Split, Croatia

Split is so charming, romantic, and adventurous that the moments you shared here, can never forget!

Το Σπλιτ είναι τόσο γοητευτικό, ρομαντικό και γεμάτο περιπέτεια, που οι στιγμές που θα μοιραστείτε, εδώ δεν θα μπορούν να ξεχαστούν ποτέ!  Split historically known as Spalato (from Venetian: Spàlato) is the second-largest city of Croatia after the capital Zagreb, the largest city in Dalmatia and the largest city on the Croatian coast.

Το Σπλιτ, ιστορικά γνωστό ως Σπαλάτο (από το βενετσιάνικο: Spàlato) είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κροατίας μετά την πρωτεύουσα Ζάγκρεμπ, η μεγαλύτερη πόλη της Δαλματίας και η μεγαλύτερη πόλη στις κροατικές ακτές. The city was founded as the Greek colony of Aspálathos (Greek: Ἀσπάλαθος) in the 3rd or 2nd century BCE on the coast of the Illyrian Dalmatae.

Η πόλη ιδρύθηκε ως η ελληνική αποικία της Ασπάλαθου ή Σπάλαθος τον 3ο ή 2ο αιώνα π.Χ. στις ακτές των Ιλλυρικών Δαλμάτων.Once you arrive in this city, you can already feel the authentic atmosphere that wins the hearts of everyone who sets foot there.

Μόλις φτάσετε στην πόλη, μπορείτε ήδη να νιώσετε την αυθεντική ατμόσφαιρα που κερδίζει τις καρδιές όλων, όσων πατούν το πόδι τους εδώ.Marijana Rebic, Fatih Kutlu, Sema Kulapa Kutlu,Tina Eterovic Cubrilo & Philip & Popi Nicolaides ready to explore the magnificent city of Split.

Η Marijana Rebic, Fatih Kutlu, Sema Kulapa Kutlu, Tina Eterovic Cubrilo, Φοίβος & Πόπη Νικολαΐδη έτοιμοι να εξερευνήσουν την υπέροχη πόλη του Σπλιτ.It was believed that the name Split had been derived from Latin word for palace, marking the Diocletian’s Palace. On ancient Roman map, Tabula Peutingeriana dating back to 4th century AD, however, location Spalato is visible, right next to much bigger and way more important Salona.

Για χρόνια, πίστευαν ότι το όνομα Σπλιτ προέρχεται από τη λατινική λέξη από το παλάτι, του Διοκλητιανού. Στον αρχαίο ρωμαϊκό χάρτη που χρονολογείται από τον 4ο αιώνα μ.Χ., όμως υπάρχει η τοποθεσία που ονομάζεται Σπαλάτο, ακριβώς δίπλα στα πολύ μεγαλύτερα και πολύ πιο σημαντικά τότε Σάλωνα. Natural beauty, culture and history, make Split an attractive destination. The number of tourists, that come Split is increasing every year, and they have a very good reason to do so.

Η φυσική ομορφιά, η κουλτούρα και η ιστορία κάνουν το Σπλιτ ελκυστικό προορισμό. Ο αριθμός των τουριστών, που έρχονται εδώ αυξάνεται κάθε χρόνο και φυσικά έχουν πολύ καλούς λόγους να το κάνουν.The National Theatre of Split, a gorgeous neo-baroque building built in 1893, one of the oldest surviving theatres in Dalmatia. The ballet, opera and concerts staged here are world class.

Το Εθνικό Θέατρο του Σπλιτ, ένα πανέμορφο νεομπαρόκ κτίριο που χτίστηκε το 1893, ένα από τα παλαιότερα σωζόμενα θέατρα στη Δαλματία. Το μπαλέτο, η όπερα και οι συναυλίες που διοργανώνονται εδώ είναι παγκόσμιας κλάσης. Split is every historian’s dream city. Its rich history is displayed across the whole city, with numerous archaeological sites and buildings under UNESCO heritage protection.

Το Σπλιτ είναι η πόλη των ονείρων κάθε ιστορικού. Η πλούσια ιστορία του εκτίθεται σε ολόκληρη την πόλη, με πολλούς αρχαιολογικούς χώρους και κτίρια υπό την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.Marijana Rebic in Pirja Fountain, a remarkable symbolist fountain located on Marmontova street. It holds significant historical and artistic value.

 

Η Marijana Rebic στο συντριβάνι Pirja, ένα αξιόλογο σιντριβάνι με συμβολισμούς και σημαντική ιστορική και καλλιτεχνική αξία, που βρίσκεται στην οδό Marmontova.Split’s main attraction is without a doubt Diocletian’s Palace. The Diocletian’s palace makes the heart of the historic center of Split. Each year thousands of tourists flock the many halls of the palace, learning about the city’s rich history.

Το κύριο αξιοθέατο του Σπλιτ είναι χωρίς αμφιβολία το Παλάτι του Διοκλητιανού. Το παλάτι του Διοκλητιανού αποτελεί την καρδιά του ιστορικού κέντρου του Σπλιτ. Κάθε χρόνο χιλιάδες τουρίστες συρρέουν στις πολλές αίθουσες του παλατιού, μαθαίνοντας για την πλούσια ιστορία της πόλης. The Roman Emperor Diocletian (ruled AD 284 to 305) in 293 began the construction of an opulent and heavily fortified palace fronting the sea, near his home town of Salona, selecting the site of Spálathos (or Spalatum in Latin).

Ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Διοκλητιανός (κυβέρνησε το 284 έως το 305 μ.Χ.) το 293 ξεκίνησε την κατασκευή ενός πολυτελούς και βαριά οχυρωμένου παλατιού μπροστά στη θάλασσα, κοντά στην πατρίδα του τα Σάλωνα, επιλέγοντας τη θέση Σπάλθος (ή Spalatum στα λατινικά).Diocletian – the first Roman emperor to abdicate voluntarily from his throne– commissioned this magnificent palace to be completed in time for his retirement. It was built from lustrous white stone transported from the island of Brač, and construction lasted 10 years. Diocletian spared no expense, importing marble from Italy and Greece, and columns and 12 sphinxes from Egypt.

Ο Διοκλητιανός – ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας που παραιτήθηκε οικειοθελώς – από τον θρόνο του, ανέθεσε αυτό το υπέροχο παλάτι να ολοκληρωθεί εγκαίρως για τη συνταξιοδότησή του. Ο Διοκλητιανός δεν σκέφτηκε τα έξοδα, εισάγοντας μάρμαρα από την Ιταλία και την Ελλάδα και κολώνες και 12 σφίγγες από την Αίγυπτο.Aurelia Prisca (killed 315) was the Empress of Rome (286–305) as wife of Emperor Diocletian. When Diocletian retired to Spalatum in 305, Prisca stayed with her daughter, Galeria Valeria and son-in-law, Galerius in Thessalonica.

Η Αυρήλια Πρίσκα (δολοφονήθηκε το 315) ήταν η αυτοκράτειρα της Ρώμης (286–305) ως σύζυγος του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Όταν ο Διοκλητιανός αποσύρθηκε στο Σπαλάτουμ το 305, η Πρίσκα έμεινε με την κόρη της Γαλέρια Βαλέρια και τον γαμπρό της Γαλέριο στη Θεσσαλονίκη. Marijana Rebic, recommended to visit the interesting Museum of the City of Split within the Diocletian Palace.

Η Marijana Rebic, πρότεινε, να επισκεφθούμε το ενδιαφέρον Μουσείο της Πόλης του Σπλιτ στο Παλάτι του Διοκλητιανού. Between yesterday and today, the city lives in modern pace without losing its historic character.

Ανάμεσα στο χθες και το σήμερα, η πόλη ζει σε μοντέρνους ρυθμούς, χωρίς να χάνει τον ιστορικό της χαρακτήρα.Diocletian’s Palace is the unmissable sight of Split! It’s an integral part of the old town where you will find and an atmosphere unlike anything else.

Το Παλάτι του Διοκλητιανού είναι το αξιοθέατο του Σπλιτ που δεν πρέπει να χάσετε! Είναι αναπόσπαστο μέρος της παλιάς πόλης όπου θα βρείτε και μια ατμόσφαιρα που δεν μοιάζει με πουθενά αλλού.Sit on a seat with red cushions and experience the very special atmosphere created by the environment and the hundreds of tourists – a waiter will come to take your drinks order!

Καθίστε σε ένα κάθισμα με κόκκινα μαξιλάρια και ζήστε την ιδιαίτερα ξεχωριστή ατμόσφαιρα από το περιβάλλον με τους εκατοντάδες τουρίστες που δημιουργείται – ένας σερβιτόρος θα έρθει για να παραγγείλετε τα ποτά σας!Hotel Vestibul is located in the heart of the Diocletian palace, between the emperor’s chambers and the emperor’s square “Peristile”, a place which used to be reserved only for the gods! So, for those who want to sleep imperially, they have the opportunity to live out their fantasy…

Το ξενοδοχείο Vestibul βρίσκεται στην καρδιά του ανακτόρου του Διοκλητιανού, ανάμεσα στις αίθουσες του αυτοκράτορα και την πλατεία του αυτοκράτορα «Περιστύλιο», ένα μέρος που προοριζόταν μόνο για τους θεούς! Έτσι, για όσους θέλουν να κοιμηθούν αυτοκρατορικά, έχουν την ευκαιρία να ζήσουν τη φαντασίωση τους… Tina Eterovic Cubrilo, said that: the Ethnographic Museum, is is housed in a magnificent building.

Η Tina Eterovic Cubrilo, είπε ότι: το Εθνογραφικό Μουσείο στεγάζεται σε ένα υπέροχο κτίριο.Sema Kulapa Kutlu, Tina Eterovic Cubrilo, Fatih Kutlu, Marijana Rebic & Popi Nicolaides outside the Golden Gate of the Palace, which was the biggest and grandest of the city gates.

Η Sema Kulapa Kutlu, Tina Eterovic Cubrilo, Fatih Kutlu, Marijana Rebic & Πόπη Νικολαΐδου έξω από τη Χρυσή Πύλη του Παλατιού, που ήταν η μεγαλύτερη και η μεγαλοπρεπέστερη από τις πύλες της πόλης.Every year hundreds of thousands of visitors from every corner of the world come to admire the magnificent city.

Κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου έρχονται για να θαυμάσουν την υπέροχη αυτή πόλη. Statue of Gregory of Nin, was a Croatian bishop from the Medieval times (10th century). At that time, Catholic masses were supposed to be delivered in Latin but he strongly opposed this idea, advocating that local language should be used instead. As a result, he is recognised as a Croatian national hero.

Άγαλμα του Γρηγορίου του Νιν, ήταν Κροάτης επίσκοπος από τους Μεσαιωνικούς χρόνους (10ος αιώνας). Εκείνη την εποχή, οι καθολικές λειτουργίες έπρεπε να χρησιμοποιούν στα λατινικά, αλλά αντιτάχθηκε σθεναρά σε αυτήν την ιδέα, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιείται η τοπική γλώσσα. Ως αποτέλεσμα, αναγνωρίζεται ως εθνικός ήρωας της Κροατίας. Marijana Rebic (left) & Sema Kulapa Kutlu, having fun and spends happy moments in the busy streets of the city.

Η Marijana Rebic (left) & Sema Kulapa Kutlu, διασκεδάζουν και περνούν ευχάριστες στιγμές στους πολυσύχναστους δρόμους της πόλης.Riva is the focal point of tourist activity in Split and is a landmark location. Feel the laid-back and friendly vibe of the residents of Split and see how it has become one of the favorite destinations in the Mediterranean.

Η Ρίβα είναι το επίκεντρο της τουριστικής δραστηριότητας στο Σπλιτ και είναι ένα σημείο αναφοράς της πόλης. Νιώστε τη χαλαρή και φιλική ατμόσφαιρα των κατοίκων του Σπλιτ και δείτε πώς έχει γίνει ένας από τους αγαπημένους προορισμούς στη Μεσόγειο.Riva is the perfect place to sit by the waterside and enjoy the golden hues of autumn. The local food, wine and or coffee are all delicious. Marijana Rebic, Sema Kulapa Kutlu, Fatih Kutlu, Tina Eterovic Cubrilo & Popi Nicolaides, enjoy moments of relaxation on the famous sea front.

Η Ρίβα είναι το τέλειο μέρος για να καθίσετε δίπλα στην ακτή και να απολαύσετε τις χρυσές αποχρώσεις του φθινοπώρου. Η τοπική κουζίνα, το κρασί ή ο καφές, είναι όλα νόστιμα. Marijana Rebic, Sema Kulapa Kutlu, Fatih Kutlu, Tina Eterovic Cubrilo & Πόπη Νικολαΐδου, απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης στο φημισμένο παραλιακό μέτωπο.

Click to view the whole article and pictures: Split – Croatia

Related Posts