The Historical Archives Museum of Hydra, Saronic- Greece

 

Μουσείο Ιστορικού Αρχείου Ύδρας, Σαρωνικός

The museum was founded in 1918 and it is housed in an elegant stone mansion that belonged to the local shipowner Gikas Koulouris.
Το μουσείο αυτό ιδρύθηκε το 1918 και στεγάζεται σε ένα κομψό πέτρινο αρχοντικό που ανήκε στον ντόπιο εφοπλιστή Γκίκα Κουλούρη.

Standing on a plateau above the left bastion of the port is the imposing bronze statue of Andreas Miaoulis (1769-1835), a great warrior during the Revolution of 1821. Standing with a ship’s wheel in one hand and his looking glass in the other, Miaoulis overlooks the sea, reminding us of his key role as admiral of the Greek fleet during its first years of independence. Erected in 1993, its base is anchored above the admiral’s remains, which were transferred here from Piraeus, where he was originally buried.
Σε ένα πλάτωμα πάνω από τον αριστερό προμαχώνα του λιμανιού βρίσκεται το επιβλητικό χάλκινο άγαλμα του Ανδρέα Μιαούλη (1769-1835), ενός μεγάλου πολεμιστή της Επανάστασης του 1821. Στέκεται με τον τροχό του πλοίου στο ένα χέρι και το βλέμμα του στο άλλο, ο Μιαούλης αγναντεύει τη θάλασσα, θυμίζοντας τον βασικό του ρόλο ως ναύαρχος του ελληνικού στόλου κατά τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας του. Ανεγέρθηκε το 1993, η βάση του είναι αγκυροβολημένη πάνω από τα λείψανα του ναυάρχου, τα οποία μεταφέρθηκαν εδώ από τον Πειραιά, όπου αρχικά είχε ταφεί.

 

One of the most prized possessions of the museum is the decorated, silver urn that contains the embalmed heart of Admiral Andreas Miaoulis!

Ένα από τα πιο πολύτιμα υπάρχοντα του μουσείου είναι η διακοσμημένη, ασημένια λάρνακα που περιέχει την ταριχευμένη καρδιά του ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη!

In the rooms of the first floor, a wonderful Historical Gallery has been set up with works by great Greek and foreign painters, mainly oil paintings but also watercolors depicting ships of the Battle.
Στις αίθουσες του ορόφου έχει διαμορφωθεί θαυμάσια Iστορική Πινακοθήκη με έργα μεγάλων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, κυρίως ελαιογραφίες αλλά και υδατογραφίες με απεικονίσεις πλοίων του Αγώνα.

Painting played an important role in the island and due to the large number of projects there, a hall was formed into Historical Gallery. This consists of three (3) sections: 1) ship portraits, 2) map collection and 3) portraits, most of them oil paintings, of historical figures such as Emmanuel Tombazis, Andreas Miaoulis and Helen Krieza.
Η ζωγραφική έπαιξε σημαντικό ρόλο στο νησί και λόγω του μεγάλου αριθμού έργων εκεί, μια αίθουσα διαμορφώθηκε σε Ιστορική Πινακοθήκη. Αποτελείται από τρεις (3) ενότητες: 1) πορτρέτα πλοίων, 2) συλλογή χαρτών και 3) πορτρέτα, τα περισσότερα ελαιογραφίες, ιστορικών προσώπων όπως ο Εμμανουήλ Τομπάζης, ο Ανδρέας Μιαούλης και η Ελένη Κριεζά. 

The Historical Archive Museum of Hydra houses many items donated to the museum by the descendants of the families who dominated the social structure of the island in the 1800’s and were instrumental in the launch of the Greek War of Independence.

Το Μουσείο Ιστορικού Αρχείου Ύδρας φιλοξενεί πολλά αντικείμενα που δώρησαν στο μουσείο οι απόγονοι των οικογενειών που κυριαρχούσαν στην κοινωνική δομή του νησιού το 1800 και συνέβαλαν καθοριστικά στην έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

Exhibits creations from the 18th, 19th and 20th century such as swords, navigation equipment, traditional costumes of Hydra, battle weapons.

Εκθέτει δημιουργίες του 18ου, 19ου και 20ου αιώνα όπως ξίφη, εξοπλισμός ναυσιπλοΐας, παραδοσιακές ενδυμασίες της Ύδρας, πολεμικά όπλα.

Historical Archives Museum. Founded in 1918, the Historical Archives Museum displays artefacts and rare documents related to the historical, traditional and cultural aspects of the island from 1708 –1865. Within the museum is an Archive and Museum Section and a library.

Μουσείο Ιστορικών Αρχείων. Το Μουσείο Ιστορικών Αρχείων, που ιδρύθηκε το 1918, εκθέτει αντικείμενα και σπάνια έγγραφα που σχετίζονται με τις ιστορικές, παραδοσιακές και πολιτιστικές πτυχές του νησιού από το 1708 έως το 1865. Εντός του μουσείου λειτουργεί Τμήμα Αρχείου και Μουσείου και βιβλιοθήκη.

The visitor of the museum, moving in the atmosphere of the space, has the possibility to revive within it, the entire heroic past of Hydra.

Ο επισκέπτης του μουσείου κινούμενος στην ατμόσφαιρα του χώρου έχει τη δυνατότητα να αναβιώσει εντός του, ολόκληρο το ηρωικό παρελθόν της Ύδρας.

A journey through time, and a learning experience like no other. It is an enriching activity that broadens our perspective, enriches our knowledge, and fuels our curiosity.
Ένα ταξίδι στο χρόνο, και μια μαθησιακή εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Είναι μια εμπλουτιστική δραστηριότητα που διευρύνει την προοπτική μας, εμπλουτίζει τις γνώσεις μας και τροφοδοτεί την περιέργειά μας.

The museum visit is not just a visual spectacle; it’s an immersive educational experience. The detailed descriptions and interactive displays provide a wealth of information that enhances our understanding of various subjects.
Η επίσκεψη στο μουσείο δεν είναι απλώς ένα οπτικό θέαμα. Είναι μια καθηλωτική εμπειρία. Οι λεπτομερείς περιγραφές και οι διαδραστικές οθόνες παρέχουν πληθώρα πληροφοριών που βελτιώνουν την κατανόησή μας για διάφορα θέματα.

Click to view the article and all photos: The Historical Archives Museum of Hydra, Saronic- Greece

Related Posts