Zagreb – Croatia

Zagreb is the capital and largest city of Croatia. It is in the north of the country, along the Sava river. It is a compact and walkable city of over one million people.

Το Ζάγκρεμπ είναι η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Κροατίας. Βρίσκεται στα βόρεια της χώρας, κατά μήκος του ποταμού Σάβα. Είναι μια συμπαγής και βατή πόλη με πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους.Ban Josip Jelačić Square is the heart of Zagreb. This main urban square marks the meeting point between the modern Lower Town and the ancient Upper Town. Ban Josip Jelačić Square is one of the must-see sights of Zagreb. It has been renamed several times, but currently owes its name to Josip Jelačić, who was governor of Croatia between 1848 and 1859.

Η πλατεία Ban Josip Jelačić είναι η καρδιά του Ζάγκρεμπ. Αυτή η κεντρική αστική πλατεία σηματοδοτεί το σημείο συνάντησης μεταξύ της σύγχρονης Κάτω Πόλης και της αρχαίας Άνω Πόλης. Η πλατεία Ban Josip Jelačić είναι ένα από τα αξιοθέατα του Ζάγκρεμπ που πρέπει να δείτε. Έχει μετονομαστεί αρκετές φορές, αλλά σήμερα οφείλει το όνομά της στον Josip Jelačić, ο οποίος ήταν κυβερνήτης της Κροατίας μεταξύ 1848 και 1859.Around it you will find numerous buildings dating from the nineteenth century, with great architecture design and colours.

Γύρω της υπάρχουν πολλά κτίρια που χρονολογούνται από τον δέκατο ένατο αιώνα, με υπέροχη αρχιτεκτονική και χρώματα.The central square of Zagreb is dominated by the statue of Ban Jelacic, the national hero of Croatia. The statue was erected in 1866, but was removed in 1947 because it had become a symbol of Croatian nationalism.

Στην κεντρική πλατεία του Ζάγκρεμπ δεσπόζει το άγαλμα του Ban Jelacic ,εθνικού ήρωα της Κροατίας. To άγαλμα στήθηκε το 1866, όμως αφαιρέθηκε το 1947 επειδή είχε γίνει σύμβολο του κροάτικου εθνικισμού.The heart is a symbol of the city, it is called Licitar and is given on special occasions, as an expression of love and devotion, in the form of a traditional colorful and elaborately decorated sweet made of honey dough.

Η καρδιά αποτελεί σύμβολο της πόλης, την αποκαλούν Λίτσιταρ και χαρίζεται σε ειδικές περιστάσεις, ως έκφραση αγάπης και αφοσίωσης, με τη μορφή ενός παραδοσιακού πολύχρωμου και περίτεχνα διακοσμημένου γλυκού από ζύμη μελιού.So, Zagreb is full of hearts, it is a fair tail place, full of flowers and greenery, wonderful architecture and idyllic corners.

Το Ζάγκρεμπ, λοιπόν, είναι γεμάτο καρδιές, ένα μέρος παραμυθένιο, γεμάτο λουλούδια και πράσινο, υπέροχη αρχιτεκτονική και ειδυλλιακές γωνιές.The etymology of the name Zagreb is unclear. It was used for the united city only from 1852, but it had been in use as the name of the Zagreb Diocese since the 12th century and was increasingly used for the city in the 17th century.

Η ετυμολογία του ονόματος Ζάγκρεμπ είναι ασαφής. Χρησιμοποιήθηκε για την ενωμένη πόλη μόνο από το 1852, αλλά χρησιμοποιήθηκε ως όνομα της Επισκοπής του Ζάγκρεμπ από τον 12ο αιώνα και χρησιμοποιήθηκε όλο και περισσότερο για την πόλη τον 17ο αιώνα.This monument is in tribute to Nikola Tesla. A physicist who has made numerous contributions to physics and engineering, but best known for his contributions to the design of the modern AC electricity system.

Αυτό το μνημείο είναι φόρο τιμής στον Νίκολα Τέσλα. Ένας φυσικός που έχει κάνει πολυάριθμες συνεισφορές στη φυσική και τη μηχανική, αλλά περισσότερο γνωστός για τη συμβολή του στο σχεδιασμό του σύγχρονου συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας AC.From 1945 until 1990, Zagreb functioned as the capital of the Socialist Republic of Croatia, one of the six constituent socialist republics of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia. The city consists of two distinct parts: The Upper Town, with a medieval style, and the Lower Town, with a strong Austrian influence.

Από το 1945 έως το 1990, το Ζάγκρεμπ λειτούργησε ως πρωτεύουσα της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Κροατίας, μιας από τις έξι συνιστώσες σοσιαλιστικές δημοκρατίες της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. Η πόλη χωρίζεται σε δύο διακριτά μέρη: την Άνω Πόλη, με μεσαιωνικό στυλ, και την Κάτω Πόλη, με έντονη αυστριακή επιρροή.Old-town Garden’s St. Mark’s Church sports Croatia’s medieval coat of arms and the emblem of Zagreb, making it an iconic and memorable sight. The church structure dates back to the 13th century, but the distinctive, brightly tiled roof was only added on in 1880.

Η εκκλησία του Αγίου Μάρκου της παλιάς πόλης Gradec φέρει το μεσαιωνικό οικόσημο της Κροατίας και το έμβλημα του Ζάγκρεμπ, καθιστώντας την ένα εμβληματικό και αξέχαστο θέαμα. Η κατασκευή της εκκλησίας χρονολογείται από τον 13ο αιώνα, αλλά η χαρακτηριστική, φωτεινή κεραμοσκεπή προστέθηκε μόλις το 1880.In this square you can visit some historical buildings of the city of Zagreb. Highlights include the Banski dvori Palace -the seat of the Croatian Government-, the Sabor Palace -the seat of the Parliament and the Constitutional Court- and the Old Town Hall.

Στην πλατεία αυτή μπορείτε να επισκεφθείτε μερικά ιστορικά κτίρια της πόλης. Τα κυριότερα σημεία περιλαμβάνουν το Banski dvori Palace -την έδρα της κροατικής κυβέρνησης-, το Sabor Palace -την έδρα του Κοινοβουλίου και του Συνταγματικού Δικαστηρίου- και το Παλιό Δημαρχείο.The eponymous square on which it sits is also worth a wander, being home to a number of Zagreb’s other important and historical buildings such as the Croatian Parliament and the Old City Hall.

Η ομώνυμη πλατεία στην οποία βρίσκεται αξίζει επίσης μιας περιπλάνησης, καθώς φιλοξενεί πολλά άλλα σημαντικά και ιστορικά κτίρια του Ζάγκρεμπ, όπως το Κροατικό Κοινοβούλιο και το Παλιό Δημαρχείο.The Lotrščak Tower once guarded the entrance of the Zagreb Upper Town, the oldest part of the medieval core of the city.

Ο Πύργος Lotrščak φρουρούσε κάποτε την είσοδο της Άνω Πόλης του Ζάγκρεμπ, του παλαιότερου τμήματος του μεσαιωνικού πυρήνα της πόλης.The origins of the cathedral date back to 1050. It stands out especially for its Gothic style and for all the architectural details, both on the facade and inside.

Οι απαρχές του καθεδρικού ναού χρονολογούνται από το 1050. Ξεχωρίζει ιδιαίτερα για το γοτθικό στυλ του και για όλες τις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, τόσο στην πρόσοψη όσο και στο εσωτερικό.Walk along the meandering narrow alleyways of the Upper Town to experience what life was once like in Zagreb. To add to the charm, in the evening the courtyards are lit with flickering vintage gas lamps.

Περπατήστε στα ελικοειδή στενά σοκάκια της Άνω Πόλης για να ζήσετε πώς ήταν κάποτε η ζωή στο Ζάγκρεμπ. Για να προσθέσετε στη γοητεία, το βράδυ οι αυλές φωτίζονται με λάμπες υγραερίου που τρεμοπαίζουν.The statue of the poet, writer, and military general Petar Rendic Preradovic, He was one of the most important Croatian poets and perhaps best known for his role in the cultural and political campaign for pan-South-Slavic revival at a time when the region was part of the Austrian Empire. On the northern side of the square stands the Zagreb Orthodox Cathedral now under renovation.

Το άγαλμα του ποιητή, συγγραφέα και στρατιωτικού στρατηγού Petar Rendic Preradovic. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους Κροάτες ποιητές και ίσως περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του στην πολιτιστική και πολιτική εκστρατεία για την παν-νότιο-σλαβική αναγέννηση σε μια εποχή που η περιοχή ήταν μέρος της Αυστριακής Αυτοκρατορίας. Στη βόρεια πλευρά της πλατείας βρίσκεται ο Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός του Ζάγκρεμπ που είναι υπό ανακαίνιση.As you walk along, you’ll see landmark buildings, such as the greatest theatre of Zagreb opera, the Gran Teatre del Liceu, the Palau de la Virreina and the spectacular Boqueria Market. Zagreb is more than a city that boasts impressive architecture, historic significance and cultural diversity.

Καθώς περπατάτε, θα δείτε χαρακτηριστικά κτίρια, όπως το μεγαλύτερο θέατρο της όπερας του Ζάγκρεμπ, το Gran Teatre del Liceu, το Palau de la Virreina και την εντυπωσιακή αγορά Boqueria. Το Ζάγκρεμπ είναι κάτι περισσότερο από μια πόλη που μπορεί να υπερηφανεύεται για την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, την ιστορική σημασία και την πολιτιστική ποικιλομορφία.The Archaeological museum, the Mimara museum, the Strossmayer Gallery, the Museum of Contemporary Art are some of the most important institutions. In the picture above is the Croatian Academy of Sciences and Arts was founded in 1861.

Το Αρχαιολογικό μουσείο, το μουσείο Μίμαρα, η Πινακοθήκη του Στρόσμαγιερ, το μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι κάποια από το πιο σημαντικά ιδρύματα. Στη φωτογραφία πάνω είναι η Κροατική Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών ιδρύθηκε το 1861.Glavni Kolodvor with a beautiful facade of the main entrance is the main railway station in Zagreb, opened in 1892.

Το Glavni Kolodvor με την όμορφη πρόσοψη της κύριας εισόδου είναι ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός στο Ζάγκρεμπ, που άνοιξε το 1892.A vibrant city with spectacular architecture and rich culture, the place it’s easy to fall in love with and enjoy every bit of it! It’s so easy to get caught up in the nice feeling of a city like Zagreb, where everything is just beautiful and colorful.

Μια ζωντανή πόλη με εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και πλούσιο πολιτισμό, το μέρος που είναι εύκολο να ερωτευτείς και να απολαύσεις κάθε κομμάτι του! Είναι τόσο εύκολο να παγιδευτείς στην ωραία αίσθηση μιας πόλης όπως το Ζάγκρεπ, όπου όλα είναι απλά όμορφα και πολύχρωμα.Zagreb is a city of arts and history, which is evident from its numerous museums, galleries and theaters.Green Horseshoe Park with Art Pavilion (1898) in the background.

Το Ζάγκρεμπ είναι μια πόλη των τεχνών και της ιστορίας, κάτι που φαίνεται από τα πολυάριθμα μουσεία, γκαλερί και θέατρα που διαθέτει. Green Horseshoe Park με Art Pavilion (1898) στο βάθος.Zagreb also has one of the most original themed museums that one can find. The museum of broken relationships, simply proves the romantic nature of the city.

Το Ζάγκρεμπ διαθέτει και ένα από τα πιο πρωτότυπα θεματικά μουσεία που μπορεί κανείς να βρει. Το μουσείο των διαλυμένων σχέσεων, απλά αποδεικνύει τη ρομαντική φύση της πόλης.Dolac Market is a traditional farmer’s market with an abundance of fresh homegrown and homemade local produce on offer.

Η υπαίθρια Αγορά Dolac που βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία είναι μια παραδοσιακή αγορά, όπου οι παραγωγοί πωλούν μια πληθώρα φρέσκων ντόπιων και σπιτικών τοπικών προϊόντων.Just beyond the square, you’ll find the Dolac open-air market, also known as “Zagreb’s belly”, as it’s where you’ll find irresistible flavors from all over Croatia. Fruits, vegetables, meat, fish for gourmets!

Λίγο πιο πέρα από την πλατεία, θα βρείτε την υπαίθρια αγορά του Dolac, γνωστή και ως «η κοιλιά του Ζάγκρεμπ», καθώς εκεί θα βρείτε ακαταμάχητες γεύσεις από όλη την Κροατία. Φρούτα, λαχανικά, κρέας, ψάρια για καλοφαγάδες!In Dolac Market, a place to haggle for fresh summer flowers as well. Zagreb leaves the visitor with a romantic, dreamy and calm aftertaste. It is a colorful, fragrant city with a Balkan temperament with a modern European orientation.

Στην αγορά Dolac επίσης, ένα μέρος για να παζαρέψετε φρέσκα καλοκαιρινά λουλούδια. Το Ζάγκρεμπ, αφήνει στον επισκέπτη μία ρομαντική, ονειροπόλα και ήρεμη γεύση. Είναι πόλη με χρώματα, μυρωδιές, με βαλκανικό ταπεραμέντο και με σύγχρονο ευρωπαϊκό προσανατολισμό.Discovering even more of the hidden beauty that this place has to offer. You can bet, that any person visiting this city will never feel alienated. This city rewards those on foot.

Ανακαλύπτοντας ακόμη περισσότερη κρυμμένη ομορφιά, της πόλης. Μπορείς να στοιχηματίσεις, ότι, οποιοσδήποτε που επισκέπτεται αυτή την πόλη, δεν θα αισθανθεί ποτέ αποξενωμένος. Αυτή η πόλη ανταμείβει όσους περπατούν.Apart of their beauty, Croatian are tall nation with average above 180cm. Croatians are ranked 7th in the world when it comes to average height. The average height for Croatian men is 180.76 cm, or 5 foot 11 inches. The average height for Croatian women is 166.80 cm, or 5 foot 6 inches.

Εκτός από την ομορφιά τους, οι Κροάτες είναι ψηλό έθνος με μέσο όρο πάνω από 180 εκατοστά. Οι Κροάτες κατατάσσονται στην 7η θέση στον κόσμο όσον αφορά το μέσο ύψος. Το μέσο ύψος για τους Κροάτες άνδρες είναι 180,76 cm, ή 5 πόδια 11 ίντσες. Το μέσο ύψος για τις γυναίκες της Κροατίας είναι 166,80 cm, ή 5 πόδια 6 ίντσες.In the main tourist street in the Upper Town namely Tkalchiceva Street there is a statue in honour of Marija Juric Zagorka ( 1873-1957 ) a Croatian jounalist,writer and women’s rights activist.

Στον κεντρικό τουριστικό δρόμο της Άνω Πόλης, την οδό Tkalchiceva υπάρχει ένα άγαλμα προς τιμήν της Marija Juric Zagorka (1873-1957), μιας Κροάτισας δημοσιογράφου, συγγραφέα και ακτιβίστριας για τα δικαιώματα των γυναικών.Kravata tie shop in Zagreb, Croatia. Croatia is the homeland of the first necktie as it originates from a cravat worn by 17th-century Croat soldiers.

Κατάστημα γραβάτα Kravata στο Ζάγκρεμπ, Κροατία. Η Κροατία είναι η πατρίδα της πρώτης γραβάτας καθώς προέρχεται από μια λαβίδα που φορούσαν Κροάτες στρατιώτες του 17ου αιώνα.Our tourist guide Tonka Baricevic was incredibly knowledgeable, friendly and professional with a sense of humour. She was just a wonderful guide and spoke excellent English. In her guided tour she gave us the essence of Zagreb beauty so pleasantly.

Η ξεναγός μας Tonka Baricevic, ήταν απίστευτα καλή γνώστης του αντικειμένου, φιλική και επαγγελματίας με αίσθηση του χιούμορ. Ήταν απλώς μια υπέροχη ξεναγός και μιλούσε εξαιρετικά αγγλικά. Στην ξενάγησή της, μας έδωσε την ουσία της ομορφιάς του Ζάγκρεμπ με τόσο ευχάριστο τρόπο.Hotel Puntijar is a museum boutique hotel located in Zagreb in the residential area Gracani. This family hotel offers uniquely decorated rooms with antique furniture.

Το Hotel Puntijar είναι ένα μουσειακό boutique ξενοδοχείο στο Ζάγκρεμπ, στην κατοικημένη περιοχή Gracani. Αυτό το οικογενειακό ξενοδοχείο διαθέτει μοναδικά διακοσμημένα δωμάτια με έπιπλα αντίκες.The striking building which hosts the magnificent museum, was once the residence of the owner’s ancestors. Zlatko Punijar is a member of the fifth generation of the famous Croatian catering family.

Το εντυπωσιακό κτίριο που φιλοξενεί το υπέροχο μουσείο, ήταν κάποτε η κατοικία των προγόνων του ιδιοκτήτη. Ο Zlatko Punijar είναι μέλος της πέμπτης γενιάς της διάσημης κροατικής οικογένειας στο catering.Zlatko Puntijar, a collector of the largest collection of cookbooks in Europe as well as the owner of the restaurant and the “Puntijar” boutique hotel and museum.

Ο Zlatko Puntijar, συλλέκτης της μεγαλύτερης συλλογής βιβλίων μαγειρικής στην Ευρώπη, καθώς και ιδιοκτήτης του εστιατορίου και του ξενοδοχείου Puntijar.Philip Nicolaides, Tina Eterovic Cubrilo, Popi Nicolaides and Alexander York in the cosy hotel’s restaurant Stari Puntijar which has a long tradition, enjoy delicious traditional Croatian specialities.

Ο Φοίβος Νικολαΐδης, Tina Eterovic Cubrilo, Πόπη Νικολαΐδου και ο Alexander York στο φιλόξενο εστιατόριο Stari Puntijar του ξενοδοχείου, που έχει μακρά παράδοση, απολαμβάνουν νόστιμες παραδοσιακές κροατικές σπεσιαλιτέ.This relatively small city has eye-catching buildings, several bold and quirky museums, and other attractions, together with a café culture that’s almost unmatched elsewhere in Europe.

Η σχετικά μικρή αυτή πόλη έχει εντυπωσιακά κτίρια, πολλά τολμηρά και ιδιόμορφα μουσεία και άλλα αξιοθέατα, μαζί με μια κουλτούρα καφέ που είναι σχεδόν απαράμιλλη αλλού στην Ευρώπη.Café culture is unmissable in Croatia, and especially in Zagreb – the sheer number of coffee shops on every corner will likely take you by surprise. Croats are among the biggest coffee drinkers in the world. This isn’t because they rely on the caffeine kick to feel energised. Croatian people just love to socialise.

Η κουλτούρα του καφέ δεν πρέπει να χάσετε στην Κροατία, και ειδικά στο Ζάγκρεμπ – ο τεράστιος αριθμός των καφέ σε κάθε γωνιά πιθανότατα θα σας εκπλήξει. Οι Κροάτες είναι από τους μεγαλύτερους καταναλωτές καφέ στον κόσμο. Αυτό δεν συμβαίνει επειδή βασίζονται στην καφεΐνη για να νιώσουν ενέργεια. Οι Κροάτες λατρεύουν απλώς να κοινωνικοποιούνται.Philip & Popi Nicolaides enjoy the great company of Marijana Rebic over a great cup of coffee in a beautiful coffee house in the big square of Zagreb.

Ο Φοίβος και η Πόπη Νικολαΐδη απολαμβάνουν την υπέροχη παρέα της Marijana Rebic, πίνοντας έναν υπέροχο καφέ, σε μια όμορφη καφετέρια στη μεγάλη πλατεία του Ζάγκρεμπ.

Click here to read the whole article and photos: Zagreb – Croatia

Related Posts