Timisoara 2023 European Capital of Culture & activities of Cyprus Travel Writers & Journalists Society

Given the long and astonishing history and its great contribution to culture and education over the centuries, it was no surprise that Timisoara city, Romania, was chosen as the European Capital of Culture for 2023. Loucas Hamatsos, had the great opportunity to discover the secrets of Timisoara in its fascinating museums, its captivating Viennese Baroque buildings, its historic churches and its friendly people.

Δεδομένης της μακράς και εκπληκτικής ιστορίας και της μεγάλης συμβολής της στον πολιτισμό και την εκπαίδευση ανά τους αιώνες, δεν ήταν έκπληξη το γεγονός ότι η πόλη Τιμισοάρα της Ρουμανίας επιλέχθηκε ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2023. Ο Λουκάς Χαμάτσος είχε την μεγάλη ευκαιρία να ανακαλύψει τα μυστικά της Τιμισοάρα στα συναρπαστικά της μουσεία, τα μαγευτικά βιεννέζικα μπαρόκ κτίρια, τις ιστορικές εκκλησίες και τους φιλικούς ανθρώπους της.A memorable year ended in Timisoara, Romania in December – the European Capital of Culture for 2023. Followed by a film festival, performances, concerts and exhibitions highlighting the diversity and creativity that characterized the year.

Ολοκληρώθηκε μια αξέχαστη χρονιά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας τον Δεκέμβριο – την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2023. Ακολούθησαν, ένα φεστιβάλ κινηματογράφου, παραστάσεις, συναυλίες και εκθέσεις που αναδεικνύουν τη διαφορετικότητα και τη δημιουργικότητα που χαρακτήρισαν τη χρονιά.Timisoara has officially ended exercising the title of European Capital of Culture through the gala that took place last December. The closing event of the Brancuși exhibition took place last January (27th-29th) at the Palace of Culture, in the presence of officials, cultural operators, mass media people, guests from the country and abroad. We, Cyprus Travel Writers & Journalists Society, member of World Federation of Travel Journalists and Writers (FIJET), were invited in this official event and our member, Loucas Hamatsos represented successfully our Association.

Η Τιμισοάρα ολοκλήρωσε επίσημα τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης μέσω της τελετής λήξης, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Η τελετή λήξης της Έκθεση Brancusi έγινε τον Ιανουαρίου (27η -29η) στο Μέγαρο Πολιτισμού, παρουσία επισήμων, πολιτιστικών φορέων, δημοσιογράφων, προσκεκλημένων από τη χώρα και το εξωτερικό. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Συγγραφέων & Δημοσιογράφων Τουρισμού, Μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας  Δημοσιογράφων & Συγγραφέων Τουρισμού (FIJET) ήταν προσκεκλημένοςστο επίσημο γεγονός και το μέλος μας, Λουκάς Χαμάτσος εκπροσώπησε με επιτυχία τον Σύλλογό μας.The Banat region has formed a diverse cultural palette over the centuries, being the place that currently hosts over 30 cultural communities, among which are Romanians, Germans, Hungarians, Serbians, Croatians, Italians, Spaniards and Bulgarians. In the picture: Loucas Hamatsos gives the honorary plaque to the Municipality official, expressing gratitude for their invitation and hospitality.

Η περιοχή του Μπανάτ έχει σχηματίσει μια ποικιλόμορφη πολιτιστική πλακέτα κατά τη διάρκεια των αιώνων, καθώς είναι ο τόπος που φιλοξενεί σήμερα περισσότερες από 30 πολιτιστικές κοινότητες, μεταξύ των οποίων Ρουμάνοι, Γερμανοί, Ούγγροι, Σέρβοι, Κροάτες, Ιταλοί, Ισπανοί και Βούλγαροι. Στη φωτογραφία: Ο Λουκάς Χαμάτσος απονέμει την τιμητική πλακέτα στο στέλεχος του Δήμου, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για την πρόσκληση και τη φιλοξενία τους.By designating Timisoara with the title of European Capital of Culture for the year 2023, the city formulated its objectives, focusing on the people’s participation and influence on the community in which they live. Thus, the aim was to become a city where cultural excellence prevails, providing the citizens with the confidence that through participation and engagement, it will be possible to make significant changes in the city of Timisoara.

Ορίζοντας την Τιμισοάρα με τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 2023, η πόλη διαμόρφωσε τους στόχους της, εστιάζοντας στη συμμετοχή και την επιρροή των ανθρώπων στην κοινότητα στην οποία ζουν. Έτσι, στόχος ήταν να γίνει μια πόλη όπου κυριαρχεί η πολιτιστική αριστεία, παρέχοντας στους πολίτες τη σιγουριά ότι μέσω της συμμετοχής και της ενασχόλησης, θα γίνει κατορθωτό να γίνουν σημαντικές αλλαγές στην πόλη της Τιμισοάρα.The charm of Timisoara, a city settled on River Bega, lies in its distinct architectural character, ample green spaces and vibrant cultural life. Frequently referred to as “Little Vienna”, Timisoara is home to year-round musical and theatrical performances, art galleries, museums, cosy restaurants and cafes and a buzzing nightlife. A progressive, cosmopolitan place, Timisoara was the first city in Europe and second in the world, after New York, to use electricity to illuminate its streets. In 1869 Timișoara introduced public transport with horse-drawn trams, a premiere in Europe.

Η γοητεία της Τιμισοάρα, μιας πόλης που βρίσκεται στον ποταμό Μπέγκα, έγκειται στον ξεχωριστό αρχιτεκτονικό της χαρακτήρα, τους άφθονους χώρους πρασίνου και τη ζωντανή πολιτιστική ζωή της. Συχνά αναφέρεται ως «Μικρή Βιέννη», η Τιμισοάρα φιλοξενεί μουσικές και θεατρικές παραστάσεις όλο το χρόνο, γκαλερί τέχνης, μουσεία, φιλόξενα εστιατόρια και καφέ και έντονη νυχτερινή ζωή. Προοδευτικό, κοσμοπολίτικο μέρος, η Τιμισοάρα ήταν η πρώτη πόλη στην Ευρώπη και η δεύτερη στον κόσμο, μετά τη Νέα Υόρκη, που χρησιμοποίησε ηλεκτρισμό για να φωταγωγήσει τους δρόμους της. Το 1869 η Τιμισοάρα εισήγαγε τις δημόσιες συγκοινωνίες με τραμ με άλογα, μια πρεμιέρα στην Ευρώπη.The Orthodox Cathedral, is an imposing building in the city centre, the centre of Orthodox Christianity. The cathedral is the seat of the Archbishopric of Timisoara and the Metropolis of Banat. It is dedicated to the Three Holy Hierarchs, Basil the Great, Gregory the Theologian and John Chrysostom. It is perhaps the most iconic sight in all of Timisoara. It’s massive height and size makes the Cathedral viewable from afar. The enormous Cathedral has the capacity to host around 5,000 people at any given time.

Ο Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός, είναι ένα επιβλητικό κτίριο στο κέντρο της πόλης, το κέντρο του Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Είναι η έδρα της Αρχιεπισκοπής Τιμισοάρα και της Μητρόπολης του Μπανάτ. Είναι αφιερωμένος στους Τρεις Αγίους Ιεράρχες, τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Eίναι ίσως το πιο εμβληματικό αξιοθέατο σε όλη την Τιμισοάρα. Το τεράστιο ύψος και το μέγεθός του καθιστούν τον Καθεδρικό Ναό ορατό από πολύ μακριά. Ο τεράστιος καθεδρικός ναός έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει περίπου 5.000 άτομα ανά πάσα στιγμή.The closing gala took place at the Palace of Culture and offered an emotional retrospective of this year, filled with unique moments that will remain in everyone’s hearts. The Palace of Culture is an emblematic building in Timișoara, Romania. It hosts a number of cultural institutions, including the Romanian National Opera, the Mihai Eminescu National Theatre, the Csiky Gergely Hungarian State Theatre and the German State Theatre. On 31 October 1918, the unification of Banat and Romania was agreed upon in the Kronprinz Rudolf restaurant, located on the ground floor, by a group led by Aurel Cosma.

Η τελετή λήξης πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Πολιτισμού και πρόσφερε μια συγκινητική αναδρομή της φετινής χρονιάς, γεμάτη μοναδικές στιγμές που θα μείνουν στις καρδιές όλων. Το Μέγαρο Πολιτισμού είναι ένα εμβληματικό κτίριο στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας. Στεγάζει μια σειρά από πολιτιστικά ιδρύματα και κρατικές σκηνές, όπως η Εθνική Όπερα της Ρουμανίας, το Εθνικό Θέατρο Mihai Eminescu, το Ουγγρικό Κρατικό Θέατρο Csiky Gergely και το Γερμανικό Κρατικό Θέατρο. Στις 31 Οκτωβρίου 1918, συμφωνήθηκε η ένωση Μπανάτ και Ρουμανίας στο εστιατόριο Kronprinz Rudolf, που βρίσκεται στο ισόγειο, από μια ομάδα με επικεφαλής τον Aurel Cosma.Timisoara certainly has a rich and highly diverse heritage. The city’s multicultural population is the result of a succession of ruling forces, colonisers and occupiers through its history, and the moving of borders. As a result, it boasts more than 10,000 vintage structures and is a melting pot for over 20 distinct cultural communities, including Romanians, Germans, Hungarians, Serbians, Croatians, Italians, Spaniards, Greeks, Roma and Bulgarians, and followers of many faiths and denominations.

Η Τιμισοάρα έχει σίγουρα μια πλούσια με πολύ ποικιλόμορφη κληρονομιά. Ο πολυπολιτισμικός πληθυσμός της πόλης είναι το αποτέλεσμα μιας διαδοχής κυρίαρχων δυνάμεων, αποικιστών και κατακτητών κατά τη διάρκεια της ιστορίας της και της μετακίνησης των συνόρων. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να υπερηφανεύεται για περισσότερες από 10.000 παλιές κατασκευές και είναι ένα χωνευτήρι για περισσότερες από 20 ξεχωριστές πολιτιστικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων Ρουμάνων, Γερμανών, Ούγγρων, Σέρβων, Κροατών, Ιταλών, Ισπανών, Ελλήνων, Ρομά και Βούλγαρων και οπαδών πολλών θρησκειών και δόγματα.Noumerous events, organised by more than 800 Romanian and international organisations, ranging from contemporary dance performances in hidden courtyards to sound installations in synagogues, first-ever concerts in Romania to contemporary art exhibitions in museums and unexpected spaces, creative workshops and conferences, among others, have lit up the city in 2023 and will continue to do so in 2024.

Αμέτρητες εκδηλώσεις, οργανωμένες από περισσότερους από 800 ρουμανικούς και διεθνείς οργανισμούς, που κυμαίνονται από παραστάσεις σύγχρονου χορού σε κρυφές αυλές έως ηχητικές εγκαταστάσεις σε συναγωγές, πρώτες συναυλίες στη Ρουμανία έως εκθέσεις σύγχρονης τέχνης σε μουσεία και απροσδόκητους χώρους, δημιουργικά εργαστήρια και συνέδρια, μεταξύ των άλλοι, φώτισαν την πόλη το 2023 και θα συνεχίσουν να το κάνουν το 2024.Loucas Hamatsos gives a commemorative Cyprus traditional lace embroidery gift, -a part of our intangible cultural heritage-, from Lapithos village, to Timisoara Municipality officer, in token of appreciation, in celebrating the achievements of the community, marking the end of the Timisoara 2023 program – European Capital of Culture in Romania.

Ο Λουκάς Χαμάτσος δίνει αναμνηστικό δώρο κυπριακού παραδοσιακού κεντήματος δαντέλας, -μέρος της άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς-, από το χωριό Λάπηθος, στην αξιωματούχο, του Δήμου Τιμισοάρα, σε ένδειξη εκτίμησης, για τον εορτασμό των επιτευγμάτων της κοινότητας, σηματοδοτώντας το τέλος της Τιμισοάρα 2023 πρόγραμμα – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης στη Ρουμανία.The Association of Tourism Writers & Journalists has a long history, as a continuation of the historical “Union of Cypriot Writers & Tourism Journalists”, founded in 1978 on the initiative of the then senior official of the Cyprus Tourism Organisation (CTO-KOT) and its first president, the late Savvas Patsalidis, who organized for the first time in Cyprus, a meeting of the Executive Committee of the International Federation of Travel Journalists and Writers (FIJET) in 1978.

Ο Σύνδεσμος Συγγραφέων & Δημοσιογράφων Τουρισμού έχει μακρά ιστορία, ως συνέχεια της ιστορικής Ένωσης Κυπρίων Συγγραφέων & Δημοσιογράφων Τουρισμού, που ιδρύθηκε το 1978 με πρωτοβουλία του τότε ανώτερου λειτουργού του ΚΟΤ και πρώτου προέδρου του, αείμνηστου Σάββα Πατσαλίδη, ο οποίος οργάνωσε για πρώτη φορά στην Κύπρο  συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων και Συγγραφέων Τουρισμού (FIJET) το 1978.With the help of the state and especially of the then Cyprus Tourism Organization with an executive body on behalf of the CTO (KOT) and secretary of the Association, George Michaelidis, the annual World General Assembly of FIJET was organized in Cyprus in 1984 in which more than 250 members of the Federation from 30 countries participated with great success.

Με την αρωγή του κράτους και ιδιαίτερα του τότε Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού με εκτελεστικό όργανο εκ μέρους του ΚΟΤ και γραμματέα του Συνδέσμου, Γιώργο Μιχαηλίδη οργανώθηκε το 1984 στην Κύπρο η ετήσια Παγκόσμια Γενική Συνέλευση τής FIJET στην οποία πήραν μέρος πέραν των 250 μελών της Ομοσπονδίας από 30 χώρες, με μεγάλη επιτυχία.At the invitation of Plovdiv city (Philippopolis), hall and with the assistance of FIJET Bulgaria, ten journalists from leading European media, FIJET members, -including our member, Philippos Stylianou- visited Plovdiv. They were guests of a modern city with amazing history and preserved outstanding cultural and historical monuments. Plovdiv was the the first city in Bulgaria to receive the title of Cultural Capital of Europe in 2019.
Μετά από πρόσκληση της πόλης του Πλόβντιβ (Φιλιππούπολις), και με τη βοήθεια της FIJET Βουλγαρίας, δέκα δημοσιογράφοι από κορυφαία ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, μέλη της FIJET, -συμπεριλαμβανομένου του μέλους μας, Φίλιππου Στυλιανού- επισκέφτηκαν τη Φιλιππούπολη. Ήταν επισκέπτες μιας σύγχρονης πόλης με εκπληκτική ιστορία και διατηρημένα εξαιρετικά πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία. Το Πλόβντιβ ήταν η πρώτη πόλη στη Βουλγαρία που πήρε τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2019.Cyprus FIJET participated to Pro Fundata Fair 2023 in Romania. It the beginning of 2023 Fundata was voted by the Romanian Tourism Press Club, as the top tourist destination in Romania. Romanian Carpathians are a scenic wonderland; an area of natural rugged beauty bursting with wonderful places to visit. Mikis Kasapis, Loucas Hamatsos and Phivos Nicolaides discover Carpathian Mountains full of myths, legends and folktales but history as well.

Ο Σύνδεσμος συμμετείχε την τουριστική Έκθεση Φουντάτα 2023 στη Ρουμανίας. Στις αρχές του τρέχοντος έτους 2023, η Φουντάτα επιλέχθηκε από τους δημοσιογράφους τουρισμού της χώρας ως ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός στη Ρουμανία. Τα Καρπάθια Όρη της Ρουμανίας είναι ένας γραφικός τόπος των θαυμάτων. μια περιοχή φυσικής τραχιάς ομορφιάς με υπέροχα μέρη για επίσκεψη. Ο Μίκης Κασάπης, Λουκάς Χάμτσος και ο  Φοίβος Νικολαΐδης ανακαλύπτουν τα Καρπάθια Όρη, που είναι γεμάτα μύθους, θρύλους και παραμύθια αλλά και ιστορία.At the main square of Catania, “Piazza Duomo”, Sicily – Italy. At the end of the extraordinary journey in Calabria and Sicily – Italy (August 2022), where we had a spectacular tour guidance by Matteo Miano and Vasiliki Vourda, the opportunity was taken to express our deep appreciation to Matteo Miano and Vasiliki Vourda for their achievements in promoting travelling and the Greek language.
Στην κεντρική πλατεία της Κατάνια, «Piazza Duomo», Σικελία – Ιταλία. Στο τέλος του ασυνήθιστου ταξιδιού στην Καλαβρία και τη Σικελία – Ιταλία (Αύγουστος 2022), όπου είχαμε μια εντυπωσιακή ξενάγηση από τον Matteo Miano και τη Βασιλική Βούρδα, χρησιμοποιήθηκε η ευκαιρία να εκφράσουμε τη βαθιά μας εκτίμηση στον Matteo Miano και τη Vasiliki Vourda για τα επιτεύγματά τους στην προώθηση του ταξιδιού και της ελληνικής γλώσσας.

Travelling, cultural, social, recreation outings and events are great success. Our Association works hard to organize different and exciting activities, is what attracts attendees.
Ταξίδια, πολιτιστικές, κοινωνικές, ψυχαγωγικές εξορμήσεις και εκδηλώσεις έχουν μεγάλη επιτυχία. Ο Σύλλογός μας εργάζεται σκληρά για να οργανώσει διαφορετικές και συναρπαστικές δραστηριότητες, είναι αυτό που προσελκύει τους συμμετέχοντες.Cutting the Vasilopita is a Greek Tradition to bless the house and in our case the society and bring good luck for the new year. The fun part of the tradition is that whoever gets the coin in their slice will have good luck for the rest of the year.
The host of the whole event Cyprus’ Tamasos metropolitan bishop Isaiah.

 

Το κόψιμο της Βασιλόπιτας είναι μια ελληνική παράδοση να ευλογεί το σπίτι και στην περίπτωσή μας την κοινωνία και να φέρνει καλή τύχη για τη νέα χρονιά. Το διασκεδαστικό κομμάτι της παράδοσης είναι ότι όποιος πάρει το νόμισμα στη φέτα του θα έχει καλή τύχη για τον υπόλοιπο χρόνο.
Οικοδεσπότης της όλης εκδήλωσης Μητροπολίτης Κύπρου Ταμασού Ησαΐας.Members of the Association visit a musuem. First and foremost, museums and galleries provide an insight into the history of humankind. And while no museum can claim to provide a complete picture, the lessons we can learn from past events, wonders and tragedies are priceless. This is especially true in times of turmoil.
Μέλη του Συλλόγου επισκέπτονται μουσείο. Πρώτα και κύρια, τα μουσεία και οι γκαλερί παρέχουν μια εικόνα για την ιστορία της ανθρωπότητας. Και ενώ κανένα μουσείο δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα, τα μαθήματα που μπορούμε να μάθουμε από γεγονότα, θαύματα και τραγωδίες του παρελθόντος είναι ανεκτίμητα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περιόδους αναταραχής.With vision and goals, the Association implements action plans, through which its goals are achieved, such as, among others, its establishment in the world federation as a serious partner-member and the safeguarding of the participation of Cyprus, preventing the presence of the illegal formation of our occupied territories.

 

 

Με όραμα και στόχους, ο Σύνδεσμος υλοποιεί σχέδια δράσης, μέσα από τα οποία επιτυγχάνονται οι σκοποί του, όπως είναι μεταξύ άλλων, η καθιέρωση του στην παγκόσμια ομοσπονδία ως σοβαρού εταίρου-μέλους και η διαφύλαξη της συμμετοχής της Κύπρου, αποτρέποντας την παρουσία τού παράνομου μορφώματος των κατεχομένων εδαφών μας.Awards of the 1st Pancyprian Student Competition “Pausanias the Traveler 2022”.

Βραβεύσεις 1ου Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού «Παυσανίας ο περιηγητής 2022»Awards of the 2nd Pancyprian Student Competition “Pausanias the Traveler 2023”.

Βραβεύσεις 2ου Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού «Παυσανίας ο περιηγητής 2023».When the effort to organize a student competition in 2022 first began, the goal was to make this event an annual institution. For the third year in a row, the Student Competition, “Pausanias the traveller” is being organized in close cooperation with the Ministry of Education, Sports & Youth (YPAN) and the Deputy Ministry of Tourism. The theme of this year’s competition, which coincides with the 50th anniversary of the Turkish invasion and occupation, is: “The tourism development of the provinces of Famagusta and Kyrenia from 1960 to 1974”
Όταν ξεκίνησε η προσπάθεια διοργάνωσης μαθητικού διαγωνισμού το 2022, στόχος ήταν να γίνει ετήσιος θεσμός. Για τρίτη συνεχή χρονιά διοργανώνεται ο Μαθητικός Διαγωνισμός «Παυσανίας ο περιηγητής» σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού & Νεολαίας (ΥΠΑΝ) και το Υφυπουργείο Τουρισμού. Το θέμα του φετινού διαγωνισμού, που συμπίπτει με την 50ή επέτειο της Τουρκικής εισβολής και κατοχής, είναι: «Η τουριστική ανάπτυξη των επαρχιών Αμμοχώστου και Κερύνειας από το 1960 έως το 1974».What has been achieved so far is a product of collective effort and teamwork, as a result of the creative efforts and enthusiasm of the members, which demonstrates that in the future, we will proceed to even greater successes. In the photo the working group for the Competition “Pafsanias the traveller”: Dr. Andreas Sofoklis, of the Ministry of Education, Maria Pachiti, Phivos Nicolaides, Skevi Constantinou, of the Deputy Ministry of Tourism and George Michailides, of the Association of Tourism Writers & Journalists.

Ότι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας και ομαδικής εργασίας, ως αποτέλεσμα των δημιουργικών προσπαθειών και του ενθουσιασμού των μελών, που καταδεικνύει ότι στο μέλλον, θα προχωρήσουμε σε ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες. Στη φωτογραφία η ομάδα εργασίας του Διαγωνισμού “Παυσανσίας ο περιηγητής”: Δρ Ανδρέας Σοφόκλης, του Υπουργείου Παιδείας, Μαρία Παχίτη, Φοίβος Νικολαΐδης, Σκεύη Κωνσταντίνου, του Υφυπουργείου Τουρισμού και Γιώργος Μιχαηλίδης, του Συνδέσμου.

Among other things, the Association organizes for its members and friends, excursions to selective – non-touristic – parts of Cyprus, which appear to have cultural, historical, landscape or other significant recognition of potential promotion and prominence in tourist spots of our country. This year, the Association has declared Jordan as “Country of the Year” 2024 and various events will be organized for this purpose such as excursions.

Ο Σύνδεσμος μεταξύ άλλων διοργανώνει για τα μέλη και τους φίλους εκδρομές σε επιλεκτικά -μη τουριστικά- μέρη της Κύπρου, που φαίνεται να έχουν πολιτιστική, ιστορική, τοπία ή άλλη σημαντική αναγνώριση δυνητικής προβολής και ανάδειξης σε τουριστικά σημεία της χώρας μας. Φέτος, ο Σύνδεσμος έχει καθιερώσει τον θεσμό της «Χώρας της Χρονιάς», αρχίζοντας από την Ιορδανία ως «Χώρα της Χρονιάς» 2024 και θα οργανωθούν διάφορες εκδηλώσεις για το σκοπό αυτό όπως εκδρομές.The Association gradually is consolidating its presence as an active member of the World Federation of Tourism Journalists and Writers with the presence of its members in international steps and events both in Cyprus and abroad such as the annual “Mediterranean Tourism Forum”, the annual “Marko” awards event Polo’, the annual ‘Antonio Conte’ awards ceremony, the General Assembly held each year in a different member country and more. A big goal remains the organization of the conference of the International Federation of Journalists and Writers of Tourism (FIJET) in 2025 in Cyprus.

Σταδιακά, ο Σύνδεσμος εδραιώνει την παρουσία του ως ενεργό μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων και Συγγραφέων Τουρισμού με την παρουσία μελών του σε διεθνή βήματα και εκδηλώσεις τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό όπως είναι το ετήσιο «Μεσογειακό Φόρουμ Τουρισμού», η ετήσια εκδήλωση απονομής βραβείων «Μάρκο Πόλο», η ετήσια τελετή απονομής βραβείων «Αντώνιο Κόντε», η Γενική Συνέλευση που γίνεται κάθε χρόνο σε μια διαφορετική χώρα μέλος και άλλα. Μεγάλος στόχος παραμένει η οργάνωση του συνεδρίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων και Συγγραφέων Τουρισμού (FIJET) το 2025 στην Κύπρο.At the 8th Mediterranean Tourism Forum in Malta (November 2023), representing the Cyprus Travel Writers & Journalists Society, our member Marilena Constantinou, joined this prestigious gathering of disruptive thought leaders from across the Mediterranean.
In the picture Marijana Rebic, secretary of the World Federation of Travel Journalists and Writers (FIJET).
Στο 8ο Μεσογειακό Φόρουμ Τουρισμού στη Μάλτα (Νοέμβριος 2023), εκπροσωπώντας τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Συγγραφέων & Δημοσιογράφων, το μέλος μας Μαριλένα Κωνσταντίνου, συμμετείχε σε αυτήν την ξεχωριστή συγκέντρωση ηγετών τουρισμού της ανατρεπτικής σκέψης από όλη τη Μεσόγειο. Στη φωτογραφία η Marijana Rebic, γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ταξιδιωτικών Δημοσιογράφων και Συγγραφέων (FIJET) και η Μαριλένα Κωνσταντίνου.Proof of the Association’s successful course is the international recognition and awarding of its members for their work, as well as the doubling of members, hopefully reaching 52 active members, many of them with international honours and awards.

Απόδειξη της επιτυχημένης πορείας του Συνδέσμου, είναι η διεθνής βράβευση μελών του για τη δράση και το έργο τους, αλλά και ο διπλασιασμός των μελών, φθάνοντας αισίως τα 52 ενεργά μέλη, πολλοί από αυτούς με διεθνείς διακρίσεις και βραβεύσεις.

Click to view the video: Timisoara & Activities of Cyprus Travel Writers & Journalists Society

Related Posts