The “Treasury of Etchmiadzin” Museum, Yerevan, Armenia

Το Μουσείο «Θησαυροφυλάκιο του Ετσμιατζίν», Αρμενία

At the rear of the Cathedral church is the “Treasury of Etchmiadzin” Museum which houses precious objects and relics collected by the church, including the Holy Lance, the weapon used by a Roman soldier to pierce the side of Christ while he was still nailed to the cross.
Στο πίσω μέρος του Καθεδρικού ναού, βρίσκεται το Μουσείο, το «Θησαυροφυλάκιο του Ετσμιατζίν», το οποίο φιλοξενεί πολύτιμα αντικείμενα και κειμήλια που συγκεντρώθηκαν από την εκκλησία, συμπεριλαμβανομένης της Αγίας Λόγχης, το όπλο που χρησιμοποιούσε ένας Ρωμαίος στρατιώτης για να τρυπήσει την πλευρά του Χριστού ενώ ήταν ακόμη καρφωμένος στο σταυρό.It’s an important opportunity for learning about the Armenian Apostolic Church, which is one of the oldest Christian churches (founded in the 1st century AD).
Είναι μια σημαντική ευκαιρία για να μάθει κάποιος για την Αρμενική Αποστολική Εκκλησία, η οποία είναι μια από τις παλαιότερες χριστιανικές εκκλησίες, που ιδρύθηκε τον 1ο αιώνα μ.Χ.The museum possesses a remarkable collection of impressive ecclesiastical objects, including the Holy Lance, the Right Hand of Saint Gregory the Illuminator, and the relic of Noah’s Ark.
Το μουσείο διαθέτει μια αξιόλογη συλλογή από εντυπωσιακά εκκλησιαστικά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων η Ιερή Λόγχη, το Δεξί Χέρι του Αγίου Γρηγορίου του Φωτιστή και το λείψανο της Κιβωτού του Νώε. The treasury contains many valuable church relics and samples of applied art: bowls, chandeliers, altar curtains, holy relics, patriarchal crosses and wands, church robes embroidered with gold and pearls, ancient Armenian carpets, wooden engravings and numerous ritual objects of gold, silver and ivory delicately decorated with precious stones.
Το θησαυροφυλάκιο περιέχει πολλά πολύτιμα εκκλησιαστικά κειμήλια και δείγματα εφαρμοσμένης τέχνης: κύπελλα, πολυελαίους, κουρτίνες βωμού, ιερά λείψανα, πατριαρχικούς σταυρούς και ραβδιά, εκκλησιαστικά άμφια κεντημένα με χρυσό και μαργαριτάρια, αρχαία αρμενικά χαλιά, ξύλινα χαρακτικά και πολλά τελετουργικά αντικείμενα από χρυσό, ασήμι. και ελεφαντόδοντο διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους.There are also clerical vestments and crowns, illuminated manuscripts, processional crosses, a hand-shaped reliquary of St John the Baptist, and a beautiful beaten-gold reliquary dating from 1300 that is said to contain a relic of the True Cross.
Υπάρχουν επίσης ιερά άμφια και στέφανα, φωτισμένα χειρόγραφα, σταυροί πομπής, μια χειρόμορφη λειψανοθήκη του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή και μια όμορφη λειψανοθήκη από χρυσό που χρονολογείται από το 1300 που λέγεται ότι περιέχει ένα λείψανο του Τιμίου Σταυρού.Exhibits include icons of the Virgin Mary, and saints, oil lamps and candelabra, chalices, ecclesiastical vessels, and rare ecclesiastical books. The treasury features unique sacred relics, including St. Gegard – the sharpest spear with which the centurion pierced the crucified Jesus.
Τα εκθέματα περιλαμβάνουν εικόνες της Παναγίας, αγίων, λυχνάρια και καντήλια, δισκοπότηρα, εκκλησιαστικά σκεύη, άμφια και σπάνια εκκλησιαστικά βιβλία.Το θησαυροφυλάκιο διαθέτει μοναδικά ιερά κειμήλια, συμπεριλαμβανομένου της Αγίας Λόγχης – το πιο αιχμηρό δόρυ με το οποίο ο εκατόνταρχος τρύπησε τον εσταυρωμένο Ιησού. The papal ferula is the pastoral staff used in the Catholic Church by the pope. It is a rod with a knob on top surmounted by a cross. A crosier or crozier (also known as a paterissa, pastoral staff, or bishop’s staff) is a stylized staff that is a symbol of the governing office of a bishop;
Το παπικό ferula είναι το ποιμαντικό ραβδί που χρησιμοποιείται στην Καθολική Εκκλησία από τον πάπα. Είναι μια ράβδος με ένα πόμολο στην κορυφή που υπερκαλύπτεται από έναν σταυρό. Το crosier (γνωστό και ως πατερίτσα, ποιμαντική ράβδος ή ραβδί επισκόπου) είναι ένα στυλιζαρισμένο ραβδί που είναι σύμβολο του κυβερνητικού αξιώματος ενός επισκόπου. The Altar Curtain is a linen which is drawn behind the Holy Doors of the Iconostasis (Icon Screen) and aides in the ritual separation of the Sanctuary (Holy Place) from the Nave. Altar curtain. (scenes of Great conversion of Armenia and tortures of St. Gregory the Illuminator Madras (India) 1789.
Το Πέπλο του Βωμού είναι ένα λινό που τραβιέται πίσω από τις Ιερές Θύρες του Εικονοστασίου και βοηθά στον τελετουργικό διαχωρισμό του Ιερού (Ιερού Τόπου) από το Ναό. Το πέπλο του βωμού. (σκηνές μεγάλης μεταστροφής της Αρμενίας και βασανιστήρια του Αγίου Γρηγορίου του Φωτιστή Madras (Ινδία) 1789.First printed Bible in Armenia 1564. Among valuable exhibits of the treasury are manuscripts with their unique miniatures and thinly embroidered bowls.
Πρώτη τυπωμένη Βίβλος στην Αρμενία το 1564. Ανάμεσα στα πολύτιμα εκθέματα του θησαυρού είναι χειρόγραφα με τις μοναδικές μινιατούρες τους και τα λεπτά κεντημένα μπολ.Holy Lance the spear that pierced our Lord Jesus Christ, 1687, Etchmiadzin treasury.
Η Αγία Λόγχη η λόγχη που τρύπησε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, 1687, θησαυροφυλάκιο του Ετσμιατζίν. A relic from the Noah’s Ark (the ornate cross lies over the relic), Kanaker 1698, Etchmiadzin treasury.
Ένα λείψανο από την Κιβωτό του Νώε (ο περίτεχνος σταυρός βρίσκεται πάνω από το λείψανο), Kanaker 1698, θησαυροφυλάκιο Ετσμιατζίν. The relic of Noah’s Ark, was given to Patriarch St. Hakob in the fourth century, as he desired to climb the peak of Mount Ararat to find Noah’s Ark.
Το λείψανο της Κιβωτού του Νώε, δόθηκε στον Πατριάρχη Άγιο Ακόβ (Ιακώβ) τον τέταρτο αιώνα, καθώς ήθελε να σκαρφαλώσει στην κορυφή του όρους Αραράτ για να βρει την Κιβωτό Νώε. Demetra & Michalis Athienitis admire the Holy Chrismarium, for the preparation of the Holy Myron of the Armenian Apostolic Church.
Η Δήμτρα & Μιχάλης Αθηαινίτηε θαυμάζουν το Ιερό Χρυσμάριο, το περίτεχνο δοχείο για την προετοιμασία του Αγίου Μύρου, της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας.here are rare antique coins and ancient manuscripts there too. The 17th – century armchairs of Catholicoses decorated with nacre and ivory and silver lion’s heads and paws are worth seeing as well.
Υπάρχουν επίσης σπάνια αντίκες νομίσματα και αρχαία χειρόγραφα. Αξίζει επίσης να δείτε τους θρόνους των Καθολικών του 17ου αιώνα, διακοσμημένες με μάρκα και ελεφαντόδοντο και ασημένια κεφάλια και πόδια λιονταριού.

Handwritten gospel. The Voskanyan Bible of 1666 is the first complete printed Bible in Armenian and is considered one of the finest examples of early Armenian printing. The base material for the Bible text is the manuscript copied in 1295 for King Hetum II of the Cilician Kingdom of Armenia.Χειρόγραφο ευαγγέλιο.

Η Βίβλος Voskanyan του 1666 είναι η πρώτη πλήρης έντυπη Βίβλος στα αρμενικά και θεωρείται ένα από τα καλύτερα δείγματα της πρώιμης αρμενικής τυπογραφίας. Το βασικό υλικό για το κείμενο της Βίβλου είναι το χειρόγραφο που αντιγράφηκε το 1295 για τον βασιλιά Χετούμ Β’ του Κιλικιακού Βασιλείου της Αρμενίας.Opened in 1992, the Alex and Marie Manoogian Museum was built with a dual purpose: it is both an artistic endeavour and an attempt to reconstruct the history of the Armenian people through the ages. The museum houses an eclectic collection that spans more than three millennia, bringing coherence to the Armenian people’s history, which is fraught with hardships and glories.

Το Μουσείο Alex and Marie Manoogian, που άνοιξε το 1992, χτίστηκε με διπλό σκοπό: είναι ταυτόχρονα ένα καλλιτεχνικό εγχείρημα και μια προσπάθεια ανασυγκρότησης της ιστορίας του Αρμενικού λαού ανά τους αιώνες. Το μουσείο φιλοξενεί μια εκλεκτική συλλογή, που εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις χιλιετίες, φέρνοντας συνοχή στην ιστορία του Αρμενικού λαού, η οποία είναι γεμάτη κακουχίες και δόξες.There is a small gift shop in the museum, where you can find various souvenir gifts, books, maps and other items.
Υπάρχει ένα μικρό κατάστημα δώρων στο μουσείο, όπου μπορείτε να βρείτε διάφορα αναμνηστικά δώρα, βιβλία, χάρτες και άλλα αντικείμενα. The gift store primarily selling memorabilia, and other items relating to the museum theme is running under the management of Jemma Muradyan.
Το κατάστημα δώρων που πωλεί κυρίως αναμνηστικά και άλλα αντικείμενα, που σχετίζονται με το θέμα του μουσείου, λειτουργεί υπό τη διαχείριση της Τζέμμα Μουραντιάν.

Click here to read the whole article and view the photos: The “Treasury of Etchmiadzin” Museum, Yerevan, Armenia

Related Posts