Τhe monastery complex of Kecharis, Armenia

Μονή Κεχάρη στο Τσαγκχατζόρ, Αρμενία

Kecharis Monastery, is a medieval Armenian monastic complex dating back to the 11th to 13th centuries, located 60 km from Yerevan, in the ski resort town of Tsaghkadzor in Armenia.

Η Μονή Κεχάρη, είναι ένα μεσαιωνικό αρμενικό μοναστηριακό συγκρότημα που χρονολογείται από τον 11ο έως τον 13ο αιώνα, που βρίσκεται 60 χλμ. από το Ερεβάν, στο χιονοδρομικό θέρετρο Tsaghkadzor στην Αρμενία.Nestled in the Pambak mountains, Kecharis was founded in the 11th century, and construction continued until the middle of the 13th century. The complex consists of four churches, a gavit, two chapels and a cemetary with tombstones and elaborately carved khachkars (stone crosses).

Φωλιασμένο στα βουνά Παμπάκ, η Μονή Κεχάρη ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα και η κατασκευή της συνεχίστηκε μέχρι τα μέσα του 13ου αιώνα. Το συγκρότημα αποτελείται από τέσσερις εκκλησίες, ένα γκαβίτ, δύο παρεκκλήσια και ένα νεκροταφείο με επιτύμβιες στήλες και περίτεχνα σκαλισμένα χατσκάρ (πέτρινους σταυρούς). In the Middle Ages, the monastery was famous as a religious and a cultural center and a place of higher education in Armenia. It was also a major center of calligraphy where hundreds of manuscripts were created and copied. Dozens of manuscripts have been preserved until now.

Κατά τον Μεσαίωνα, το μοναστήρι ήταν διάσημο θρησκευτικό και πολιτιστικό κέντρο, καθώς επίσης  και τόπος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αρμενία. Ήταν επίσης ένα σημαντικό κέντρο καλλιγραφίας όπου δημιουργήθηκαν και αντιγράφηκαν εκατοντάδες χειρόγραφα.  Μέχρι σήμερα σώζονται δεκάδες χειρόγραφα. In the 13th century, the complex was destroyed by the Mongol-Tatars, but in the second half of the century, it was completely restored. The monastery complex was renovated in 1990 and today it is in excellent condition

Τον 13ο αιώνα, το συγκρότημα καταστράφηκε από τους Μογγόλους-Τάταρους, αλλά στο δεύτερο μισό του αιώνα, αποκαταστάθηκε πλήρως. Το μοναστηριακό συγκρότημα ανακαινίστηκε το 1990 και σήμερα βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.To the west of the monastery, a few meters away, there is another church with its own vestry at the side of a road leading to the forest.

Στα δυτικά της Μονής, μερικά μέτρα μακριά, υπάρχει ένας άλλος ναός με δικό του θησαυροφυλάκιο στην άκρη ενός δρόμου που οδηγεί στο δάσος. Υπάρχουν ακόμη πολλές επιτύμβιες στήλες γύρω από αυτά τα μνημεία. The church of Surp Harutyun (Holy Resurrection), standing on a forest glade, away from the main group, was built in 1220.  As distinct from the ordinary vestries, it has a vaulted ceiling, and is narrower than the church. A distinctive feature of the structure is that it has, on its western facade, twin openings topped with arches which rest on the wall-attached and intermediate columns.

Η εκκλησία της Αναστάσεως, που στέκεται σε ένα ξέφωτο του δάσους, μακριά από την κύρια ομάδα, χτίστηκε το 1220. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της κατασκευής είναι ότι έχει, στη δυτική της πρόσοψη, δίδυμα ανοίγματα με καμάρες που στηρίζονται στους τοίχους και στους ενδιάμεσους κίονες.The very first construction of the complex was the St. Gregory the Illuminator Church, founded in 1003. It is one of the best architectural examples of the developed civilization of feudal Armenia.

Η πρώτη κατασκευή του συγκροτήματος ήταν η εκκλησία του Αγίου Γρηγορίου του Φωτιστή, που ιδρύθηκε το 1003. Είναι ένα από τα καλύτερα αρχιτεκτονικά παραδείγματα του ανεπτυγμένου πολιτισμού της φεουδαρχικής Αρμενίας. The other two churches of the monastery are St. Nshan Church (‘Holy Sign’) and the Katoghike (Cathedral) church built in the 13th century.

Η κύρια εκκλησία του μοναστηριού, ο Άγιος Γρηγόριος, ανεγέρθηκε το 1013. Οι άλλες δύο εκκλησίες του μοναστηριού είναι η εκκλησία του Αγίου Νσχάμ (Άγιο Σημείο) και η εκκλησία Κατοχικέ (Καθεδρικός ναός) που χτίστηκε τον 13ο αιώνα. One of the most important medieval attractions of Armenia – the monastery complex of Kecharis – is hidden in the high picturesque mountains. It is located on the slope of the Pambak Ridge, in Kotayk region, in the resort town of Tsakhkadzor which is the most popular resort in Armenia.

Ένα από τα σημαντικότερα μεσαιωνικά αξιοθέατα της Αρμενίας – το μοναστηριακό συγκρότημα του Κεχάρη – είναι κρυμμένο στα ψηλά γραφικά βουνά. Βρίσκεται στην πλαγιά της κορυφογραμμής Παμπάκ, στην περιοχή Κοταγιάκ, στο θέρετρο Τσαγκχατζόρ που είναι το πιο δημοφιλές θέρετρο στην Αρμενία.

Related Posts