Nafplio, Peloponnese – Greece

Ναύπλιο, πρωτεύουσα της Ελλάδας μεταξύ 1823 και 1834

One of the most beautiful towns in the area of Argolis (in eastern Peloponnese) as well as one of the most romantic cities all over Greece, Nafplio was the first capital of the newly born Greek state between 1823 and 1834.
Μια από τις πιο όμορφες πόλεις στην περιοχή της Αργολίδας (στην ανατολική Πελοπόννησο) καθώς και μια από τις πιο ρομαντικές πόλεις σε όλη την Ελλάδα, το Ναύπλιο ήταν η πρώτη πρωτεύουσα του νεογέννητου ελληνικού κράτους μεταξύ 1823 και 1834.Viewed from above, Nafplio oozes romance: tile roofs, grand homes and a blue-green sea. The famous Bourtzi, Akronafplia and Palamidi castles add a sense of drama to this stunning seaport town, consisting of fortresses, neoclassical buildings, old neighbourhoods, wide sidewalks and large squares.

Από ψηλά, το Ναύπλιο αποπνέει ρομαντισμό: κεραμοσκεπές, μεγάλα σπίτια και μια γαλαζοπράσινη θάλασσα. Τα περίφημα κάστρα Μπούρτζι, Ακροναυπλία και Παλαμήδι προσθέτουν μια αίσθηση δράματος σε αυτή την εκπληκτική παραθαλάσσια πόλη, που αποτελείται από φρούρια, νεοκλασικά κτίρια, παλιές γειτονιές, φαρδιά πεζοδρόμια και μεγάλες πλατείες.Nafplio was the first capital of Greece from 1829 to 1834. It was chosen because of its strategical position (in the center of the first state) and capabilities (harbour, fortress).
Η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας ήταν το Ναύπλιο από το 1829 μέχρι το 1834. Επιλέχθηκε λόγω της στρατηγικής του θέσης (στο κέντρο του πρώτου κράτους) και των δυνατοτήτων του (λιμάνι, φρούριο). The monument to the Philhellenes, which dominates in the middle of the square, was erected in 1903, in memory of the French philhellenes, who fought and sacrificed for the liberation of Greece from the Turks during the Greek Revolution. The monument has the form of a votive column made of gray marble, in the well-known type of obelisk.
Το μνημείο των Φιλελλήνων, που δεσπόζει στη μέση της πλατείας, ανεγέρθηκε το 1903, στη μνήμη των Γάλλων φιλελλήνων, που πολέμησαν και θυσιάστηκαν για την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Τούρκους κατά την Ελληνική Επανάσταση. Το μνημείο έχει τη μορφή αναθηματικής στήλης από γκρίζο μάρμαρο, στον γνωστό τύπο οβελίσκου.In the center of Nafplio, just before the entrance of the Old Town and very close to Kapodistrias Square, we meet the famous Kolokotroni Square, dedicated to the memory of the leader of the Greek revolution, General Theodore Kolokotronis. The Kolokotroni Park, also called the Botanical Garden, was created in 1901.

Στο κέντρο του Ναυπλίου, λίγο πριν την είσοδο της Παλιάς Πόλης και πολύ κοντά στην Πλατεία Καποδίστρια, συναντάμε την περίφημη πλατεία Κολοκοτρώνη, αφιερωμένη στη μνήμη του ηγέτη της ελληνικής επανάστασης, στρατηγού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Το Πάρκο Κολοκοτρώνη, που κάποιοι αποκαλούν και Βοτανικό Κήπο Ναυπλίου, δημιουργήθηκε το 1901. Nafplion is a lovely town of Peloponnese with Medieval vibe. With the strong Palamidi Fortress overlooking it, the Old Town of Nafplion bursts with narrow alleys, tall houses, and lovely squares.
Το Ναύπλιο είναι μια όμορφη πόλη της Πελοποννήσου με μεσαιωνική ατμόσφαιρα. Με το ισχυρό Φρούριο Παλαμήδι να έχει θέα, η Παλιά Πόλη του Ναυπλίου είναι γεμάτη με στενά σοκάκια, ψηλά σπίτια και υπέροχες πλατείες. The statue of Ioannis Kapodistrias (the First Governor of Greece) was placed in 1932 in Kapodistrias’ Square. The location of the square is strategic. Right at the entrance of the old town, under Palamidi castle, a few meters from the Land Gate, the square welcomes the visitors and prepares them for the grandeur of the city they will visit.
Ο ανδριάντας του Ιωάννη Καποδίστρια (του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας), τοποθετήθηκε στην Πλατεία Καποδίστρια το 1932. Η θέση της πλατείας είναι στρατηγική. Ακριβώς στην είσοδο της παλιάς πόλης, κάτω από το κάστρο του Παλαμηδίου, λίγα μέτρα από την Πύλη της Γης, η πλατεία υποδέχεται τους επισκέπτες και τους προετοιμάζει για το μεγαλείο της πόλης που θα επισκεφτούν.This small 18th-century church was the site of an assassination of great political significance. On 9 October 1831 Ioannis Kapodistrias, the first president of an independent Greece in 1828, was stabbed and shot near the door of the church by Konstantinos and Georgios Mavromichalis, brother and son of the leader of the Maniots.
Αυτή η μικρή εκκλησία του 18ου αιώνα ήταν ο τόπος μιας δολοφονίας μεγάλης πολιτικής σημασίας. Στις 9 Οκτωβρίου 1831 ο Ιωάννης Καποδίστριας, πρώτος πρόεδρος της ανεξάρτητης Ελλάδας το 1828, μαχαιρώθηκε και πυροβολήθηκε κοντά στην πόρτα της εκκλησίας από τον Κωνσταντίνο και τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη, αδελφό και γιο του αρχηγού των Μανιατών. From afar, Bourtzi Castle looks like an elegant stone sculpture. As you approach the islet of Agio Theodoro by boat, travelling the few metres that separate it from the coast and finally see the Venetian castle up close, you’ll immediately feel its rich and tumultuous history.

Από μακριά το Κάστρο Μπούρτζι μοιάζει με κομψό πέτρινο γλυπτό. Καθώς πλησιάζετε το νησάκι των Αγίων Θεοδώρων με βάρκα, διανύοντας τα λίγα μέτρα που το χωρίζουν από την ακτή και τελικά αντικρίζετε από κοντά το ενετικό κάστρο, θα νιώσετε αμέσως την πλούσια και πολυτάραχη ιστορία του.War museum. Located in the area where the first Army Cadet School were, the War Museum was inaugurated at the end of 1988.
Το Πολεμικό Μουσείο Παράρτημα Ναυπλίου, που στεγάζεται στο κτίριο της Πρώτης Σχολής Ευελπίδων, εγκαινιάστηκε την 29 Νοεμβρίου του 1988.The lovely neoclassical building, the central that houses the Town Hall today, which was the first Greek High School founded in 1833.
Το όμορφο νεοκλασικό κτίριο που στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο, που ήταν το πρώτο Ελληνικό Λύκειο, που ιδρύθηκε το 1833.The Courthouse, built with donations from the great Greek benefactor, Andreas Singros, was completed in 1911, in Syntagma Square.
Tο Δικαστικό Mέγαρο, χορηγία του μεγάλου Έλληνα ευεργέτη Aνδρέα Συγγρού, περατώθηκε το 1911, στην Πλατεία Συντάγματος.
It has a fantastic centre with small neoclassical historical houses, squares and churches. Nafplio is one of the most beautiful town of Greece with rich history. Each step is a reminder from history.

Έχει ένα φανταστικό κέντρο με πλατείες με μικρά νεοκλασικά ιστορικά σπίτια και εκκλησίες. Το Ναύπλιο είναι μία από τις πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδα με πλούσια ιστορία. Κάθε βήμα είναι μια υπενθύμιση από την ιστορία.

In St. George’s cathedral, events have taken place that have marked the history of Greece, such as the reception of General Francesco Morosini in 1686, who liberated the city from the Turks, the funeral of the great Governor Kapodistrias in 1831, of Demetrios Ypsilantis in 1832. In January 1833, the church welcomed the first king of Greece, the young Otto. His throne is still preserved inside the church. (In the picture: Gregoris Maliotis).
Στον καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου έχουν λάβει χώρα γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία της Ελλάδας, όπως η υποδοχή του στρατηγού Φρανσέσκο Μοροζίνι το 1686, που απελευθέρωσε την πόλη από τους Τούρκους, η κηδεία του μεγάλου Κυβερνήτη Καποδίστρια το 1831, του Δημητρίου Υψηλάντη το 1832. Τον Ιανουάριο του 1833, η εκκλησία υποδέχτηκε τον πρώτο βασιλιά της Ελλάδας, τον νεαρό Όθωνα. Ο θρόνος του διατηρείται ακόμη μέσα στην εκκλησία. (Στη φωτογραφία ο Γρηγόρης Μαλιώτης).
Strolling in the picturesque alleys of the old town, with the venetian balconies and the wonderful neoclassical buildings and mansions, images that bring feelings of sweet nostalgia.
Περπατώντας στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, με τα βενετσιάνικα μπαλκόνια και τα υπέροχα νεοκλασικά κτίρια και αρχοντικά, τις εικόνες που φέρνουν αισθήματα γλυκιάς νοσταλγίας
Nafplio is a city in the Peloponnese that brims with life, preserving its legends and enticing you into its mystical ambience. It was the Venetians’ ‘Naples of the East’ and the first capital of Greece. A lovely romantic downtown with cozy streets, a great place to visit.
Το Ναύπλιο είναι μια πόλη της Πελοποννήσου που σφύζει από ζωή, διατηρώντας τους θρύλους της και σε παρασύρει στη μυστικιστική της ατμόσφαιρα. Ήταν η «Νάπολη της Ανατολής» των Ενετών και η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας. Μια υπέροχη ρομαντική πόλη με άνετους δρόμους, ένα εξαιρετικό μέρος για να επισκεφθείτε.
So many are so nice all the attractions in Nauplion, that can not only come back to continue to live in a charming dream Nauplion offers.
Είναι τόσα πολλά, είναι τόσο ωραία όλα τα αξιοθέατα στο Ναύπλιο, που δεν μπορεί κανείς παρά να ξαναγυρίσει για να συνεχίσει να ζει το γοητευτικό όνειρο που το Ναύπλιο του προσφέρει.

Related Posts