The Cascade, Yerevan – Armenia

Το Κασκάτ (καταρράκτης) στο Ερεβάν της Αρμενίας

The Cascade is located in Yerevan, Armenia. White travertine stone was used for building the complex since only this stone was available in the amount sufficient for such a large-scale construction.
Το Κασκάτ (καταρράκτης) βρίσκεται στο Ερεβάν της Αρμενίας. Για την κατασκευή του συγκροτήματος χρησιμοποιήθηκε λευκή πέτρα τραβερτίνη αφού μόνο αυτή η πέτρα ήταν διαθέσιμη σε ποσότητα επαρκή για μια τόσο μεγάλης κλίμακας κατασκευή.The Cascade complex is an architectural composition. It consists of several elements: a museum (Gafeschyan Art Center), a staircase, a fountain and observation decks that offer a panoramic view of Yerevan.
Το Κασκάτ είναι μια αρχιτεκτονική σύνθεση. Αποτελείται από πολλά στοιχεία: ένα μουσείο (Κέντρο τέχνης Gafeschyan), μια σκάλα, ένα σιντριβάνι και καταστρώματα παρατήρησης που προσφέρουν πανοραμική θέα στο Ερεβάν. The Cascade consists of 5 hillside terraces connected with 572 steps. Each floor and sector of the external staircase is a unique work of art. In the inner part of the building, there are elevators and escalators connecting all platforms from the foundation to the top.
Το Cascade αποτελείται από 5 βεράντες στην πλαγιά ενός λόφου που συνδέονται με 572 σκαλοπάτια. Κάθε όροφος και τομέας της εξωτερικής σκάλας είναι ένα μοναδικό έργο τέχνης. Στο εσωτερικό μέρος του κτιρίου, υπάρχουν ανελκυστήρες και κυλιόμενες σκάλες που συνδέουν όλες τις πλατφόρμες από τη θεμελίωση μέχρι την κορυφή. The uppermost platform is called the Monumental Terrace. It houses the 40th Anniversary of Soviet Armenia monument standing 118 m tall. The terrace consists of a zone bordered by 15 columns symbolically reflecting Armenia’s historical heritage.
Η πλατφόρμα στην κορυφή ονομάζεται Μνημειώδης Ταράτσα. Στεγάζει το μνημείο της 40ης επετείου της Σοβιετικής Αρμενίας, ύψους 118 μέτρων. Η βεράντα αποτελείται από μια ζώνη που οριοθετείται από 15 στήλες που αντικατοπτρίζουν συμβολικά την ιστορική κληρονομιά της Αρμενίας.The top of the Cascade can be reached by a long set of escalators, and opens up a view of Yerevan and Mount Ararat in the distance. The Opera House and other notable buildings are also easily visible from the very heights. There are several levels as you descend, featuring fountains and more art.
Η κορυφή του Καταρράκτη είναι προσβάσιμη με μια μεγάλη σειρά κυλιόμενων σκαλών και ανοίγει μια θέα στο Ερεβάν και στο όρος Αραράτ σε απόσταση. Η Όπερα και άλλα αξιόλογα κτίρια είναι επίσης εύκολα ορατά από τα ίδια τα ύψη. Υπάρχουν πολλά επίπεδα καθώς κατεβαίνετε, με σιντριβάνια και περισσότερα έργα τέχνης. The Aznavour Centre is Aznavour Foundation’s first cultural project in Yerevan and is located at the top of Cascade Hill. Aznavour Centre hosts educational and cultural events: concerts, exhibitions, conferences etc.
Το «Κέντρο Αζναβούρ» είναι το πρώτο πολιτιστικό έργο του Ιδρύματος Αζναβούρ στο Ερεβάν και βρίσκεται στην κορυφή του λόφου Cascade. Φιλοξενεί εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις: συναυλίες, εκθέσεις, συνέδρια κ.ά. There’s nothing like finding a “Big Picture” panorama to orient yourself at the start of a visit to a new city. Or maybe you save the views for the end of your trip, so you can identify sights you’ve already seen.
Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο, σαν βρείτε ένα πανόραμα, τη «Μεγάλη Εικόνα» για να προσανατολιστείτε στην αρχή μιας επίσκεψης σε μια νέα πόλη. Ή ίσως αποθηκεύσετε τις προβολές για το τέλος του ταξιδιού σας, ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε αξιοθέατα που έχετε ήδη δει.The Cascade is the original decoration of the city in the form of unique architectural composition. The Cascade is a system of huge staircases gracefully connecting the downtown areas and the residential areas, located on the surrounding hills.
Το Cascade είναι η αρχική διακόσμηση της πόλης με τη μορφή μοναδικής αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Το Cascade είναι ένα σύστημα τεράστιων σκαλοπατιών που συνδέουν με χάρη τις περιοχές του κέντρου της πόλης και τις κατοικημένες περιοχές, που βρίσκονται στους γύρω λόφους.
A fantastic site with truly amazing views, right here, is one of the best viewpoints in Yerevan. From the top, you can admire some of Yerevan’s best attractions. Propped right in front of you is the famous Opera. On the right side, you can notice the distinctive, futuristic-looking building of Karen Demirchyan Sports and Concerts Complex.
Μια φανταστική τοποθεσία με πραγματικά εκπληκτική θέα, ακριβώς εδώ, είναι μια από τις καλύτερες θεάσεις στο Ερεβάν.Από την κορυφή, μπορείτε να θαυμάσετε μερικά από τα καλύτερα αξιοθέατα του Ερεβάν.  Ακριβώς μπροστά σας βρίσκεται η περίφημη Όπερα. Στη δεξιά πλευρά, μπορείτε να παρατηρήσετε το χαρακτηριστικό, φουτουριστικής όψης κτήριο του συγκροτήματος αθλητικών και συναυλιών Karen Demirchyan.
The Cascade is the original decoration of the city in the form of unique architectural composition. The Cascade is a system of huge staircases gracefully connecting the downtown areas and the residential areas, located on the surrounding hills.
Το Cascade είναι η αρχική διακόσμηση της πόλης με τη μορφή μοναδικής αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Το Cascade είναι ένα σύστημα τεράστιων σκαλοπατιών που συνδέουν με χάρη τις περιοχές του κέντρου της πόλης και τις κατοικημένες περιοχές, που βρίσκονται στους γύρω λόφους.Inside the complex, there are escalators and elevators which connect all platforms from the base to the top.
Μέσα στο συγκρότημα υπάρχουν κυλιόμενες σκάλες και ανελκυστήρες που συνδέουν όλες τις πλατφόρμες από τη βάση μέχρι την κορυφή.The museum’s collection consists of an extensive collection of glassware once owned by millionaire Levon Gafeschyan, as well as interesting works of contemporary art.
Η συλλογή του μουσείου αποτελείται από μια εκτενή συλλογή γυαλικών που κάποτε ανήκε στον εκατομμυριούχο Levon Gafeschyan, καθώς και από ενδιαφέροντα έργα σύγχρονης τέχνης.It’s a fact that ascending stairs is commonly perceived as significantly more exhausting than descending the same stairs.
Είναι γεγονός ότι η ανάβαση στα σκαλοπάτια, θεωρείται συνήθως πολύ πιο κουραστική από το να κατέβεις τις ίδιες σκάλες.It is a complex of massive stairs with fountains that rise from the Tamanyan Street pedestrian area in the central Kentron district.
Πρόκειται για ένα συγκρότημα από ογκώδεις σκάλες με σιντριβάνια που υψώνονται από τον πεζόδρομο της οδού Tamanyan στην κεντρική συνοικία Κέντρο.The project was initiated by the Cafesjian Museum Foundation, which joined forces with architect David Hudson to develop the project of the museum that was opened in 2009 and became the Cafesjian Center for the Arts.
Το έργο ξεκίνησε από το Cafesjian Museum Foundation, το οποίο ένωσε τις δυνάμεις του με τον αρχιτέκτονα David Hudson για να αναπτύξει το έργο του μουσείου που άνοιξε το 2009 και έγινε το Cafesjian Center for the Arts.Outside the complex, there is a garden integrating works by world-famous sculptors such as Lynn Chadwick (British sculptor, one of the art giants of the 20th century), Barry Flanagan (Welsh sculptor), Stanislav Libensky and Jaroslav Brychtova (a Czech couple), Paul Cox (English sculptor), Jaume Plensa (Spanish Catalan artist and sculptor), and Fernando Botero (Colombian artist).
Έξω από το συγκρότημα, υπάρχει ένας κήπος που ενσωματώνει έργα παγκοσμίου φήμης γλύπτες όπως η Lynn Chadwick (Βρετανίδα γλύπτρια, ένας από τους γίγαντες της τέχνης του 20ου αιώνα), ο Barry Flanagan (Ουαλός γλύπτης), ο Stanislav Libensky και ο Jaroslav Brychtova (ένα ζευγάρι Τσέχων). ), Paul Cox (Άγγλος γλύπτης), Jaume Plensa (Ισπανός Καταλανός καλλιτέχνης και γλύπτης) και Fernando Botero (Κολομβιανός καλλιτέχνης).Near the monument there is an amusing sculpture called “the Black Cat” by the famous South American artist and sculptor Fernando Botero, plus a rotation of numerous other sculptures.
Κοντά στο μνημείο υπάρχει ένα διασκεδαστικό γλυπτό που ονομάζεται «η Μαύρη Γάτα» από τον διάσημο Νοτιοαμερικανό καλλιτέχνη και γλύπτη Fernando Botero, καθώς και μια περιστροφή πολλών άλλων γλυπτών.The original work of the contemporary sculptor F. Botero is located in the park opposite the Cascade complex. It is a figure of a rich naked woman reclining on a pedestal with a cigarette in her hands. The installation of the sculpture caused a contradictory reaction in society. Some citizens argued that it was a challenge to traditional moral principles, while others, on the contrary, considered it very original.
Το πρωτότυπο έργο του σύγχρονου γλύπτη F. Botero βρίσκεται στο πάρκο απέναντι από το συγκρότημα Cascade. Είναι μια φιγούρα μιας πλούσιας γυμνής γυναίκας που ξαπλώνει σε ένα βάθρο με ένα τσιγάρο στα χέρια. Η τοποθέτηση του γλυπτού προκάλεσε αντιφατική αντίδραση στην κοινωνία. Κάποιοι πολίτες υποστήριξαν ότι ήταν μια αμφισβήτηση των παραδοσιακών ηθικών αρχών, ενώ άλλοι, αντίθετα, το θεώρησαν πολύ πρωτότυπο.This open-air museum is the heart of the capital, and where many people go to get their heart pumping! Yes, we’re talking as much about Armenia’s lovers’ favorite meeting spot, as the people climbing the 572 steps!
Αυτό το υπαίθριο μουσείο είναι η καρδιά της πρωτεύουσας και όπου πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν για να δυναμώσουν την καρδιά τους! Ναι, μιλάμε τόσο για το αγαπημένο σημείο συνάντησης των εραστών της Αρμενίας, όσο και για τους ανθρώπους που ανεβαίνουν τα 572 σκαλοπάτια!You could spend days and days exploring the most beautiful places in Armenia, as exciting as they are diverse, says tour leader Konstantin Gevorgyan.
Θα μπορούσε, να περάσετε ολόκληρες μέρες εξερευνώντας τα πιο όμορφα μέρη της Αρμενίας, τόσο συναρπαστικά όσο και διαφορετικά, λέει ο ξεναγός Κωνσταντίν Γεβοργιάν.One of the sculptures is dedicated to Alexander Tamanyan, a prominent Yerevan architect. The concept of creating cascading waterfalls and terraced gardens between the two parts of the city was first proposed by architect Alexander Tamanyan, who worked on the project of modern Yerevan in the 1920s.
Ένα από τα γλυπτά είναι αφιερωμένο στον Alexander Tamanyan, έναν εξέχοντα αρχιτέκτονα του Ερεβάν. Η ιδέα της δημιουργίας καταρρακτών και κήπων με αναβαθμίδες μεταξύ των δύο τμημάτων της πόλης προτάθηκε για πρώτη φορά από τον αρχιτέκτονα Alexander Tamanyan, ο οποίος εργάστηκε στο έργο του σύγχρονου Ερεβάν τη δεκαετία του 1920.The shop of the Cafesjian Center for the Arts museum looks rather like an exhibition than a retail store.
Το κατάστημα του μουσείου Cafesjian Centre for the Arts μοιάζει περισσότερο με έκθεση παρά με κατάστημα λιανικής πώλησης.Michalis Athienitis, in front of the Museum Store. There you can find over 500 works from the collection of the museum founder, Gerard Cafesjian.
Ο Μιχάλης Αθηαινίτης στην είσοδο του καταστήματος. Εκεί μπορείτε να βρείτε πάνω από 500 έργα από τη συλλογή του ιδρυτή του μουσείου, Gerard Cafesjian.The building itself houses the Cafesjian Center for the Arts with exhibition halls where permanent and temporary exhibitions are held.
Το ίδιο το κτίριο στεγάζει το Cafesjian Centre for the Arts με εκθεσιακούς χώρους όπου πραγματοποιούνται μόνιμες και προσωρινές εκθέσεις.The best part about Cascade, as if there’s not enough to love about it already, is the amazing view you get there. Regardless of what level you’re on, you can enjoy the Yerevan skyline. And, if you go on a clear day, you’ll be graced with the presence of Mount Ararat standing tall behind Yerevan’s iconic pink buildings.
Το καλύτερο μέρος του Cascade, σαν να μην είναι αρκετό να το αγαπήσετε ήδη, είναι η εκπληκτική θέα που βρίσκεστε εκεί. Ανεξάρτητα από το επίπεδο που βρίσκεστε, μπορείτε να απολαύσετε τον ορίζοντα του Ερεβάν. Και, αν πάτε σε μια καθαρή μέρα, θα σας χαρίσει η παρουσία του όρους Αραράτ που στέκεται ψηλά πίσω από τα εμβληματικά ροζ κτίρια του Ερεβάν.There are a number of cafes and restaurants on both sides of the Cascade frequented by locals and tourists. Classical and jazz concerts often take place at the Cascade during spring, summer and early autumn, with spectators sitting on the steps.
Υπάρχουν πολλά καφέ και εστιατόρια και στις δύο πλευρές του Cascade όπου συχνάζουν ντόπιοι και τουρίστες. Κλασικές και τζαζ συναυλίες λαμβάνουν χώρα συχνά στο Cascade κατά την άνοιξη, το καλοκαίρι και τις αρχές του φθινοπώρου, με θεατές να κάθονται στα σκαλιά.The Cascade area is also known as a popular year-round venue for meetings and recreation.
Η περιοχή Cascade είναι επίσης γνωστή ως δημοφιλής χώρος συναντήσεων και αναψυχής όλο το χρόνο.

Click here to view the whole article and more pictures: The Cascade, Yerevan – Armenia

Related Posts