The Symphony of Stones, Garni, Armenia

Κοιλάδα Αζάτ με τον ασυνήθιστο σχηματισμό βράχων, που θυμίζει εκκλησιαστικό όργανο, γι’ αυτό και οι ντόπιοι το αποκαλούμε πέτρινη συμφωνία.

In the province of Kotayk, not far from the village Garni is situated one of the most well-known and beautiful natural monuments of Armenia – Symphony of Stones. It is said that this natural monument is the result of the collapse of the volcanic rocks.
Στην επαρχία Kotayk, όχι μακριά από το χωριό Γκαρνί, βρίσκεται ένα από τα πιο γνωστά και όμορφα φυσικά μνημεία της Αρμενίας – Πέτρινη Συμφωνία. Λέγεται ότι αυτό το φυσικό μνημείο είναι το αποτέλεσμα της κατάρρευσης των ηφαιστειακών πετρωμάτων.The monument consists of huge paradoxically symmetric hexagon and pentagon basalt columns (nearly 50 meters high). These stones hanging against the gravity resemble an organ, which explains why it is also referred to as “Basalt Organ Pipes”.
Το μνημείο αποτελείται από τεράστιες παραδόξως συμμετρικές εξάγωνες και πενταγωνικές στήλες βασάλτη (ύψους σχεδόν 50 μέτρων). Αυτές οι πέτρες που κρέμονται ενάντια στη βαρύτητα μοιάζουν με ένα μουσικό όργανο, γεγονός που εξηγεί γιατί αναφέρεται και ως «Σωλήνες Οργάνου από μελανόλιθο».Azat river flows through the gorge, thus peppering the mesmerizing beauty of stones with burble. From the territory of the monument you can also enter to Khosrov Forest State Reserve and discover one of the specially protected areas of Armenia.
Ο ποταμός Αζάτ ρέει μέσα από το φαράγγι, πιπερώνοντας έτσι τη μαγευτική ομορφιά των λίθων με πέτρες. Από την επικράτεια του μνημείου μπορείτε επίσης να εισέλθετε στο κρατικό καταφύγιο του δάσους Khosrov και να ανακαλύψετε μια από τις ειδικά προστατευόμενες περιοχές της Αρμενίας. This majestic natural monument isn’t only a “must see” place in Armenia, but also “must have photos in” place. So besides an excursion there you can also take a photo tour to Symphony of Stones.
Αυτό το μαγευτικό φυσικό μνημείο δεν είναι μόνο ένα μέρος που πρέπει να δείτε στην Αρμενία, αλλά και «που πρέπει να φωτογραφίσετε». Έτσι εκτός από μια εκδρομή εκεί μπορείτε να κάνετε και μια φωτογραφική περιήγηση στην Πέτρινη Συμφωνία. The monument is made up of huge symmetrical hexagonal and pentagonal basalt columns (almost 50 meters high), which appear to be handcrafted due to their extraordinary symmetry. These wonderful rocks were formed under high pressure conditions due to the cooling and crystallization of volcanic lava.
Το μνημείο αποτελείται από τεράστιες συμμετρικές εξάγωνες και πενταγωνικές στήλες από βασάλτη (ύψους σχεδόν 50 μέτρα), οι οποίες φαίνονται να είναι χειροποίητες λόγω της εξαιρετικής συμμετρίας τους. Αυτοί οι υπέροχοι βράχοι σχηματίστηκαν υπό συνθήκες υψηλής πίεσης λόγω της ψύξης και της κρυστάλλωσης της ηφαιστειακής λάβας. Garni Gorge is very popular among tourists visiting this place to see the natural rocks of amazing beauty, which are known as the “Symphony of Stones” or “Basalt organ”. The rocks have the appearance of long vertical pillars of hexagonal shape, which is associated with the church organ.
Το φαράγγι του Γκαρνί είναι πολύ δημοφιλές μεταξύ των τουριστών που επισκέπτονται αυτό το μέρος, για να δουν τους φυσικούς βράχους εκπληκτικής ομορφιάς, που είναι γνωστοί ως «Συμφωνία των Πέτρων» ή «Όργανο Βασάλτης». Οι βράχοι έχουν την όψη μακριών κάθετων πεσσών εξαγωνικού σχήματος, που συνδέεται με το εκκλησιαστικό όργανο.The Basalt Organ is an amazing natural landmark in the Garni Gorge! Nature has created hexagonal columns hanging over the river, which really create the impression of a huge musical instrument. And it seems that the rocks will now sing!
Το Όργανο του Βασάλτη είναι ένα εκπληκτικό φυσικό ορόσημο στο φαράγγι Γκαρνί! Η φύση έχει δημιουργήσει εξαγωνικές κολώνες που κρέμονται πάνω από το ποτάμι, που πραγματικά δημιουργούν την εντύπωση ενός τεράστιου μουσικού οργάνου. Και φαίνεται ότι οι βράχοι θα τραγουδήσουν τώρα!  These stones suspended against gravity resemble an organ, which explains why it is also called the “Basalt Organ”. The soundtrack is provided by the river that flows through the gorge and fills the splendour of the stone with the sound of water.
Αυτές οι πέτρες που αιωρούνται ενάντια στη βαρύτητα μοιάζουν με εκκλησιαστικό όργανο, γεγονός που εξηγεί γιατί ονομάζεται επίσης «όργανο του βασάλτη». Η μουσική υπόκρουση παρέχεται από τη ροή του ποταμού, που διασχίζει το φαράγγι και γεμίζει το μεγαλείο της πέτρας με τον ήχο του νερού.The Symphony of Stones is registered in the list of natural monuments and, consequently, is protected by law. It is one of the many hidden jewels that Armenia offers to all its visitors.
Η Symphony of Stones είναι εγγεγραμμένη στον κατάλογο των φυσικών μνημείων και, κατά συνέπεια, προστατεύεται από το νόμο. Είναι ένα από τα πολλά κρυμμένα κοσμήματα που προσφέρει η Αρμενία σε όλους τους επισκέπτες της. As it is said: “If you’re naturally yourself, you’re beautiful. It’s nice to just embrace the natural beauty within you. Life isn’t always really glamorous and fabulous. It’s about encouraging people to go back to natural beauty”.
Όπως λέγεται: «Αν είσαι αυθεντικός, τότε είσαι ωραίος. Είναι όμορφο, να αγκαλιάζεις τη φυσική ομορφιά μέσα σου. Η ζωή δεν είναι πάντα πραγματικά λαμπερή και υπέροχη. Πρόκειται για την ενθάρρυνση των ανθρώπων να επιστρέψουν στη φυσική ομορφιά».

Click to view more: Taxidiaris-Travelling 

Related Posts