“Sveti Vid” Museum of Gastronomy, Zagreb – Croatia

The “Sveti Vid” museum of gastronomy is hosted in the magnificent old house which once was the residence of owner’s ancestors. Zlatko Punijar is a member of the fifth generation of the famous Croatian catering family.
Το μουσείο γαστρονομίας “”Sveti Vid φιλοξενείται στο υπέροχο παλιό σπίτι που κάποτε ήταν η κατοικία των προγόνων του ιδιοκτήτη,  Zlatko Punijar ο οποίος είναι μέλος της πέμπτης γενιάς, της διάσημης κροατικής οικογένειας στην εστίαση.Zlatko Puntijar, a successful collector is the owner of Puntijar hotel, the “Stari Puntijar” restaurant, and the “Sveti Vid museum of gastronomy, all of them located within the “Kuce Puntijar” complex in Zagreb, Croatia.
Ο Zlatko Puntijar, ένας επιτυχημένος συλλέκτης είναι ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Puntijar, του εστιατορίου “Stari Puntijar” και του μουσείου γαστρονομίας “Sveti Vid“, που βρίσκονται όλα στο συγκρότημα “Kuće Puntijar” στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Puntijar Hotel is located on the outskirts of Zagreb and is owned by the Puntijar family, whose surname was first mentioned in old documents in the sixteenth century (Lovro Puntijar in 1581), is one of the few that can boast of such a long family tradition.
Το Ξενοδοχείο Puntijar βρίσκεται στα περίχωρα του Ζάγκρεμπ και είναι ιδιοκτησία της οικογένειας Puntijar, της οποίας το επώνυμο αναφέρεται για πρώτη φορά σε παλιά έγγραφα του 16ου αιώνα (Lovro Puntijar το 1581), μια από τις λίγες, που μπορούν να καυχηθούν για μια τόσο μεγάλη οικογενειακή παράδοση. This is a fascinating museum, with all its interesting exhibits on display, takes every food lover on a journey through the history of the Croatian national cuisine.
Αυτό είναι ένα συναρπαστικό μουσείο, που με τα ενδιαφέροντα εκθέματά του, ταξιδεύει κάθε λάτρη του φαγητού στην ιστορία της κροατικής εθνικής κουζίνας.The small museum is the brainchild of Zlatko Puntijar, that explores the local gastronomy with the end goal of encouraging local policymakers to include gastronomy as an integral part of the tourist policy debate.
Το μικρό μουσείο είναι το πνευματικό τέκνο του Zlatko Puntijar, που εξερευνά την τοπική γαστρονομία με τελικό στόχο να ενθαρρύνει τους τοπικούς φορείς στη χάραξη πολιτικής να συμπεριλάβουν τη γαστρονομία ως αναπόσπαστο μέρος της συζήτησης για την τουριστική πολιτική.For years now, Zlatko Pumtijar, has avidly collected a large number of items from recipe books, kitchenware, cutlery and other items. The collection is rich and impressive because it includes rare recipe cookbooks. Every single exhibit in this museum invites emotional interaction.
Zlatko Puntijar, ο οποίος για χρόνια τώρα έχει συγκεντρώσει με μεγάλο ζήλο ένα μεγάλο αριθμό αντικειμένων, από βιβλία συνταγών, είδη κουζίνας, μαχαιροπίρουνα και άλλα είδη. Η συλλογή είναι πλούσια και εντυπωσιακή γιατί περιλαμβάνει σπάνια βιβλία συνταγών μαγειρικής. Κάθε έκθεμα σε αυτό το μουσείο προκαλεί συναισθηματική αλληλεπίδραση. Manufactured iceboxes that looked closer to modern refrigerators became popular in the 1800s. These designs consisted of insulated metal or wooden cabinet-type structures with a tray or compartment that held a large block of ice. These ice blocks were regularly delivered to households with iceboxes.

Τα κατασκευασμένα παγοκιβώτια που έμοιαζαν πιο κοντά στα σύγχρονα ψυγεία έγιναν δημοφιλή το 1800. Αυτά τα σχέδια αποτελούνταν από μονωμένες μεταλλικές ή ξύλινες κατασκευές τύπου ντουλαπιού με δίσκο ή διαμέρισμα που συγκρατούσε ένα μεγάλο κομμάτι πάγου. Αυτά τα κομμάτια πάγου παραδίδονταν τακτικά σε νοικοκυριά με παγοθήκες.Zlatko Puntijar, is a consistent and a successful antiquarian who collects and studies old things -almost everything- which have to do with gastronomy and catering. He is a collector of the largest collection of cookbooks, has published foreign recipe cookbooks, some of which have been translated into the Croatian language.

Ο Zlatko Puntijar, είναι ένας σταθερός και επιτυχημένος συλλέκτης, που μαζεύει και μελετά παλιά αντικείμενα -σχεδόν όλα- που έχουν σχέση με τη γαστρονομία και την εστίαση. Είναι συλλέκτης της μεγαλύτερης συλλογής βιβλίων μαγειρικής στην Ευρώπη, έχει εκδώσει ξένα βιβλία συνταγών μαγειρικής, μερικά από τα οποία έχουν μεταφραστεί στην κροατική γλώσσα.Among the 2000 titles, in addition to Croatian cookbooks, there are numerous, German, Austrian, Italian, Hungarian, Czech, Swedish, French, English, American, Slovenian, Bosnian, Serbian, Israeli, Chinese, Russian, Korean, Egyptian, Dutch, Greek editions, and numerous other cookbooks.

Ανάμεσα στους 2000 τίτλους, εκτός από τα κροατικά βιβλία μαγειρικής, υπάρχουν πολλά γερμανικά, αυστριακά, ιταλικά, ουγγρικά, τσέχικα, σουηδικά, γαλλικά, αγγλικά, αμερικανικά, σλοβενικά, βοσνιακά, σερβικά, ισραηλινά, κινέζικα, ρωσικά, κορεάτικα, αιγυπτιακά, ολλανδικά και ελληνικές εκδόσεις. και πολλά άλλα βιβλία μαγειρικής.The smallest cookbook in the world issued in 1905 in Vienna, contains one hundred recipes. There are only four copies in the world, and one of them is in the hands of the Zlatko Puntijar, who justifiably is proud of his collection.

Το μικρότερο βιβλίο μαγειρικής στον κόσμο που εκδόθηκε το 1905 στη Βιέννη, περιέχει εκατό συνταγές. Υπάρχουν μόνο τέσσερα αντίτυπα στον κόσμο και ένα από αυτά βρίσκεται στα χέρια του Zlatko Puntijar, ο οποίος δικαιολογημένα είναι περήφανος για τη συλλογή του.The fork, the spoon, and the knife have formed the trinity of Western utensils for centuries. Collecting is a childhood hobby for some people, but for Zlatko Puntijar, it is a lifelong pursuit.

Το πιρούνι, το κουτάλι και το μαχαίρι αποτελούν την τριάδα των δυτικών σκευών εδώ και αιώνες. Η συλλογή αντικειμένων είναι ένα παιδικό χόμπι για μερικούς ανθρώπους, αλλά για τον Zlatko Puntijar, είναι μια, δια βίου ενασχόληση.Zlatko Puntijar, has a great sense of humor. He shows us a “good book” to read before going to sleep. It’s a hidden alcohol book, an alcohol container for hiding liquor for any occasion!

Ο Zlatko Puntijar, έχει μεγάλη αίσθηση του χιούμορ. Δείχνει ένα «καλό βιβλίο» για διάβασμα πριν τον ύπνο. Στην πραγματικότητα είναι ένα ψεύτικο βιβλίο, που κρύβει ποτά για κάθε περίσταση!In addition to various interesting items used in kitchens throughout history, such as cutlery and cooking utensils, the museum has a collection of more than 2,000 original cookbooks, 1,000 menus and around 500 old tourist guides.

Εκτός από διάφορα ενδιαφέροντα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στις κουζίνες σε όλη την ιστορία, όπως μαχαιροπίρουνα και μαγειρικά σκεύη, το μουσείο διαθέτει μια συλλογή με περισσότερα από 2.000 πρωτότυπα βιβλία μαγειρικής, 1.000 μενού και περίπου 500 παλιούς τουριστικούς οδηγούς.Pope Benedict’s visit to Zagreb and actual cutlery used for his meal, are now part of the rich exhibits. Pope John Paul II, as well as Pope Benedict XVI were guests of honour during their visits to Zagreb. The meeting of the Zlatka Puntijar family with Pope Benedict XVI 06/04/2011 on that occasion, the Stari Puntijar restaurant hosted the Pope and his guests in the Apostolic Nunciature, a top-level diplomatic mission of the Holy See.

Από την επίσκεψη του Πάπα Βενέδικτου στο Ζάγκρεμπ και τα πραγματικά μαχαιροπίρουνα που χρησιμοποιήθηκαν για το γεύμα του, τα οποία αποτελούν τώρα μέρος της πλούσιας συλλογής του μουσείου. Επίτιμοι καλεσμένοι ήταν ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’, ως επίσης και Πάπας Βενέδικτος XVI, κατά την επίσκεψή τους στο Ζάγκρεμπ. Η συνάντηση της οικογένειας Zlatka Puntijar με τον Πάπα Βενέδικτο XVI στις 06/04/2011. Με την ευκαιρία αυτή, το εστιατόριο Stari Puntijar φιλοξένησε τον Πάπα και την αποστολή ανώτατου επιπέδου της Αγίας Έδρας.This old little item (finger-protector) is designed to keep your fingers clean when eating things like ribs, chicken wings…

Αυτό το παλιό, μικρό αντικείμενο (προστατευτικό δακτύλων) έχει σχεδιαστεί, για να διατηρούνται καθαρά τα δάχτυλα όταν τρώτε πράγματα όπως παϊδάκια, φτερούγες κοτόπουλου…

Click to read the whole article and photos: “Sveti Vid” museum of gastronomy, Zagreb – Croatia

 

Related Posts