Riga, the capital of Latvia and the surrounding area

Pascal Anne Marie Nicolaïdès, visit Riga, the capital of Latvia and the surrounding area.
Επίσκεψη του Πασκάλ και της Άννης Μαρί ΝικολαPascal Anne Marie Nicolaïdès, επισκεφθείτε τη Ρίγα, την πρωτεύουσα της Λετονίας και τη γύρω περιοχή.View of Riga, Latvia’s capital city at the Daugava River. Riga is the largest city in the three Baltic states and home to one third of Latvia’s entire population.

Άποψη της Ρίγας, της πρωτεύουσας της Λετονίας στον ποταμό Daugava. Η Ρίγα είναι η μεγαλύτερη πόλη στα τρία κράτη της Βαλτικής και φιλοξενεί το ένα τρίτο του συνολικού πληθυσμού της Λετονίας.Riga was founded in 1201, and is a former Hanseatic League member. Riga’s historical centre is a UNESCO World Heritage Site, noted for its Art Nouveau/Jugendstil architecture and 19th century wooden architecture. Riga was the European Capital of Culture in 2014, along with Umeå in Sweden.

Η Ρίγα ιδρύθηκε το 1201 και είναι πρώην μέλος της Χανσεατικής Ένωσης. Το ιστορικό κέντρο της Ρίγας αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, γνωστό για την αρχιτεκτονική Art Nouveau/Jugendstil και την ξύλινη αρχιτεκτονική του 19ου αιώνα. Η Ρίγα ήταν η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2014, μαζί με την Ουμέα στη Σουηδία.With the first glance, taste and sound, Riga will hook you with the dynamics of a thriving regional metropolis and the charm of a small historical town with postcard-worthy views on every corner. Its ever-changing kaleidoscope coincides with a new, surprising, and fun combination every day.
Με την πρώτη ματιά, γεύση και ήχο, η Ρίγα θα σας αιχμαλωτήσει με τη δυναμική μιας ακμάζουσας περιφερειακής μητρόπολης και τη γοητεία μιας μικρής ιστορικής πόλης με θέα που αξίζει να κάνετε καρτ ποστάλ σε κάθε γωνιά. Το διαρκώς μεταβαλλόμενο καλειδοσκόπιό του συμπίπτει με έναν νέο, εκπληκτικό και διασκεδαστικό συνδυασμό κάθε μέρα.Riga, the capital of Latvia, is not only the crown jewel of Latvia, but also of the Baltics. Riga’s Old Town is a UNESCO World Heritage Site. Riga has more than 600 000 inhabitants, making it the largest city in the Baltic States.
Η Ρίγα, η πρωτεύουσα της Λετονίας, δεν είναι μόνο το στολίδι της Λετονίας, αλλά και της Βαλτικής. Η Παλιά Πόλη της Ρίγας είναι Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η Ρίγα έχει περισσότερους από 600.000 κατοίκους, γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη πόλη στα κράτη της Βαλτικής.Riga is also known as an architectural jewel – a city where you can see churches from the city’s origins, medieval buildings in the Old Town, unique examples of Art Nouveau, as well as wooden architecture that has survived the centuries and modern architectural jewels.
Η Ρίγα είναι επίσης γνωστή ως αρχιτεκτονικό κόσμημα – μια πόλη όπου μπορείτε να δείτε εκκλησίες από την αρχή της πόλης, μεσαιωνικά κτίρια στην Παλιά Πόλη, μοναδικά δείγματα Art Nouveau, καθώς και ξύλινη αρχιτεκτονική που έχει επιβιώσει στους αιώνες και μοντέρνα αρχιτεκτονικά κοσμήματα.Riga has a vibrant cultural life. The Latvian National Opera and Ballet brings together world-class artists. The most prominent cultural offers include the magnificent Opera House, diverse music halls and independent cinemas. If you are a culture lover, then visit a theatre play, opera or ballet!
Η Ρίγα έχει μια ζωντανή πολιτιστική ζωή. Η Εθνική Όπερα και Μπαλέτο της Λετονίας συγκεντρώνει καλλιτέχνες παγκόσμιας κλάσης. Οι πιο σημαντικές πολιτιστικές προσφορές περιλαμβάνουν την υπέροχη Όπερα, ποικίλες αίθουσες μουσικής και ανεξάρτητους κινηματογράφους. Αν είστε λάτρης του πολιτισμού, τότε επισκεφτείτε μια θεατρική παράσταση, όπερα ή μπαλέτο!Riga has a beautiful and varied architecture. From Romanesque to Gothic and Baroque, The Old Town has a remarkable number of architectural monuments. A walk through the streets of the Old Town will be an exciting experience for anyone visiting Riga. In the picture: Pascal Anne Marie Nicolaïdès.
Η Ρίγα έχει μια όμορφη και ποικίλη αρχιτεκτονική. Από το ρωμανικό έως το γοτθικό και το μπαρόκ, η Παλιά Πόλη έχει έναν αξιόλογο αριθμό αρχιτεκτονικών μνημείων. Μια βόλτα στους δρόμους της Παλιάς Πόλης θα είναι μια συναρπαστική εμπειρία για όποιον επισκέπτεται τη Ρίγα. Στη φωτογραφία ο Πασχκάλ και η Άννη Μαρί Νικολαΐδης.The Historic Centre of Riga is a living illustration of European history. Through centuries, Riga has been the centre of many historic events and a meeting point for European nations, and it has managed to preserve evidence of European influence on its historical development, borders between the West and the East, and intersection of trading and cultural routes. Riga has always been a modern city keeping up with the current trends in architecture and urban planning, and at the same time, preserving the city’s integrity in the course of development.
Το Ιστορικό Κέντρο της Ρίγας είναι μια ζωντανή απεικόνιση της ευρωπαϊκής ιστορίας. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, η Ρίγα υπήρξε το κέντρο πολλών ιστορικών γεγονότων και σημείο συνάντησης για τα ευρωπαϊκά έθνη, και κατάφερε να διατηρήσει στοιχεία της ευρωπαϊκής επιρροής στην ιστορική της εξέλιξη, τα σύνορα μεταξύ Δύσης και Ανατολής και τη διασταύρωση εμπορικών και πολιτιστικών διαδρομών . Η Ρίγα ήταν ανέκαθεν μια σύγχρονη πόλη που συμβαδίζει με τις σύγχρονες τάσεις στην αρχιτεκτονική και τον πολεοδομικό σχεδιασμό, και ταυτόχρονα, διατηρώντας την ακεραιότητα της πόλης στην πορεία της ανάπτυξης.Historic Centre of Riga is comprised of three different urban landscapes – the relatively well-preserved medieval core, the 19th century semi-circle of boulevards with a green belt on both sides of the City Canal, and the former suburban quarters surrounding the boulevards with dense built-up areas with a rectangular network of streets and wooden architecture of the 18th and 19th centuries. Each of these parts has its characteristic relationship of buildings and public outdoor spaces.
Το ιστορικό κέντρο της Ρίγας αποτελείται από τρία διαφορετικά αστικά τοπία – τον ​​σχετικά καλά διατηρημένο μεσαιωνικό πυρήνα, τον ημικύκλιο των λεωφόρων του 19ου αιώνα με μια πράσινη ζώνη και στις δύο πλευρές του καναλιού της πόλης και τις πρώην προαστιακές συνοικίες που περιβάλλουν τις λεωφόρους με πυκνή κατοικημένες περιοχές με ορθογώνιο δίκτυο δρόμων και ξύλινη αρχιτεκτονική του 18ου και 19ου αιώνα. Κάθε ένα από αυτά τα μέρη έχει τη χαρακτηριστική του σχέση κτιρίων και δημόσιων υπαίθριων χώρων.This is the oldest public museum in Latvia and one of the oldest in Europe, the origin of which dates back to 1773. During the reconstruction of the Riga Dom Cathedral in the 1890s, part of the former monastery was converted to serve the needs of the Dom Museum. It is the first building in the history of Riga to have been built for a museum, and the inscription on the museum front bears testimony to this.
Αυτό είναι το παλαιότερο δημόσιο μουσείο στη Λετονία και ένα από τα παλαιότερα στην Ευρώπη, η προέλευση του οποίου χρονολογείται από το 1773. Κατά την ανοικοδόμηση του καθεδρικού ναού της Ρίγα Ντομ τη δεκαετία του 1890, μέρος του πρώην μοναστηριού μετατράπηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Μουσείου Ντομ. Είναι το πρώτο κτίριο στην ιστορία της Ρίγας που χτίστηκε για μουσείο και η επιγραφή στην πρόσοψη του μουσείου το μαρτυρεί.Museum of the History of Riga and Navigation is housed by the Riga Dom Cathedral ensemble in the heart of the Old Riga, Latvia. It originated in 1773 as a private collection of Nikolaus von Himsel, a Riga doctor and, being one of the oldest museums in Europe, over the centuries it has grown into the largest collection of material evidence of the history of Riga.
Το Μουσείο Ιστορίας της Ρίγας και Ναυσιπλοΐας στεγάζεται από το σύνολο του καθεδρικού ναού Riga Dom στην καρδιά της Παλιάς Ρίγας, Λετονία. Ξεκίνησε το 1773 ως ιδιωτική συλλογή του Nikolaus von Himsel, ενός γιατρού της Ρίγας και, ως ένα από τα παλαιότερα μουσεία στην Ευρώπη, με το πέρασμα των αιώνων εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη συλλογή υλικών τεκμηρίων της ιστορίας της Ρίγας.Riga Central Market is situated in the heart of Riga, a few hundred meters from Old Town on the banks of the River Daugava, next to Riga International Bus Terminal and Central Railway Station. It is not only one of the largest marketplaces in Eastern Europe in area, but also one of the most visited, as 80,000-100,000 people shop there per day on the average.
Η Κεντρική Αγορά βρίσκεται στην καρδιά της Ρίγας, μερικές εκατοντάδες μέτρα από την Παλιά Πόλη στις όχθες του ποταμού Daugava, δίπλα στον Διεθνή Τερματικό Σταθμό Λεωφορείων και τον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό της Ρίγας. Δεν είναι μόνο μία από τις μεγαλύτερες αγορές της Ανατολικής Ευρώπης σε περιοχή, αλλά και μία από τις πιο επισκέψιμες αγορές, καθώς 80.000-100.000 άνθρωποι κατά μέσο όρο ψωνίζουν εκεί την ημέρα.Riga Central Market is unique not only with its pavilions but also with its old warehouses or the so-called spikeri (from German Spéicher), which have now been turned into a hip arts&entertainment quarter.

Η Κεντρική Αγορά της Ρίγας είναι μοναδική όχι μόνο με τα περίπτερα της αλλά και με τις παλιές της αποθήκες ή τα λεγόμενα spikeri (από το γερμανικό Spéicher), που έχουν πλέον μετατραπεί σε μια συνοικία μοντέρνας τέχνης και ψυχαγωγίας.At Riga Central Market, you can buy Latvian-grown and homemade products, exotic fruit and spices, as well as manufactured merchandise. The market includes 5 pavilions each with its own category – vegetables, dairy, meat, fish and gastronomy products, as well as an outdoor area with stalls and stands, the Night Market and ‘Round the Clock Farmers’ Market.
Στην Κεντρική Αγορά της Ρίγας, μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα που καλλιεργούνται στη Λετονία και σπιτικά προϊόντα, εξωτικά φρούτα και μπαχαρικά, καθώς και βιομηχανικά εμπορεύματα. Η αγορά περιλαμβάνει 5 περίπτερα το καθένα με τη δική του κατηγορία – λαχανικά, γαλακτοκομικά, κρέατα, ψάρια και προϊόντα γαστρονομίας, καθώς και έναν υπαίθριο χώρο με πάγκους και περίπτερα, τη Νυχτερινή Αγορά και την Αγορά «Round the Clock Farmers».In 1998, the vast territory of Riga Central Market was added to the UNESCO World Heritage list.

Το 1998, η τεράστια περιοχή της Κεντρικής Αγοράς της Ρίγας προστέθηκε στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.KARNAVE Lithuania

Kernavė is the land which represents the origins of Lithuania. The site reveals all the settlements stages of this region over the course of 11,000 years. Life, sometimes booming, in decline at other times, has never stopped functioning in Kernavė.

Το Kernavė είναι η γη που αντιπροσωπεύει την προέλευση της Λιθουανίας. Η τοποθεσία αποκαλύπτει όλα τα στάδια οικισμού αυτής της περιοχής κατά τη διάρκεια των 11.000 ετών. Η ζωή, που μερικές φορές ανθεί, άλλες φορές σε παρακμή, δεν έπαψε ποτέ να λειτουργεί στο Kernavė.The natural landscape was partially changed so that it could make life more convenient for its inhabitants and to meet the demands of defence. The relief formed during the last glacial period, the spectacular valley of the River Nėris with the authentic traces of activity left by people having lived there for thousand years and the defence system of five mounds, the site of Kernavė can be treated as an example of the integral cultural landscape remaining almost intact up until the present day.

Το φυσικό τοπίο άλλαξε εν μέρει, ώστε να μπορεί να κάνει τη ζωή πιο βολική για τους κατοίκους του και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της άμυνας. Το ανάγλυφο που σχηματίστηκε κατά την τελευταία περίοδο των παγετώνων, η εντυπωσιακή κοιλάδα του ποταμού Nėris με τα αυθεντικά ίχνη δραστηριότητας που άφησαν άνθρωποι που ζούσαν εκεί για χιλιάδες χρόνια και το αμυντικό σύστημα των πέντε αναχωμάτων, η τοποθεσία Kernavė μπορεί να θεωρηθεί ως παράδειγμα το αναπόσπαστο πολιτιστικό τοπίο που παραμένει σχεδόν ανέπαφο μέχρι σήμερα.The archaeological site of Kernavė presents an exceptional testimony to the evolution of human settlements in the Baltic region over the period of some ten millennia. The property has exceptional evidence of pantheistic and Christian funeral traditions. The settlement patterns and the impressive hill-forts represent outstanding examples of the development of such types of structures and the history of their use in the pre-Christian era.
Ο αρχαιολογικός χώρος του Kernavė παρουσιάζει μια εξαιρετική μαρτυρία για την εξέλιξη των ανθρώπινων οικισμών στην περιοχή της Βαλτικής κατά την περίοδο περίπου δέκα χιλιετιών. Το ακίνητο έχει εξαιρετικά στοιχεία πανθεϊστικών και χριστιανικών ταφικών παραδόσεων. Τα μοτίβα οικισμού και τα εντυπωσιακά λόφο-οχυρά αντιπροσωπεύουν εξαιρετικά παραδείγματα ανάπτυξης τέτοιων τύπων κατασκευών και την ιστορία της χρήσης τους στην προχριστιανική εποχή.The archaeological site of Kernavė (the State Cultural Reserve of Kernavė) was inscribed on the World Heritage List by UNESCO in 2004.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Kernavė (το Κρατικό Πολιτιστικό Αποθεματικό της Kernavė) εγγράφηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO το 2004.On the Crosses Hill between Vilnius and Riga…   –     Στο λόφο των σταυρών μεταξύ Βίνιους και Ρίγα…Hundreds of thousands of crosses. Anne Marie Nicolaïdès, visit this sacred hill which is one of a kind and is often mentioned among the most unique places in the world.

Εκατοντάδες χιλιάδες σταυροί. Η Άννη Μαρί Νικολαΐδης, επισκέπτεται τον ιερό αυτό λόφο, που είναι μοναδικός στο είδος του και αναφέρεται συχνά στα πιο μοναδικά μέρη στον κόσμο.People would put up crosses at night and carry them in spite of danger, prohibition and persecution. The Hill of Crosses became the symbol of heroic resistance to suppression of the freedom of faith. As soon as Lithuania regained its independence, the Hill of Crosses began to attract a continuous stream of pilgrims.
Οι άνθρωποι έβαζαν σταυρούς τη νύχτα και τους κουβαλούσαν παρά τον κίνδυνο, την απαγόρευση και τη δίωξη. Ο Λόφος των Σταυρών έγινε το σύμβολο της ηρωικής αντίστασης στην καταστολή της ελευθερίας της πίστης. Μόλις η Λιθουανία ανέκτησε την ανεξαρτησία της, ο Λόφος των Σταυρών άρχισε να προσελκύει μια συνεχή ροή προσκυνητών.Pascal Anne Marie Nicolaïdès (on the left), have enjoyable time with their friends and have f delicious meal of local food.

Ο Πασχάλ και η Άννη Μαρί Νικολαΐδης (στα αριστερά), περνούν ευχάριστα με φίλους τους και απολαμβάνουν ένα νόστιμο γεύμα με τοπικά φαγητά.

View: Travelling

Related Posts