροντα εκθέματα και ρίχνει μια ματιά στο πώς η χώρα αναπτύχθηκε μοναδικά μέσω των ανθρώπων, των τόπων, του πολιτισμού και της ιστορίας της.The Museum of History of Armenia is a truly amazing treasury, moving along which one can literally feel the flow of time and travel through the ages.

Το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας είναι πραγματικά ένα εκπληκτικό θησαυροφυλάκιο, που κινείται κατά μήκος του οποίου μπορεί κανείς να νιώσει κυριολεκτικά τη ροή του χρόνου και να ταξιδέψει στους αιώνες.Over 400,000 marvellous exhibits will amaze and enlighten you, including the 5500-year-old leather shoe.

Πάνω από 400,000 θαυμάσια αντικείμενα θα σας καταπλήξουν και θα σας διαφωτίσουν, συμπεριλαμβανομένου ενός δερμάτινου παπουτσιού 5500 ετών. The permanent exposition covers the entire history of Armenian people – since the times of primitive society up to now. In the current permanent exhibition halls of the museum, you can see the oldest footwear found in the Areni cave (3600-3500 BC).

Η μόνιμη έκθεση καλύπτει ολόκληρη την ιστορία του Αρμενικού λαού – από την εποχή της πρωτόγονης κοινωνίας μέχρι σήμερα. Στους σημερινούς μόνιμους εκθεσιακούς χώρους του μουσείου, μπορείτε να δείτε τα παλαιότερα υποδήματα που βρέθηκαν στο σπήλαιο Αρένη (3600-3500 π.Χ.). At the beginning of the 6th millennium, the final stage of the Neolithic Age, the first clay potter object appeared in Armenia. Such a collection was found during excavations.

Στις αρχές της 6ης χιλιετίας, το τελευταίο στάδιο της Νεολιθικής Εποχής, εμφανίστηκαν τα πρώτα πήλινα αντικείμενα στην Αρμενία. Μια τέτοια συλλογή βρέθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών.The History Museum of Armenia contains hundreds of exhibits, and covers various periods of development of Armenia, from pre-Christian times up to the present.

Το Ιστορικό Μουσείο της Αρμενίας παρουσιάζει χιλιάδες εκθέματα και καλύπτει διάφορες περιόδους ανάπτυξης της Αρμενίας, από τους προχριστιανικούς χρόνους μέχρι και σήμερα. Based on the archaeological, ethnographic, numismatic and other collections, the museum tries to bridge the past and the future.

Βασισμένο στις αρχαιολογικές, εθνογραφικές, νομισματικές και άλλες συλλογές, το μουσείο προσπαθεί να γεφυρώσει το παρελθόν και το μέλλον. Worship places, black and red polished ceramic jars, millstones, remnants of cereal crops which have about 6000-year-old history and were dug in one of the well-known ancient settlements of Asia, Shengavit dated 4-3 millennium BC are kept in the museum.

Χώροι λατρείας, μαύρα και κόκκινα γυαλισμένα κεραμικά πιθάρια, μυλόπετρες, υπολείμματα καλλιεργειών δημητριακών που έχουν ιστορία περίπου 6000 ετών και σκάφτηκαν σε έναν από τους γνωστούς αρχαίους οικισμούς της Ασίας, το Σενγκαβίτ της 4ης-3ης χιλιετίας π.Χ.The museum collection reflects a complete picture of the culture and history of Armenia, from prehistoric times (one million eight hundred thousand years ago) to the present day.

Η συλλογή του μουσείου αντικατοπτρίζει μια πλήρη εικόνα του πολιτισμού και της ιστορίας της Αρμενίας, από τους προϊστορικούς χρόνους (πριν από ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες χρόνια) έως τις μέρες μας.Archaeological findings of the Broze Age and Early Iron Age periods comprise the largest and the most diverse collection of archaeological funds of the Museum. Here you can see unique finds: tools, weapons, jewelry, and household items.

Τα αρχαιολογικά ευρήματα της Εποχής του Χαλκού και της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου αποτελούν τη μεγαλύτερη και την πιο ποικιλόμορφη συλλογή αρχαιολογικών ταμεία του Μουσείου. Εδώ μπορείτε να δείτε μοναδικά ευρήματα: εργαλεία, όπλα, κοσμήματα και είδη οικιακής χρήσης. Archaeological findings from various places, as well as numerous Urartian and Assyrian cuneiform inscriptions with texts of ritual, building, economic, expansionist and other nature, give a certain idea on the state structure, pantheon, military-political history, economy, arts and crafts of Urartu. The cuneiform inscription of 782 BC about the foundation of the city of Erebuni (Yerevan), by the Urartian king Argishti I.

Αρχαιολογικά ευρήματα από διάφορα μέρη, καθώς και πολυάριθμες Ουραρτικές και Ασσυριακές σφηνοειδείς επιγραφές με κείμενα τελετουργικής, οικοδομικής, οικονομικής, επεκτατικής και άλλης φύσης, δίνουν μια ορισμένη ιδέα για τη δομή του κράτους. πάνθεον, στρατιωτικοπολιτική ιστορία, οικονομία, τέχνες και χειροτεχνίες του Ουράρτου. Η σφηνοειδής επιγραφή του 782 π.Χ. σχετικά με την ίδρυση της πόλης Ερεμπούι (Ερεβάν), από τον βασιλιά των Ουραρτίων Argishti I.The archaeological collection is distinguished with the beer ceramic jugs found at Karmir Blur (Red Hill), with the rich collection dug at the settlement of Karmir Berd (Red fortress) dated as far back as the 1st-2nd century BC.

Η αρχαιολογική συλλογή διακρίνεται με τις κεραμικές κανάτες μπύρας που βρέθηκαν στο Karmir Blur (Κόκκινος Λόφος), με την πλούσια συλλογή που σκάφτηκε στον οικισμό Karmir Berd (Κόκκινο φρούριο) που χρονολογείται από τον 1o-2o αιώνα π.Χ.The pride of the museum is the section devoted to the first state formation on the territory of Armenia – the state of Urartu. The museum presents archaeological finds that tell about the history of the ancient kingdom of Urartu, stories full of bright ups and downs.

Το καμάρι του μουσείου είναι το τμήμα που είναι αφιερωμένο στον πρώτο κρατικό σχηματισμό στην επικράτεια της Αρμενίας – το κράτος του Ουράρτου. Το μουσείο παρουσιάζει αρχαιολογικά ευρήματα που αφηγούνται την ιστορία του αρχαίου βασιλείου των Ουράρτου, ιστορίες γεμάτες φωτεινά σκαμπανεβάσματα.The collection includes clay tablets with cuneiform writings, the famous cuneiform obelisk of Argishti I, which tells about the beginning of the construction of Erebuni; elegant bronze statuettes, ceramics, weapons decorated with engravings, gold and silver decorations.

Η συλλογή περιλαμβάνει πήλινες πινακίδες με σφηνοειδείς γραφές, τον περίφημο σφηνοειδή οβελίσκο του Argishti I, που λέει για την αρχή της κατασκευής του Ερεμπούνι, κομψά χάλκινα αγαλματίδια, κεραμικά, όπλα διακοσμημένα με γκραβούρες, χρυσά και ασημένια διακοσμητικά.The museum displays the objects of material culture from various epochs up to the late 19th century which were found during the excavations.

Στο μουσείο εκτίθενται αντικείμενα υλικού πολιτισμού από διάφορες εποχές έως τα τέλη του 19ου αιώνα που βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές.Armenia, being recognized as the “cradle of Christianity”, is replete with unique Christian artifacts.

Η Αρμενία, που αναγνωρίζεται ως το «λίκνο του Χριστιανισμού», είναι γεμάτη με μοναδικά χριστιανικά κειμήλια.Special border stones were erected between villages and farms, which clarified the boundaries of lands belonging to rural communities and domains of large landlords (189-160 BC).

Ειδικές πέτρες που οριοθετούσαν σύνορα και ανεγέρθηκαν μεταξύ χωριών και αγροκτημάτων, που ξεκαθάρισαν τα όρια των εκτάσεων που ανήκαν σε αγροτικές κοινότητες και των περιοχών μεγάλων γαιοκτημόνων (189-160 π.Χ.).A marble sculpture of the goddess Aphrodite; a fragment of a mosaic excavated from Artashat, and many other unique and highly valuable examples (2nd-1st century B.C.).

Ένα μαρμάρινο γλυπτό της θεάς Αφροδίτης. ένα θραύσμα ψηφιδωτού που ανασκάφηκε από το Αρτασάτ, και πολλά άλλα μοναδικά και εξαιρετικά πολύτιμα δείγματα (2ος-1ος αιώνας π.Χ.).The Hellenistic metalwork is represented by small sculptures, various gold and silver ornaments. Bronze belts, ceramics, stone idols, arrow-heads, knives, jewelry, as well as items representing the Hellenic culture of the city dug in the land of Armenia.

Η ελληνιστική μεταλλοτεχνία αντιπροσωπεύεται από μικρά γλυπτά, διάφορα χρυσά και ασημένια στολίδια. Χάλκινες ζώνες, κεραμικά, πέτρινα είδωλα, κεφαλές βελών, μαχαίρια, κοσμήματα, καθώς και αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν τον ελληνικό πολιτισμό της πόλης σκαμμένα στη γη της Αρμενίας.Its simply extraordinary collections make this museum Armenia’s pre-eminent cultural institution and an essential stop on every visitor’s itinerary.

Η απλά εξαιρετική συλλογή αντικειμένων καθιστά αυτό το μουσείο το κατεξοχήν πολιτιστικό ίδρυμα της Αρμενίας και έναν ουσιαστικό σταθμό στη διαδρομή κάθε επισκέπτη.The Museum of History once again proves the rich cultural heritage of Armenia. In the presented collection one can see artifacts that prove the socio-economic and cultural interaction of the Armenian Kingdom with ancient civilizations and empires, such as Egypt, Persia, Assyria, Rome, and Byzantium.

Το Μουσείο Ιστορίας αποδεικνύει για άλλη μια φορά την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Αρμενίας. Στη συλλογή που παρουσιάζεται μπορεί κανείς να δει αντικείμενα που αποδεικνύουν την κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική αλληλεπίδραση του Αρμενικού Βασιλείου με αρχαίους πολιτισμούς και αυτοκρατορίες, όπως η Αίγυπτος, η Περσία, η Ασσυρία, η Ρώμη και το Βυζάντιο.A collection of Armenian coins, issued in Tsopk; Minor Hayk (3rd century BC – 150 BC); coins of the Armenian Artaxiad dynasty (189 BC – 6 AD); of the Kiurike kingdom (11th century); and Armenian kingdom of Cilicia (1080-1375).
Συλλογή αρμενικών νομισμάτων, που εκδόθηκε στο Tsopk. Minor Hayk (3ος αιώνας π.Χ. – 150 π.Χ.), νομίσματα της Αρμενικής δυναστείας των Αρταξιάδων (189 π.Χ. – 6 μ.Χ.), του βασιλείου Kiurike (11ος αιώνας). και Αρμενικό βασίλειο της Κιλικίας (1080-1375).In 405 A.D. Mesrop Mashtots created the unique Armenian Alphabet. It is also a numerical system, poem and prayer. Hence the fifth century is also known as the Golden Century in Armenian history (‘Voske Dar’).

Το 405 μ.Χ. ο Mesrop Mashtots δημιούργησε το μοναδικό αρμενικό αλφάβητο. Είναι επίσης αριθμητικό σύστημα, ποίημα και προσευχή. Ως εκ τούτου, ο πέμπτος αιώνας είναι επίσης γνωστός ως ο χρυσός αιώνας στην ιστορία της Αρμενίας («Voske Dar»).The museum focuses on Christian artifacts: medieval church utensils from the Museum of St. Echmiadzin and Nakhijevan, manuscripts, bibles and church books adorned with precious stones, and khachkars, which are considered as unquestioning and exclusively Armenian shrines.

Το μουσείο εστιάζει σε χριστιανικά αντικείμενα: μεσαιωνικά εκκλησιαστικά σκεύη από το Μουσείο του Αγίου Εχμιαδίν και του Ναχιτζεβάν, χειρόγραφα, Βίβλους και εκκλησιαστικά βιβλία στολισμένα με πολύτιμους λίθους και χατσκάρ, που θεωρούνται αδιαμφισβήτητα και αποκλειστικά αρμενικά ιερά.Remnants of ruined medieval churches of Yerevan such as frescos, ritual jugs, curtains, a bell, the 13th century miniature model of Catoghike church and so on are kept in the museum.

Στο μουσείο φυλάσσονται απομεινάρια κατεστραμμένων μεσαιωνικών εκκλησιών του Ερεβάν, όπως τοιχογραφίες, τελετουργικές κανάτες, κουρτίνες, μια καμπάνα, το μικροσκοπικό μοντέλο της εκκλησίας Catoghike του 13ου αιώνα και ούτω καθεξής.The medieval fundings at the Museum are compiled of findings from Ani, Dvin, Amberd and other areas. The collections representing the early Christian and medieval periods (4th-15th cc.) include winged crosses and cross stones, sculptura.
Τα μεσαιωνικά εκθέματα του Μουσείου συγκεντρώνονται από ευρήματα από το Ani, το Dvin, το Amberd και άλλες περιοχές. Οι συλλογές που αντιπροσωπεύουν την παλαιοχριστιανική και μεσαιωνική περίοδο (4ος-15ος αι.) περιλαμβάνουν φτερωτούς σταυρούς και σταυρολίθους, γλυπτά.The museum displays the objects of material culture from various epochs up to the late 19th century which were found during the excavations.
Στο μουσείο εκτίθενται αντικείμενα υλικού πολιτισμού από διάφορες εποχές έως τα τέλη του 19ου αιώνα που βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές.Modern Armenia comprises only a small portion of ancient Armenia, one of the world’s oldest centres of civilization. At its height, Armenia extended from the south-central Black Sea coast to the Caspian Sea and from the Mediterranean Sea to Lake Urmia in present-day Iran.
Η σύγχρονη Αρμενία περιλαμβάνει μόνο ένα μικρό τμήμα της αρχαίας Αρμενίας, ένα από τα παλαιότερα κέντρα πολιτισμού του κόσμου. Στο απόγειό της, η Αρμενία εκτεινόταν από τη νότια κεντρική ακτή της Μαύρης Θάλασσας μέχρι την Κασπία Θάλασσα και από τη Μεσόγειο Θάλασσα έως τη λίμνη Urmia στο σημερινό Ιράν.The History Museum of Armenia is a cultural organization of national significance, which over a century has been acquiring, collecting, discovering, accounting, preserving, studying, interpreting and exhibiting tangible and intangible cultural values related to Armenia and the Armenian people, contributing to the development of science, education, and tourism.
Το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας είναι ένας πολιτιστικός οργανισμός εθνικής σημασίας, ο οποίος εδώ και έναν αιώνα αποκτά, συλλέγει, ανακαλύπτει, λογίζει, διατηρεί, μελετά, ερμηνεύει και εκθέτει απτές και άυλες πολιτιστικές αξίες που σχετίζονται με την Αρμενία και τον αρμενικό λαό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της επιστήμης, της εκπαίδευσης και του τουρισμού.

Click here to read the whole article: Museum of Armenian history, Yerevan, Armenia

Related Posts