Yerevan, the capital city of Armenia

Yerevan, the Pink City of Armenia      –      Ερεβάν, η Ροζ Πόλη της Αρμενίας

Republic Square (known locally as Hraparak, “the square”) is the central town square in Yerevan, the capital of Armenia. It consists of two sections: an oval roundabout and a trapezoid-shaped section which contains a pool with musical fountains.
Η Πλατεία Δημοκρατίας (γνωστή τοπικά ως Χραπαράκ, «η πλατεία») είναι η κεντρική πλατεία της πόλης στο Ερεβάν, πρωτεύουσα της Αρμενίας. Αποτελείται από δύο τμήματα: έναν οβάλ κυκλικό κόμβο και ένα τραπεζοειδές τμήμα που περιέχει μια πισίνα με μουσικά σιντριβάνια.The impressive cuneiform inscription carved in stone that greets visitors to the modern building of the City Hall, right next to the entrance, is a silent witness of the origins and the great history of the city. In the photo: Seda Aghbalyan, head of tourism unit of Yerevan Municipality.
Η εντυπωσιακή σφηνοειδής επιγραφή σκαλισμένη σε πέτρα, ακριβώς δίπλα στην είσοδο, που υποδέχεται τους επισκέπτες του σύγχρονου κτιρίου του Δημαρχείου, αποτελεί σιωπηλό μάρτυρα της προέλευσης και της μεγάλης ιστορίας της πόλης. Στη φωτογραφία: η Σέτα Ακχπαλιάν, επικεφαλής του τμήματος τουρισμού, του Δημαρχείου του Ερεβάν.The city of Yerevan is called by the Armenians Yerevan, meaning “the visible one”, because, according to legend, it was the first site that Noah saw after the Flood say Elen Babalyan (left) and Seda Aghbalyan (right), members of World Federation of Travel Journalists and Writers (FIJET).
Η πόλη αποκαλείται από τους Αρμενίους Eρεβάν, δηλαδή «η ορατή», επειδή, σύμφωνα με το μύθο, ήταν η πρώτη τοποθεσία που είδε ο Νώε μετά τον Κατακλυσμό, λένε η Ελέν Μπαμπαλιάν και η Σέτα Ακχπαλιάν (δεξιά), μέλη τής Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων & Συγγραφέων Τουρισμού (FIJET). The Aznavour Centre is Aznavour Foundation’s first cultural project in Yerevan and is located at the top of Cascade Hill. Aznavour Centre hosts educational and cultural events: concerts, exhibitions, conferences etc.
Το «Κέντρο Αζναβούρ» είναι το πρώτο πολιτιστικό έργο του Ιδρύματος Αζναβούρ στο Ερεβάν και βρίσκεται στην κορυφή του λόφου Cascade. Φιλοξενεί εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις: συναυλίες, εκθέσεις, συνέδρια κ.ά.Armine Petrosyan, head of the UN Department of Public Information Yerevan Office, and journalist Lilith Haroutiounian, member of World Federation of Travel Journalists and Writers (FIJET),
Η Armine Petrosyan, επικεφαλής του Γραφείου Τύπου & Πληροφοριών τού ΟΗΕ στο Ερεβάν, και η δημοσιογράφος Lilith Haroutiounian, μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων & Συγγραφέων Τουρισμού.A symbol of freedom, democracy and pure patriotism, the Statue of Mother Armenia, stands on a hill overlooking Yerevan, makes it look like a guardian of the Armenian capital.
Σύμβολο της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του άδολου πατριωτισμού, το άγαλμα της Μητέρας Αρμενίας, που στέκεται σε έναν λόφο με θέα το Ερεβάν, το κάνει να μοιάζει με φύλακα της Aρμενικής πρωτεύουσας. Genocide Memorial, a powerful tribute to the victims of the genocide, and their memory. Completed in 1967, has since become an integral part of Yerevan’s architecture and a pilgrimage site. Set on a hill and dominating the landscape, it is in perfect harmony with its surroundings. Its austere outlines convey the spirit of the nation that survived a ruthless campaign of extermination.

Το μνημείο της Γενοκτονίας των Αρμενίων, ένας μεγάλος φόρος τιμής στα θύματα της γενοκτονίας και στη μνήμη τους. Ολοκληρώθηκε το 1967 και από τότε, έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής του Ερεβάν και τόπος προσκυνήματος. Τοποθετημένο σε ένα λόφο, δεσπόζει στο τοπίο σε απόλυτη αρμονία με το περιβάλλον του. Τα λιτά περιγράμματα του μεταφέρουν το πνεύμα του έθνους, που επέζησε από μια ανελέητη εκστρατεία εξόντωσης.The Cascade complex is an architectural composition. It consists of several elements: a museum (Gafeschyan Art Center), a staircase, a fountain and observation decks that offer a panoramic view of Yerevan.

Το συγκρότημα Κασκάτ (καταρράκτης) είναι μια αρχιτεκτονική σύνθεση. Αποτελείται από πολλά μέρη: ένα μουσείο (Κέντρο τέχνης Gafeschyan), μια σκάλα, ένα σιντριβάνι και καταστρώματα παρατήρησης που προσφέρουν πανοραμική θέα στο Ερεβάν.Alexander Tamanyan is the greatest architect of Armenia. It is he who developed the plan of modern Yerevan, as well as the plans of Gyumri, Echmiadzin and other towns of Armenia. His monument was established in 1974 in the city center opposite the Cascade.
Ο Alexander Tamanyan είναι ο μεγαλύτερος αρχιτέκτονας της Αρμενίας. Είναι αυτός που ανέπτυξε το σχέδιο του σύγχρονου Ερεβάν, καθώς και τα σχέδια του Gyumri, του Echmiadzin και άλλων πόλεων της Αρμενίας.Το μνημείο του τοποθετήθηκε το 1974 στο κέντρο της πόλης απέναντι από το Κασκάτε (Καταρράκτης). The square after Al. Myasnikyan is located in an important urban development area. The square is completed with the pink granite statue of the Soviet statesman, party and military figure, and literary critic Alexander Myasnikyan.
Η πλατεία του Αλ. Το Myasnikyan βρίσκεται σε μια σημαντική περιοχή αστικής ανάπτυξης. Η πλατεία ολοκληρώνεται με το ροζ γρανιτένιο άγαλμα του σοβιετικού πολιτικού, κομματικού και στρατιωτικού στελέχους και κριτικού λογοτεχνίας Alexander Myasnikyan.Aram Manukian (1879 – 1919), was an Armenian revolutionary, statesman, and a leading member of the Armenian Revolutionary Federation party. He is widely regarded as the founder of the First Republic of Armenia.
Ο Αράμ Μανουκιάν (1879 – 1919), ήταν Αρμένιος επαναστάτης, πολιτικός και ηγετικό μέλος του κόμματος της Αρμενικής Επαναστατικής Ομοσπονδίας. Θεωρείται ευρέως ως ο ιδρυτής της Πρώτης Δημοκρατίας της Αρμενίας. Yerevan was named the 2012 World Book Capital by UNESCO. The Avetik Isahakyan Central Library was founded in 1935. In 1955, it was renamed after the famous poet Avetik Isahakyan on the 80th anniversary of the master.
Το Ερεβάν πήρε τον τίτλο της «Παγκόσμιας Πρωτεύουσας Βιβλίου» για το 2012 από την UNESCO. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη «Αβετίκ Ισαχακιάν». Ιδρύθηκε το 1935. Το 1955, μετονομάστηκε με το όνομα του διάσημου ποιητή «Αβετίκ Ισαχακιάν», στην επέτειο των 80 του χρόνων.Republic Square, Yerevan. This architectural ensemble includes the Government House, the History Museum and the National Gallery, Armenia Marriott Hotel and two buildings that formerly housed the ministries of Foreign Affairs and Transport and Communications.
Πλατεία Δημοκρατίας, Ερεβάν. Αυτό το αρχιτεκτονικό σύνολο περιλαμβάνει το Κυβερνητικό Μέγαρο, το Ιστορικό Μουσείο και την Εθνική Πινακοθήκη, το Armenia Marriott Hotel και δύο κτίρια που στεγάζονταν στο παρελθόν τα Υπουργεία Εξωτερικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. This miracle of architecture, together with “singing fountains” in front of it, harmoniously blends into the overall architectural ensemble of the Republic Square. The elegant and refined museum building is one of the most famous postcards of Yerevan.

Αυτό το θαύμα της αρχιτεκτονικής, μαζί με τα «τραγουδιστικά σιντριβάνια» μπροστά του, δένουν αρμονικά στο συνολικό αρχιτεκτονικό σύνολο της πλατείας Δημοκρατίας. Το κομψό και εκλεπτυσμένο κτίριο του μουσείου είναι μια από τις πιο διάσημες καρτ ποστάλ του Ερεβάν.During the Soviet period it was called Lenin Square and a statue of Vladimir Lenin stood at the square. Soviet parades and celebrations were held twice (originally thrice) a year until 1988. After Armenia’s independence, Lenin’s statue was removed and the square was renamed. It has been described as Yerevan’s “architectural highlight” and the city’s “most outstanding architectural ensemble”.

Κατά τη Σοβιετική περίοδο ονομαζόταν Πλατεία Λένιν και ένα άγαλμα του Βλαντιμίρ Λένιν στεκόταν στην πλατεία. Σοβιετικές παρελάσεις και εορτασμοί γίνονταν δύο φορές (αρχικά τρεις φορές) το χρόνο μέχρι το 1988. Μετά την ανεξαρτησία της Αρμενίας, το άγαλμα του Λένιν αφαιρέθηκε και η πλατεία μετονομάστηκε. Έχει περιγραφεί ως το «αρχιτεκτονικό επίκεντρο» του Ερεβάν και το «πιο εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σύνολο» της πόλης. The History Museum is dedicated to Armenian history is housed in a striking building, housing also the National Gallery of Armenia. Ιt is located in the heart of Yerevan- on the Republic Square, one of the most beautiful places in the city.
Το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας στεγάζεται σε ένα εντυπωσιακό κτίριο, στο οποίο στεγάζεται επίσης η Εθνική Πινακοθήκης της Αρμενίας. Βρίσκεται στην καρδιά του Ερεβάν – στην πλατεία Δημοκρατίας, ένα από τα πιο όμορφα μέρη της πόλης. There are 6 buildings surrounding the Republic Square including the National Museum, National Gallery, Government House, Mariott Hotel Armenia, Ministry of Foreign Affairs, and Ministry of Transport and Communications. Their architectural design is neoclassical, a style that adds depth to the European feel in Armenia.
Υπάρχουν 6 κτίρια γύρω από την Πλατεία Δημοκρατίας, όπως το Εθνικό Μουσείο, η Εθνική Πινακοθήκη, το Κυβερνητικό Μέγαρο, το Mariott Hotel Armenia, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός τους είναι νεοκλασικός, ένα στυλ που προσθέτει βάθος στην ευρωπαϊκή αίσθηση στην Αρμενία.The capital of Armenia, Yerevan, is a cozy city famous for its beautiful architecture. The city has a centuries-old history, it was built in 782 BC, which shows that Yerevan is older than Rome!
Η πρωτεύουσα της Αρμενίας, το Ερεβάν, είναι μια φιλόξενη πόλη που φημίζεται για την όμορφη αρχιτεκτονική της. Η πόλη έχει ιστορία αιώνων, χτίστηκε το 782 π.Χ., γεγονός που δείχνει ότι το Ερεβάν είναι παλαιότερο από τη Ρώμη!With its numerous UNESCO sites, including monasteries and churches, Armenia is a treasure trove for history buffs. The country’s signature Ararat brandy and wine, along with its delicious fruit and bread, make Armenia a paradise for food lovers.
Με τους πολυάριθμους χώρους της UNESCO, συμπεριλαμβανομένων μοναστηριών και εκκλησιών, η Αρμενία αποτελεί θησαυρό για τους λάτρεις της ιστορίας. Το επώνυμο κονιάκ και το κρασί Ararat της χώρας, μαζί με τα νόστιμα φρούτα και το ψωμί του, κάνουν την Αρμενία έναν παράδεισο για τους λάτρεις του φαγητού. Discover the enchanting beauty of Armenia with this City Tour in Yerevan! Immerse yourself in the rich history and cultural heritage of this magical country.
Ανακαλύψτε τη μαγευτική ομορφιά της Αρμενίας με την Περιήγηση τής πόλης στο Ερεβάν! Βυθιστείτε στην πλούσια ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά αυτής της μαγικής χώρας. Saint the Blessed Virgin (Katoghike church). Armenia is often referred to as the “Land of Churches” due to its rich religious heritage. The country is home to countless ancient churches and monasteries, many of which are UNESCO World Heritage sites.

Αγία Θεοτόκος (Κατωγική εκκλησία). Η Αρμενία αναφέρεται συχνά ως η «Χώρα των Εκκλησιών» λόγω της πλούσιας θρησκευτικής της κληρονομιάς. Η χώρα φιλοξενεί αμέτρητες αρχαίες εκκλησίες και μοναστήρια, πολλά από τα οποία αποτελούν μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Nestled in snugly on Europe’s far eastern frontier and the far western end of the old Silk Road, Armenia for millennia has been at the crossroads of cultural trends, intellectual thought, ground breaking research, and incredible inventions.

Φωλιασμένη στα άκρα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης και στο δυτικό άκρο του παλιού Δρόμου του Μεταξιού, η Αρμενία βρίσκεται για χιλιετίες στο σταυροδρόμι πολιτιστικών τάσεων, πνευματικής σκέψης, πρωτοποριακής έρευνας και απίστευτων εφευρέσεων.Armenian buildings tend to be rather low-slung and thick-walled in design. Armenia has abundant resources of stone, and relatively few forests, so stone was nearly always used throughout for large buildings.
Τα αρμενικά κτίρια τείνουν να είναι μάλλον χαμηλά και με χοντρά τοιχώματα. Η Αρμενία έχει άφθονους πόρους πέτρας και σχετικά λίγα δάση, επομένως η πέτρα χρησιμοποιούνταν σχεδόν πάντα για μεγάλα κτίρια.The bronze-granite statue of Avetik Isahakyan in Circular Park in Yerevan. Avetik Sahaki Isahakyan (1875 – 1957) was a prominent Armenian lyric poet, writer and public activist.
Το άγαλμα από μπρούτζινο γρανίτη του Αβετίκ Ισαχακιάν στο Κυκλικό Πάρκο στο Ερεβάν. Ο Αβετίκ Σαχακί Ισαχακιάν (1875 – 1957) ήταν εξέχων Αρμένιος λυρικός ποιητής, συγγραφέας και ακτιβιστής. The striking building of the central railway station of Yerevan. In 1902, the first railway line was built and the second in 1908. The station building was built in 1956.
Το εντυπωσιακό κτίριο τού κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού του Ερεβάν. Το 1902 κατασκευάστηκε η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή και η δεύτερη το 1908. Το κτίριο του σταθμού κατασκευάστηκε το 1956. One of the most popular monuments of Yerevan is a monument to David of Sasun, which was established in 1959 on the station square. This unique stone creation is the work of the famous sculptor Ervand Kochar, who portrayed the hero on his heroic horse in readiness to attack with a sword. David Sasusnky is the hero of the medieval Armenian epic, which was formed in VII-XII centuries and tells the story of the Sasun heroes who struggled against the Arab invaders. About four years ago, the epic was included in the UNESCO list of intangible heritage. The monument welcomes all the guests who arrive from neighboring countries by train and is a true symbol of the city.
Ένα από τα πιο δημοφιλή μνημεία του Ερεβάν είναι ένα μνημείο τού Δαβίδ του Σασούν, το οποίο στήθηκε το 1959 στην πλατεία του σταθμού. Αυτή η μοναδική πέτρινη δημιουργία είναι έργο του διάσημου γλύπτη Ervand Kochar, ο οποίος απεικόνισε τον ήρωα πάνω στο ηρωικό του άλογο έτοιμο να επιτεθεί με σπαθί. Ο David Sasusnky είναι ο ήρωας του μεσαιωνικού αρμενικού έπους, το οποίο σχηματίστηκε στους VII-XII αιώνες και αφηγείται την ιστορία των ηρώων Sasun που αγωνίστηκαν ενάντια στους Άραβες εισβολείς. Πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, το έπος συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο της άυλης κληρονομιάς της UNESCO. Το μνημείο υποδέχεται όλους τους καλεσμένους που φτάνουν από τις γειτονικές χώρες με τρένο και αποτελεί πραγματικό σύμβολο της πόλης. St. Gregory the Illuminator is currently the largest temple of the Armenian Apostolic Church in the world. The Church was dedicated to the 1700th anniversary of the Christianity adoption in Armenia.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Φωτιστής είναι σήμερα ο μεγαλύτερος ναός της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας στον κόσμο. Η Εκκλησία ήταν αφιερωμένη στα 1700 χρόνια από την υιοθέτηση του Χριστιανισμού στην Αρμενία.
Most people in Armenia are Christians (97%) and are members of the Armenian Apostolic Church, which is one of the oldest Christian churches. It was founded in the 1st century AD, and in 301 AD became the first branch of Christianity to become a state religion. Journalist Elen Babalyan, shows her tattoo, an angel from a church in Nagorno-Karabakh.
Οι περισσότεροι άνθρωποι στην Αρμενία είναι χριστιανοί (97%) και είναι μέλη τής Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας, η οποία είναι μια από τις παλαιότερες χριστιανικές εκκλησίες. Ιδρύθηκε τον 1ο αιώνα μ.Χ., και το 301 μ.Χ έγινε ο πρώτος κλάδος του Χριστιανισμού που έγινε κρατική θρησκεία. Η δημοσιογράφος Ελέν Μπαμπαλιάν, δείχνει το τατουάζ της, έναν άγγελο από εκκλησία στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.
The Saint Gregory the Illuminator Cathedral and the Statue of Armenian Military Commander Andranik, military commander and a key figure of the Armenian national liberation movement. Andranik Ozanian, commonly known as General Andranik (1865-1927), was an Armenian military commander and statesman, a key figure of the Armenian national liberation movement. The two horses of the monument symbolize Eastern and Western Armenia.
Ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Γρηγορίου του Φωτιστή και το άγαλμα του Αρμένιου Στρατιωτικού Διοικητή Andranik, στρατιωτικού διοικητή και βασικής φυσιογνωμίας του αρμενικού εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος. Ο Andranik Ozanian, κοινώς γνωστός ως Στρατηγός Andranik (1865-1927), ήταν Αρμένιος στρατιωτικός διοικητής και πολιτικός, βασικό πρόσωπο του αρμενικού εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος. Τα δύο άλογα του μνημείου συμβολίζουν την Ανατολική και Δυτική Αρμενία.
Strolling through the city where the past and present merge into a seamless tapestry of architecture splendor.
Περπατώντας στην πόλη όπου το παρελθόν και το παρόν συγχωνεύονται σε ένα αδιάλειπτο κέντημα αρχιτεκτονικής μεγαλοπρέπειας. Every corner of the city tells a story, every building has a soul and the skyline is a chronicle of history.
Κάθε γωνιά της πόλης λέει μια ιστορία, κάθε κτίριο έχει μια ψυχή και ο ορίζοντας είναι ένα χρονικό της ιστορίας.
Wander through its streets and marvel its structures. Yerevan’s architecture is a living museum showcasing the evolution from ancient times to modern days.
Περιπλανηθείτε στους δρόμους του και θαυμάστε τις δομές του. Η αρχιτεκτονική τού Ερεβάν είναι ένα ζωντανό μουσείο που παρουσιάζει την εξέλιξη από την αρχαιότητα έως τις σύγχρονες μέρες.
One of the main things that tourists notice when they first arrive in Armenia is the warm hospitality and kindness of the locals. Armenians are known for their generosity, friendliness and enthusiasm to share their culture with others. In the picture, charming Hermine Avetisyan posing for Traveller (taxidiaris)!.
Ένα από τα κύρια πράγματα που παρατηρούν οι τουρίστες όταν φτάνουν για πρώτη φορά στην Αρμενία είναι η ζεστή φιλοξενία και η ευγένεια των ντόπιων. Οι Αρμένιοι είναι γνωστοί για τη γενναιοδωρία, τη φιλικότητα και τον ενθουσιασμό τους να μοιράζονται τον πολιτισμό τους με άλλους. Στη φωτογραφία η γοητευτική Ερμίνη Αβετισιάν προζάρει για τον Ταξιδιάρη!
Yerevan is a festive palette at any time of the year. Every month is great for tourism: winter is mild, spring is bright, summer is festive, and autumn is long and warm.
Το Ερεβάν είναι μια εορταστική παλέτα οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Κάθε μήνας είναι υπέροχος για τον τουρισμό: ο χειμώνας είναι ήπιος, η άνοιξη είναι φωτεινή, το καλοκαίρι είναι εορταστικό και το φθινόπωρο είναι μακρύ και ζεστό.
Yerevan 2800th Anniversary Park. The park dedicated to the 2800th anniversary of Yerevan foundation was laid owing to the financing of the Vardanyans family.
Το πάρκο αφιερωμένο στην 2800η επέτειο από την ίδρυση του Ερεβάν φτιάχτηκε χάρη στη χρηματοδότηση της οικογένειας Vardanyans.Yerevan, Armenia, is generally a safe, friendly and vibrant city with attractive architecture and rich history. Nicknamed the ‘pink city’ because of the color of volcanic tufa rock from which many buildings are constructed, this is a city where strolling allows you to see plenty.
Το Ερεβάν της Αρμενίας είναι γενικά μια ασφαλής, φιλική και ζωντανή πόλη με ελκυστική αρχιτεκτονική και πλούσια ιστορία. Με το παρατσούκλι «ροζ πόλη» λόγω του χρώματος της ηφαιστειακής πέτρας με την οποία κατασκευάζονται πολλά κτίρια, αυτή είναι μια πόλη όπου η βόλτα σας επιτρέπει να δείτε πολλά.Visiting the Caucasus and wondering what to buy in Armenia? Anyone who has been to Armenia will tell you it’s not the kind of place you soon want to forget. Buy a souvenir to remember this lovely city.
Επισκεπτόμενοι τον Καύκασο, αναρωτιέστε τι να αγοράσετε στην Αρμενία; Όποιος έχει πάει στην Αρμενία, θα σας πει ότι δεν είναι ο τόπος, που θέλετε να ξεχάσετε σύντομα. Πάρτε ένα αναμνηστικό για να θυμάστε την όμορφη πόλη.
Known for its rich history, diverse culture, and stunning architecture, Yerevan is a popular tourist destination that offers a unique blend of old-world charm and modern-day amenities. (Left, Seda Aghbalyan and in right Elen Babalyan).
Γνωστό για την πλούσια ιστορία, την ποικιλόμορφη κουλτούρα και την εκπληκτική αρχιτεκτονική του, το Ερεβάν είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός, που προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό γοητείας τού παλιού κόσμου και των σύγχρονων ανέσεων. Στα αριστερά η Σέτα Ακχπαλιάν και στα δεξιά η Ελέν Μπαμπαλιάν).
Click to view the whole article & photos: Yerevan city, capital of Armenia

Related Posts