Tris Elies village, Lemesos – Cyprus

Χωριό Τρεις Ελιές, Μαραθάσα, Λεμεσός

Located in the Troodos mountain range, in the Marathasa valley of the Lemesos district, the village of Tries Elies sits at an altitude of 800 metres.
Το χωριό Τρεις Ελιές βρίσκεται σε υψόμετρο 800 μέτρων, στην οροσειρά του Τροόδους, στην κοιλάδα της Μαραθάσας της Επαρχίας Λεμεσού.

The village is built on the banks of the tributary Drakontas, of the river Diarizos.

Το χωριό είναι κτισμένο στις παρυφές του παραπόταμου Δράκοντα, του Διάριζου ποταμού.

According to historical reports, during the Venetian occupation Tris Elies was one of the twenty-four villages of the Marathasa region that were subject to the Venetian Republic’s estates.
Σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας οι Τρεις Ελιές ήταν ένα από τα εικοσιτέσσερα χωριά της περιφέρειας Μαραθάσας που υπαγόταν στα κτήματα της Ενετικής Δημοκρατίας.

According to Nearchos Clerides, the name of the village of Tris Elies (three olives) is due to the existence of three olive trees, a rarity for this mountainous area. Thus, the village was named Tris Elies from these olive trees.
Σύμφωνα με τον Νέαρχο Κληρίδη, η ονομασία του χωριού Τρεις Ελιές, οφείλεται στην ύπαρξη τριών ελαιόδεντρων, πράγμα σπάνιο για την ορεινή αυτή περιοχή. Έτσι το χωριό πήρε το όνομα Τρεις Ελιές από τα ελαιόδεντρα αυτά.  

Venetian bridges, nature trails, sulphur spring next to the river Dhiarizos…

Ενετικά γεφύρια, μονοπάτι της φύσης, θειούχα νερά δίπλα στον ποταμό Διάριζο…  

The main church of the village, built of stone in 1743 in the shape of a basilica with a gabled tiled roof is dedicated to Panagia Chrysosotira.
Η κύρια εκκλησία του χωριού, κτισμένη με πέτρα το 1743 σε σχήμα βασιλικής που φέρει δίρριχτη κεραμοσκεπή στέγη είναι αφιερωμένη στην Παναγία της Χρυσοσώτηρας.

The gorgeous old belfry.

Το υπέροχο παλιό καμπαναριό.

The Panagia Chrysosotiras Church, the patron saint of the village, is located in the center of the village and constitutes the main church.
Ο ιερός ναός της Παναγίας της Χρυσοσωτήρας πολιούχου Αγίου του χωριού, βρίσκεται στο κέντρο του χωριού και αποτελεί την κύρια εκκλησία.

The church of Panagia is the main church of the village. A big and an old church with a history that dates back to the Turkish occupation.
Ο Ιερός Ναός της Παναγίας είναι ο κύριος ναός του χωριού. Μεγάλη και παλιά εκκλησία με ιστορία που ανάγεται στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. 

There are various chapels in the village, such as the 17th century wooden chapel of Agia Paraskevi, Agios Andronikos and Prophet Elias a building of the 17th or 18th century.
Στις Τρεις Ελιές υπάρχουν και διάφορα εξωκλήσια όπως το ξυλόστεγο εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής κτίσμα του 17ου αιώνα, του Αγίου Ανδρόνικου και του Προφήτη Ηλία κτίσμα του 17ου ή 18ου αιώνα.  

Entering the village, the first thing that impresses is the greenery that spreads throughout the village and the traditional architecture of the houses.
Μπαίνοντας στο χωριό Τρεις Ελιές, το πρώτο πράγμα που σε εντυπωσιάζει είναι το πράσινο που απλώνεται σε όλο το χωριό και η παραδοσιακή αρχιτεκτονική των σπιτιών. 

The inhabitants of the village are engaged in agriculture. Apple trees, cherry trees, pear trees, plum trees and vineyards are grown in the area.
Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνται με την γεωργία. Στην περιοχή της καλλιεργούνται μηλιές, κερασιές, αχλαδιές, δαμασκηνιές και αμπέλια.

During its long history, the Tris Elies community has experienced large population fluctuations.

Η κοινότητα Τρεις Ελιές κατά την διάρκεια της μακρόχρονης ιστορίας της γνώρισε μεγάλες πληθυσμιακές αυξομειώσεις.

The house where Archbishop of Cyprus Chrysanthos (1767-1810), Kitiou Meletios (1776-1797, Kitiou Chrysanthos (1797-1810) and the National Martyr of Paphos Chrysanthos II were born.
Το σπίτι όπου γεννηθήκαν ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρύσανθος (1767-1810), ο Κιτίου Μελέτιος (1776-1797, ο Κιτίου Χρύσανθος (1797-1810) και ο Εθνομάρτυρας Πάφου Χρύσανθος Β’. 

Four distinguished clergy who dedicated their lives to the church of Cyprus who were born in this small village and grew up in this humble small house without electricity and running water at that time.
Τέσσερις διακεκριμένοι κληρικοί που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην εκκλησία της Κύπρου που γεννήθηκαν σε αυτό το μικρό χωριό και μεγάλωσαν σε αυτό το ταπεινό μικρό σπίτι χωρίς ρεύμα και τρεχούμενο νερό εκείνη την εποχή.

Rich history, heritage and tradition. A wonderful natural environment together with rich vegetation.
Πλούσια ιστορία, κληρονομιά και παράδοση. Υπέροχο φυσικό περιβάλλον και πλούσια βλάστηση.

Popi Nicolaidou trying to discover as much as possible about the beautiful village.

Η Πόπη Νικολαΐδου προσπαθεί, να ανακαλύψει όσο το δυνατό περισσότερα για το όμορφο χωριό.

The small narrow roads and the houses, adorned with flowers, give to the village a romantic mood.
Τα μικρά, στενά δρομάκια και τα στολισμένα σπίτια με λουλούδια, δίνουν στο χωριό μια ρομαντική διάθεση.

The village is surrounded with thick forest. Pure and unquestionable green beauty.

Το χωριό είναι περιτριγυρισμένο από πυκνές δασικές εκτάσεις. Αγνή και αδιαμφισβήτητη πράσινη ομορφιά. 

Popi Nicolaides in Tris Elies village, the place where tradition meets nature.

Η Πόπη Νικολαΐδου στο χωριό Τρεις Ελιές, ένα τόπο όπου η παράδοση σμίγει με τη φύση.

With charming old buildings, preserving to a large extent its traditional character.

Με όμορφα παλιά χτίσματα, διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τον παραδοσιακό του χαρακτήρα.

A beautiful and traditional village in Cyprus with authentic charm un-spoilt by excessive tourism.
Ένα παραδοσιακό, όμορφο χωριό, της Κύπρου, με αυθεντική γοητεία παρθένο από τον υπερβολικό τουρισμό.

Tradition and history.  –  Παράδοση και ιστορία.

The village old public, traditional foundain which was restorated.

Η παλιά δημόσια παραδοσιακή βρύση του χωριού που αναπαλαιώθηκε.

The natural beauty of the landscape and the tranquillity of the area, make you feel relaxing and elevate the good mood.
Η φυσική ομορφιά του τόπου και η ηρεμία του χώρου, σε χαλαρώνουν και ανεβάζουν την καλή διάθεση.

Cherry Festival is an event organized and celebrated by the community every year.
Η Γιορτή του Κερασιού είναι μια εκδήλωση που διοργανώνεται και γιορτάζεται από την κοινότητα κάθε χρόνο. 

www.taxidiaris.blogspot.com

 

Related Posts