Saint Goustan Port, Brittany – France

Βρετάνη Γαλλίας ένα ιστορικό και πλούσιο πολιτιστικά μέρος 

The family of Nicolaides: Frédéric, Sophie, Pascal & Anne Marie Nicolaïdès and little Clara, in the Gulf of Morbihan, on the Auray River, discover the charming port of Saint-Goustan France.
Η οικογένεια Νικολαΐδη: Φρεντερίκ, Σόφη, Πασκάλ & Άννη Μαρί Νικολαΐδης και η μικρή Κλάρα, στον κόλπο του Morbihan, στον ποταμό Auray, ανακαλύπτουν το γοητευτικό λιμάνι του SaintGoustan, Γαλλία. 

Brittany is a peninsula, historical country, and cultural area in the west of modern France (often referred to as “historic Brittany”. The French port of Saint-Goustan is a former fishing port and trading centre situated beside the river Auray in the department of Morbihan in Brittany. The port is named after Saint Goustan, the patron saint of sailors and fishermen.
Το γαλλικό λιμάνι του Αγίου Γουστάν ήταν κάποτε ένα ψαρολίμανο και εμπορικό κέντρο που βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Auray στο διαμέρισμα Morbihan στη Βρετάνη. Το λιμάνι πήρε το όνομά του από τον Άγιο Γουστάν, τον προστάτη των ναυτικών και των ψαράδων. Η Βρετάνη είναι μια χερσόνησος, ιστορική και πολιτιστική περιοχή στα δυτικά της σύγχρονης Γαλλίας (συχνά αποκαλείται και “ιστορική Βρετάνη”. Gorgeous Clara with mimosa flowers. The generic name is derived from the Greek word μῖμος (mimos), an “actor” or “mime”, and the feminine suffix -osa, “resembling”, suggesting its ‘sensitive leaves’ which seem to ‘mimic conscious life’.
Η πανέμορφη Κλάρα με λουλούδια μιμόζα. Η γενική ονομασία προέρχεται από την ελληνική λέξη μῖμος (μίμος), «ηθοποιός» ή «μίμος», και το θηλυκό επίθημα –osa, «μοιάζω», υποδηλώνοντας τα «ευαίσθητα φύλλα» του που μοιάζουν να «μιμούνται τη συνειδητή ζωή». The historic town of Auray is also home to one of Brittany’s major pilgrimage sites. Here is the sanctuary city of Sainte-Anne d’Auray, the most important Catholic pilgrimage site in Brittany. The neo-Gothic basilica is the high point of any visit.
Η ιστορική πόλη Auray φιλοξενεί έναν από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος της Βρετάνης. Εδώ βρίσκεται το ιερό της SainteAnne dAuray, το σημαντικότερο καθολικό προσκύνημα στη Βρετάνη. Η νεογοτθική βασιλική είναι το κορυφαίο σημείο οποιασδήποτε επίσκεψης.This is a beautiful church with amazing stained-glass windows.

Αυτή είναι μια όμορφη εκκλησία με εκπληκτικά βιτρό.Auray, City of Art and History. The Saint-Goustan district has preserved its authenticity and medieval architecture.
Auray, Πόλη της Τέχνης και της Ιστορίας. Η επαρχία SaintGoustan έχει διατηρήσει την αυθεντικότητα και τη μεσαιωνική αρχιτεκτονική της.While the 15th and 16th century dwellings look dignified in the daytime, they bustle with café terraces in the evening.
Ενώ οι κατοικίες του 15ου και του 16ου αιώνα φαίνονται επιβλητικές τη μέρα, γεμίζουν με υπαίθριες καφετέριες το βράδυ. Nestled at the bottom of an estuary, Saint-Goustan takes you back in time with its cobbled streets, stone bridge, half-timbered houses and bustling quays.
Φωλιασμένο στο κάτω μέρος μιας εκβολής, το SaintGoustan σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο με τα λιθόστρωτα δρομάκια, το πέτρινο γεφύρι, τα ημιξύλινα σπίτια και τις πολυσύχναστες αποβάθρες.The French heritage cannot be simply summed up as a list of monuments. It also includes culinary specialties, often linked to certain regions, sometimes passed from generation to generation.
Η γαλλική κληρονομιά δεν μπορεί να συνοψιστεί απλώς ως ένας κατάλογος μνημείων. Περιλαμβάνει επίσης γαστρονομικές σπεσιαλιτέ, που συχνά συνδέονται με ορισμένες περιοχές, που μερικές φορές περνούν από γενιά σε γενιά. Pascal Nicolaïdès from France with so reach Greek roots still keeps his Greek surname and tradition!

Ο Πασκάλ Νικολαΐδης από την Γαλλία με τις τόσο πλούσιες Ελληνικές ρίζες κρατεί ακόμη το Ελληνικό του επίθετο και την παράδοση!

Related Posts