Oman in Gulf

The Sultan Qaboos Grand Mosque is the largest mosque in Oman, located in the capital city of Muscat. Construction commenced in December 1994, after a site was chosen at Bausher, and it took six years and seven months to build the mosque.

Το Μεγάλο Τζαμί Sultan Qaboos είναι το μεγαλύτερο τζαμί στο Ομάν, που βρίσκεται στην πρωτεύουσα Μουσκάτ. Η κατασκευή ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 1994, μετά την επιλογή μιας τοποθεσίας στο Bausher, και χρειάστηκαν έξι χρόνια και επτά μήνες για να χτιστεί το τζαμί.From spectacular mountains, wind-blown deserts and a pristine coastline, Oman is the obvious choice for those seeking out the modern face of Arabia while still sensing its ancient soul.

Από τα εντυπωσιακά βουνά, τις ερήμους με τον ανέμους που φυσούν και μια παρθένα ακτογραμμή, το Ομάν είναι η προφανής επιλογή για όσους αναζητούν το σύγχρονο πρόσωπο της Αραβίας, ενώ αισθάνονται ακόμα την αρχαία ψυχή της.The mosque is made of stone, with doors, windows and embellishments made of wood and glass. Five minarets have been built around the premises of the mosque: the main minaret (90 metres) in height, and the four flanking minarets (45.5 metres) are the mosque’s chief visual features from the exterior.

Το τζαμί είναι πέτρινο, με πόρτες, παράθυρα και στολίδια από ξύλο και γυαλί. Πέντε μιναρέδες έχουν χτιστεί γύρω από τις εγκαταστάσεις του τζαμιού: ο κύριος μιναρές (90 μέτρα) σε ύψος και οι τέσσερις πλευρικοί μιναρέδες (45,5 μέτρα) είναι τα κύρια οπτικά χαρακτηριστικά του τζαμιού από το εξωτερικό.The dome is embellished spectacularly from the inside and it is a major tourist attraction in itself. The main musalla can hold over 6500 worshippers, while the women’s musalla can accommodate 750 worshipers. The outer paved ground can hold 8000 worshipers and there is additional space available in the interior courtyard and the passageways, making a total capacity of up to 20,000 worshipers.

Ο τρούλος είναι διακοσμημένος εντυπωσιακά από το εσωτερικό και αποτελεί από μόνος του σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο. Η κύρια μουσάλλα μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 6500 πιστούς, ενώ η γυναικεία μουσάλλα μπορεί να φιλοξενήσει 750 πιστούς. Το εξωτερικό πλακόστρωτο μπορεί να φιλοξενήσει 8000 πιστούς και υπάρχει επιπλέον διαθέσιμος χώρος στην εσωτερική αυλή και στα περάσματα, με συνολική χωρητικότητα έως και 20.000 πιστών.

The capital, Muscat, lies along the northern coast. Blending modern and traditional architecture, the city commands a view of the Gulf of Oman and serves as a port and commercial centre. Alice Papazian -Zeff and her daughter Emmanuelle enjoy their trip to Oman!

Η πρωτεύουσα, Μουσκάτ, βρίσκεται κατά μήκος της βόρειας ακτής. Συνδυάζοντας μοντέρνα και παραδοσιακή αρχιτεκτονική, η πόλη έχει θέα στον Κόλπο του Ομάν και λειτουργεί ως λιμάνι και εμπορικό κέντρο. Η Alice Papazian -Zeff με την κόρη της Emmanuelle απολαμβάνουν το ταξίδι τους στο Ομάν!Oman, country occupying the southeastern coast of the Arabian Peninsula at the confluence of the Persian Gulf and Arabian Sea. Much of the country’s interior falls within the sandy, treeless, and largely waterless region of the Arabian Peninsula known as the Rubʿ al-Khali. The region is still the domain of Bedouin nomads, although today it is also crisscrossed by oil and gas pipelines.

Ομάν, χώρα που καταλαμβάνει τη νοτιοανατολική ακτή της Αραβικής Χερσονήσου στη συμβολή του Περσικού Κόλπου με την Αραβική Θάλασσα. Μεγάλο μέρος του εσωτερικού της χώρας εμπίπτει στην αμμώδη, χωρίς δέντρα και σε μεγάλο βαθμό άνυδρη περιοχή της Αραβικής Χερσονήσου, γνωστή ως Rubʿ al-Khali. Η περιοχή εξακολουθεί να είναι η επικράτεια των βεδουίνων νομάδων, αν και σήμερα διασταυρώνεται επίσης από αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου.Oman’s culture is deeply rooted in the Sultanate’s proud heritage and history of seafaring, trading and exploration. Today, long-standing traditions blend seamlessly with modern day living, with the latest fashion and electronics brands sold alongside traditional hand-made crafts, jewellery, and even goats and cattle at souqs around the country. In the picture Alice Papazian -Zeff.

Ο πολιτισμός του Ομάν είναι βαθιά ριζωμένος στην περήφανη κληρονομιά του Σουλτανάτου και την ιστορία της ναυτιλίας, του εμπορίου και της εξερεύνησης. Σήμερα, οι μακροχρόνιες παραδόσεις συνδυάζονται άψογα με τη σύγχρονη ζωή, με τις πιο πρόσφατες μάρκες μόδας και ηλεκτρονικών ειδών που πωλούνται μαζί με παραδοσιακές χειροποίητες χειροτεχνίες, κοσμήματα, ακόμη και κατσίκες και βοοειδή σε σουκ σε όλη τη χώρα. Στη φωτογραφία η Alice Papazian -Zeff.The Sultanate of Oman is the only country in the world composed mostly of oceanic crust and rocks that originate from the Earth’s mantle. Evidence of continental drift can be witnessed in many of the unusual rock formations and topography around Oman, including the coastline around Muscat.

Το Σουλτανάτο του Ομάν είναι η μόνη χώρα ο κόσμος αποτελείται κυρίως από ωκεάνιο φλοιό και πετρώματα που προέρχονται από τον μανδύα της Γης. Στοιχεία ηπειρωτικής μετατόπισης μπορούν να παρατηρηθούν σε πολλούς από τους ασυνήθιστους σχηματισμούς βράχων και την τοπογραφία γύρω από το Ομάν, συμπεριλαμβανομένης της ακτογραμμής γύρω από το Μουσκάτ.The Sultanate of Oman has been ranked among the top world’s most beautiful countries. Ranked by Veranda, the US magazine, and part of Hearst Digital Media, Oman has found a place among the 18th beautiful countries of the world.

Το Σουλτανάτο του Ομάν έχει καταταγεί στις κορυφαίες ομορφότερες χώρες του κόσμου. Κατάταξη από το Veranda, το αμερικανικό περιοδικό, και μέρος του Hearst Digital Media, το Ομάν βρήκε μια θέση ανάμεσα στις 18 όμορφες χώρες του κόσμου.The Sultanate of Oman is a country of breath-taking natural beauty, interwoven with a kaleidoscope of history and legends. As the oldest independent state in the Arab World, Oman has embraced modernisation and progress while retaining the core aspects of its culture and heritage – making it the perfect travel destination for those seeking an authentic Arabian experience.

Το Σουλτανάτο του Ομάν είναι μια χώρα με φυσική ομορφιά που κόβει την ανάσα, συνυφασμένη με ένα καλειδοσκόπιο ιστορίας και θρύλων. Ως το παλαιότερο ανεξάρτητο κράτος στον Αραβικό Κόσμο, το Ομάν έχει αγκαλιάσει τον εκσυγχρονισμό και την πρόοδο διατηρώντας τις βασικές πτυχές του πολιτισμού και της κληρονομιάς του – καθιστώντας το τον τέλειο ταξιδιωτικό προορισμό για όσους αναζητούν μια αυθεντική αραβική εμπειρία.

Travelling – Ταξίδια

Related Posts