Traditional Armenian food

Any mention of Armenian cuisine must include khorovats (meat kebabs with vegetables); dolma (minced meat and rice wrapped in grape leaves); kufta (meatballs); bozbash (meat stew); spas (cold sour milk soup); the popular Armenian vegetarian food zhengyalov hats (flatbread with greens); amich (stuffed poultry). Demetra Athienitis, Seda Aghbalyan & Popi Nicolaides enjoy a rich armenian dinner.
Οποιαδήποτε αναφορά στην αρμενική κουζίνα πρέπει να περιλαμβάνει khorovats (κεμπάπ κρέας με λαχανικά), ντολμάδες (κιμάς και ρύζι τυλιγμένο σε φύλλα σταφυλιού). Κεφτέδες, κρέας στιφάδο κρέατος, κρύα σούπα με ξινόγαλο, τα δημοφιλή αρμενικά χορτοφαγικά πλατό ψωμί με χόρτα, γεμιστά πουλερικά κ.ά. Η Σέτα Ακχπαλιάν απολαμβάνει ένα πλούσιο αρμενικό δείπνο.You can eat lavash on its own or with some cheese, or wrap it around kebab or khorovats, another name for barbecue, or dip dry lavash into a bowl of khash, a traditional soup made from boiled cow hooves. Dry lavash is crushed into the broth and covered with a large piece of lavash.
Μπορείτε να φάτε λαβάς μόνο του ή με λίγο τυρί, ή να το τυλίξετε γύρω από κεμπάπ ή khorovats, άλλο όνομα για μπάρμπεκιου, ή να βουτήξετε στεγνό λαβάς σε ένα μπολ khash, μια παραδοσιακή σούπα από βρασμένες οπλές αγελάδας. Η ξηρή λαβάς θρυμματίζεται στο ζωμό και καλύπτεται με ένα μεγάλο κομμάτι λαβάς.Culinary traditions of Armenia originate from ancient times. Were formed under the influence of different environmental, social, geographical, economic and historical factors. Armenian distinctive and unique cuisine is famous for its traditional flat, thin and soft bread called Lavash.
Οι γαστρονομικές παραδόσεις της Αρμενίας προέρχονται από την αρχαιότητα. Διαμορφώθηκαν υπό την επίδραση διαφορετικών περιβαλλοντικών, κοινωνικών, γεωγραφικών, οικονομικών και ιστορικών παραγόντων. Η ξεχωριστή και μοναδική αρμενική κουζίνα είναι διάσημη για το παραδοσιακό λεπτό και μαλακό ψωμί της (είδος πίτας) που ονομάζεται Λαβάς.Armenian cuisine is as diverse as Armenia itself. Traditions of preparation of many Armenian dishes remain unchanged. Tradition is manifested in the cooking technologies, in the use of old kitchen utensils, as well as in an assortment of food.
Η αρμενική κουζίνα είναι τόσο διαφορετική όσο και η ίδια η Αρμενία. Οι παραδόσεις παρασκευής πολλών αρμενικών πιάτων παραμένουν αμετάβλητες. Η παράδοση εκδηλώνεται στις τεχνολογίες μαγειρικής, στη χρήση παλιών σκευών κουζίνας, καθώς και σε μια ποικιλία φαγητών. Some unique Armenian dishes include khash (a type of soup made from cow feet), khorovats (barbecue), dolma (stuffed vegetables), and baklava (a type of pastry).
Μερικά μοναδικά αρμενικά πιάτα περιλαμβάνουν το khash (ένα είδος σούπας που φτιάχνεται από πόδια αγελάδας), το khorovats (μπάρμπεκιου), το ντολμά (γεμιστά λαχανικά) και τον μπακλαβά (ένα είδος ζύμης). Main dishes of Armenian cuisine are dishes of meat, in various ways of preparation. The abundance of meat on the Armenian table is the result of ancient cattle breeding on the territory of modern Armenia. Lamb, beef, veal, pork, and poultry are used in the diet of the Armenians.
Κύρια πιάτα της αρμενικής κουζίνας είναι τα πιάτα με κρέας, με διάφορους τρόπους παρασκευής. Η αφθονία του κρέατος στο αρμενικό τραπέζι είναι το αποτέλεσμα της αρχαίας κτηνοτροφίας στο έδαφος της σύγχρονης Αρμενίας. Αρνί, βοδινό, μοσχαρίσιο, χοιρινό και πουλερικά χρησιμοποιούνται στη διατροφή των Αρμενίων. Armenian cuisine has a variety of dishes on the composition, as well as a complex flavor and aroma range. This is due to the fact that the products used in Armenian cuisine, grow steadily in the territory of the Armenian plateau and the Ararat Valley.
Η αρμενική κουζίνα έχει μια ποικιλία από πιάτα στη σύνθεση, καθώς και μια πολύπλοκη γκάμα γεύσεων και αρωμάτων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην αρμενική κουζίνα, αναπτύσσονται σταθερά στην επικράτεια του αρμενικού οροπεδίου και της κοιλάδας του Αραράτ.Harissa is a thick porridge made of wheat and meat cooked together for a long time, originally in the tonir but nowadays over a stove. Ardashes Hagop Keoleian called it the “national dish” of Armenians. Traditionally, harissa was prepared on feast days in communal pots.
Η Χαρίσα είναι ένας παχύρρευστος χυλός από σιτάρι και κρέας μαγειρεμένο μαζί για πολύ καιρό, αρχικά στο τονίρ αλλά σήμερα πάνω από τη σόμπα. Το Ardashes Hagop Keoleian το αποκαλούμενο το «εθνικό πιάτο» των Αρμενίων. Παραδοσιακά η χαρίσα παρασκευαζόταν τις γιορτές σε κοινόχρηστα δοχεία. Khorovats is an Armenian-style barbecue that is usually made from pork, but can also be made with lamb. This dish is prepared with vegetables like eggplant, tomato and green pepper. It is made on skewers and cooked in a tonir.

Το Khorovats είναι ένα μπάρμπεκιου αρμενικού τύπου που συνήθως φτιάχνεται από χοιρινό, αλλά μπορεί να γίνει και με αρνί. Αυτό το πιάτο παρασκευάζεται με λαχανικά όπως μελιτζάνα, ντομάτα και πράσινη πιπεριά. Φτιάχνεται σε σουβλάκια και ψήνεται σε τονίρ.Tonir is a tapered cylinder, made of refractory clay and dug in the ground. Tonir is used not only for baking lavash, but also for cooking soups and vegetables as well as smoked fish and poultry. Armenian cuisine has a variety of dishes on the composition, as well as a complex flavor and aroma range.
Το Τονίρ είναι ένας κωνικός κύλινδρος, κατασκευασμένος από πυρίμαχο πηλό και σκαμμένος στο έδαφος. Το τονίρ χρησιμοποιείται όχι μόνο για το ψήσιμο λαβάς, αλλά και για το μαγείρεμα σούπες και λαχανικά, καθώς και καπνιστά ψάρια και πουλερικά. Η αρμενική κουζίνα έχει μια ποικιλία από πιάτα στη σύνθεση, καθώς και μια πολύπλοκη γκάμα γεύσεων και αρωμάτων.Lavash- The King of Armenian Breads. One thing that you will always notice in every Armenian table is a great amount of bread. Lavash not only occupies the highest place in Armenian cuisine but also symbolizes life and wisdom. In ancient times, Armenians used lavash during battles. It lasted long and saved the soldiers from starvation. Mothers cooked lavash dried it and soldiers took it with them.

Λαβάς – Ο βασιλιά του αρμενικού ψωμιού. Το Λαβάς όχι μόνο κατέχει την υψηλότερη θέση στην αρμενική κουζίνα αλλά συμβολίζει επίσης τη ζωή και τη σοφία. Στην αρχαιότητα, οι Αρμένιοι χρησιμοποιούσαν λαβάς κατά τη διάρκεια των μαχών. Κρατούσε πολύ και έσωζε τους στρατιώτες από την πείνα. Οι μητέρες μαγείρευαν λαβάς το στέγνωναν και οι στρατιώτες το έπαιρναν μαζί τους.Unlike most other types of bread, Armenian Lavash does not contain a yeast or traditional bread starter. This makes Lavash healthy and suitable for almost any diet.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα είδη ψωμιού, το Αρμενικό Λαβάς δεν περιέχει μαγιά ή παραδοσιακό ορεκτικό ψωμιού. Αυτό κάνει το Λαβάς υγιές και κατάλληλο για κάθε δίαιτα σχεδόν.It is known that the Armenians were aware of the processes of fermentation and baking even 2500 years ago. Armenian bread – lavash, has been included in the list of Intangible Cultural Heritage by UNESCO in 2014.
Είναι γνωστό ότι οι Αρμένιοι γνώριζαν τις διαδικασίες ζύμωσης και ψησίματος ακόμη και πριν από 2500 χρόνια. Το αρμενικό ψωμί – λαβάς, έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO το 2014. Lavash is soft, thin, flat bread without leavening agents, which is prepared in the traditional oven, the tonir. Lavash is consumed throughout the Caucasus, western Asia and the regions around the Caspian Sea.
Το λαβάς είναι μαλακό, λεπτό, επίπεδο ψωμί χωρίς διογκωτικά, το οποίο παρασκευάζεται στον παραδοσιακό φούρνο, το τονίρ. Ο λαβάς καταναλώνεται σε όλη την Καυκασία, τη δυτική Ασία και στις περιοχές γύρω από την Κασπία Θάλασσα.The main fish species commercially produced in Armenia are, Sevan summer trout, Gegar Kuni, golden trout, red-finned-fish, sturgeons and common carp, silver carp, and white and black amur.
Τα κύρια είδη ψαριών που παράγονται στο εμπόριο στην Αρμενία είναι η καλοκαιρινή πέστροφα Sevan, η πέστροφα Gegar Kuni, η χρυσή πέστροφα, τα κόκκινα πτερύγια, οι οξύρρυγχοι και ο κοινός κυπρίνος, ο ασημένιος κυπρίνος και το λευκό και μαύρο αμούρ. Armenian brandy, or cognac as it’s called by locals, is made from selected grapes that are grown in the Ararat Valley. This strong alcoholic beverage is historically famous all over the world for its high quality, incredible flavor, and best traditions.
Το αρμενικό κονιάκ, ή κοκνάκ όπως το λένε οι ντόπιοι, φτιάχνεται από επιλεγμένα σταφύλια που καλλιεργούνται στην κοιλάδα Αραράτ. Αυτό το ισχυρό αλκοολούχο ποτό είναι ιστορικά διάσημο σε όλο τον κόσμο για την υψηλή του ποιότητα, την απίστευτη γεύση και τις καλύτερες παραδόσεις του. Dried and candied fruits, nuts, spices and sujukh – a candy-dipped nut treat that’s similar to Cyprus shoushouko.
Αποξηραμένα και ζαχαρωμένα φρούτα, ξηρούς καρπούς, μπαχαρικά και σουτζούχ – μια λιχουδιά με καραμέλα ξηρών καρπών που μοιάζει με τον Κυπριακό σουσούκο.

Click here to view the article and the photos: Traditional Armenian food

Related Posts