Zagreb Museum of Broken Relationships – Croatia

Μουσείο Διαλυμένων Σχέσεων, Ζάγκρεμπ – Κροατία

A very unusual museum with exhibits and stories which are funny, sad and in some case very thought provoking. It is interesting to note how the items and memorabilia are interwoven with the stories they belong to.

Ένα πολύ ασυνήθιστο μουσείο με εκθέματα και ιστορίες που είναι που είναι αστείες, έως θλιβερές και σε ορισμένες περιπτώσεις που προβληματίζουν πολύ. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί πώς τα αντικείμενα και τα αναμνηστικά είναι συνυφασμένα με τις ιστορίες στις οποίες ανήκουν.It is one of Croatia’s busiest — and quirkiest — tourist attractions. Located in an old mansion in the old town of Zagreb, Croatia’s capital.

Αποτελεί ένα από τα πιο πολυσύχναστα —και πιο περίεργα— τουριστικά αξιοθέατα της Κροατίας. Φιλοξενείται σε ένα πρώην αρχοντικό στην παλιά πόλη του Ζάγκρεμπ, την πρωτεύουσα της Κροατίας.In the old part of the city of Zagreb, a peculiar museum shares beautiful emotional stories, which over time became traumatic experiences.

Στο παλιό τμήμα της πόλης του Ζάγκρεμπ, ένα περίεργο μουσείο μοιράζεται ωραίες συναισθηματικές ιστορίες, που με την πάροδο του χρόνου έγιναν τραυματικές εμπειρίες. The museum was founded by two artists, Olinka Vištica, a film producer, and Dražen Grubišić, a sculptor. After their four-year love relationship came to an end in 2003, the two joked about setting up a museum to house the left-over personal items. Three years later, they agreed to proceed with this idea.

Το μουσείο ιδρύθηκε από δύο καλλιτέχνες, την Olinka Vištica, παραγωγό ταινιών, και τον γλύπτη Dražen Grubišić. Αφότου η τετραετής ερωτική τους σχέση έληξε το 2003, οι δυο τους αστειεύτηκαν για τη δημιουργία ενός μουσείου για τα προσωπικά τους αντικείμενα που είχαν απομείνει. Τρία χρόνια αργότερα, συμφώνησαν για την ιδέα αυτή.They started asking their friends to donate objects left behind from their break-ups, and the collection was born. It was shown to the public for the first time in 2006.

Άρχισαν να ζητούν από τους φίλους τους να δωρίσουν αντικείμενα, που άφησαν πίσω από τον χωρισμό τους κι έτσι γεννήθηκε η συλλογή. Προβλήθηκε στο κοινό για πρώτη φορά το 2006. The Museum of Broken Relationships is described by its founders as an “art concept which proceeds from the (scientific) assumption that objects (in the broadest sense, i.e., matter as a whole) possess integrated fields—‘holograms’ of memories and emotions—.

Το Μουσείο Διαλυμένων Σχέσεων περιγράφεται από τους ιδρυτές του ως μια «έννοια τέχνης που προέρχεται από την (επιστημονική) υπόθεση ότι τα αντικείμενα (με την ευρύτερη έννοια, δηλαδή η ύλη ως σύνολο) διαθέτουν ολοκληρωμένα πεδία —«ολογράμματα» αναμνήσεων και συναισθημάτων—.The Museum intends with its layout to create a space of ‘secure memory’ or ‘protected remembrance’ in order to preserve the material and nonmaterial heritage of broken relationships”.

Το Μουσείο σκοπεύει με τη διάταξή του να δημιουργήσει έναν χώρο «ασφαλούς μνήμης» ή «προστατευμένης ανάμνησης» προκειμένου να διαφυλαχθεί η υλική και μη υλική κληρονομιά των διαλυμένων σχέσεων».In 2011, the Museum of Broken Relationships received the Kenneth Hudson Award, for Europe’s most innovative museum, given out by the European Museum Forum (EMF).

Το 2011 το Μουσείο Διαλυμένων Σχέσεων πήρε το Βραβείο Kenneth Hudson, για το πιο καινοτόμο μουσείο της Ευρώπης, που απονεμήθηκε από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Μουσείων (EMF). The award goes to “a museum, person, project or group of people who have demonstrated the most unusual, daring and, perhaps, controversial achievement that challenges common perceptions of the role of museums in society”, rating the “importance of public quality and innovation as fundamental elements of a successful museum”.

Το βραβείο απονέμεται σε «ένα μουσείο, ένα άτομο, ένα έργο ή μια ομάδα ανθρώπων που έχουν επιδείξει το πιο ασυνήθιστο, τολμηρό και, ίσως, αμφιλεγόμενο επίτευγμα, που αμφισβητεί τις κοινές αντιλήψεις για τον ρόλο των μουσείων στην κοινωνία», αξιολογώντας τη «σημασία της δημόσιας ποιότητας και η καινοτομία ως θεμελιώδη στοιχεία ενός επιτυχημένου μουσείου».The EMF’s judging panel noted: The Museum of Broken Relationships encourages discussion and reflection not only on the fragility of human relationships but also on the political, social, and cultural circumstances surrounding the stories being told.

Η κριτική επιτροπή του EMF σημείωσε: Το Μουσείο Διαλυμένων Σχέσεων ενθαρρύνει τη συζήτηση και τον προβληματισμό όχι μόνο για την ευθραυστότητα των ανθρώπινων σχέσεων αλλά και για τις πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες γύρω από τις ιστορίες που λέγονται.The museum respects the audience’s capacity for understanding wider historical, social issues inherent to different cultures and identities and provides a catharsis for donors on a more personal level.

Το μουσείο σέβεται την ικανότητα του κοινού να κατανοεί ευρύτερα ιστορικά, κοινωνικά ζητήματα που είναι εγγενή σε διαφορετικούς πολιτισμούς και ταυτότητες και παρέχει μια κάθαρση στους δωρητές σε πιο προσωπικό επίπεδο.Zagreb’s Museum of Broken Relationships isn’t exactly the kind of museum you find in every city you visit. That’s exactly what makes it pique your interest.

Το Μουσείο Διαλυμένων Σχέσεων του Ζάγκρεμπ δεν είναι ακριβώς το είδος του μουσείου που βρίσκετε σε κάθε πόλη που επισκέπτεστε. Αυτό ακριβώς είναι που σας κεντρίζει το ενδιαφέρον.The museum opened in October 2010, proved popular with foreign tourists in particular. In 2017, the museum had more than 100,000 visitors, making it the 11th most visited museum in Croatia. You’ll see all the odd things to which people ascribe meaning: breast implants; pieces of a hand-knitted sweater that were never sewn together, but carried from place to place for 53 years!

Το μουσείο άνοιξε τον Οκτώβριο του 2010 και αποδείχθηκε δημοφιλές ιδιαίτερα στους ξένους τουρίστες. Το 2017, επισκέφθηκαν το μουσείο πάνω από 100.000 επισκέπτες, καθιστώντας το, το 11o μουσείο με τις περισσότερες επισκέψεις στην Κροατία. Θα δείτε όλα τα περίεργα πράγματα στα οποία οι άνθρωποι αποδίδουν σημασία: εμφυτεύματα στήθους; κομμάτια από ένα χειροποίητο πλεκτό πουλόβερ που δεν τελείωσε ποτέ όσο ήταν μαζί, αλλά μεταφέρονταν από μέρος σε μέρος για 53 χρόνια!

Material remains layout includes the objects and documents like photographs, letters, or messages. Items are presented with dates and locations of the relationship, and annotations by their anonymous donors. Due to physical space constraints, older exhibits may be archived and transferred to the virtual part of the museum.

Η διάταξη του υλικού περιλαμβάνει αντικείμενα και έγγραφα όπως φωτογραφίες, επιστολές ή μηνύματα. Τα στοιχεία παρουσιάζονται με ημερομηνίες και τοποθεσίες τής σχέσης και σχολιασμούς από τους ανώνυμους δωρητές τους.

The space overflows with exhibits-remnants of separations, which are accompanied by a small story. A box of matches, a dress, a mobile phone, a vibrator are some of the pieces of the puzzle of separations and the common past of people who were once in love.

Ο χώρος ξεχειλίζει από εκθέματα-απομεινάρια χωρισμών, τα οποία συνοδεύονται από μία μικρή ιστορία. Ένα κουτί σπίρτα, ένα φόρεμα, ένα κινητό, ένα δονητή είναι κάποια από τα κομμάτια του παζλ των χωρισμών και του κοινού παρελθόντος άλλοτε ερωτευμένων ανθρώπων.The Museum of Broken Relationships is dedicated to failed love relationships. Its exhibits include personal objects left over from former lovers, accompanied by brief descriptions. Expect humorous yet thought-provoking exhibitions that use personal objects left over from real-life failed relationships – and to explore why they go wrong.

Το Μουσείο Διαλυμένων Σχέσεων είναι αφιερωμένο σε αποτυχημένες ερωτικές σχέσεις. Τα εκθέματά του περιλαμβάνουν προσωπικά αντικείμενα, που έχουν απομείνει από πρώην εραστές, συνοδευόμενα από σύντομες περιγραφές και ιστορίες. Αναμένετε χιουμοριστικές καταστάσεις, αλλά που προβληματίζουν με προσωπικά αντικείμενα που έχουν απομείνει από αποτυχημένες σχέσεις της πραγματικής ζωής – και για να εξερευνήσετε γιατί πήγαν στραβά. From romances that withered to broken family connections, this quirky museum explores the mementos left over after a relationship ends… Displayed amid a string of all-white rooms are donations from around the globe, each with a story attached.

Από ειδύλλια που έσβησαν μέχρι διαλυμένες οικογενειακές σχέσεις, αυτό το ιδιόμορφο μουσείο εξερευνά τα αναμνηστικά, που έχουν απομείνει μετά το τέλος μιας σχέσης… Ανάμεσα σε μια σειρά από ολόλευκα δωμάτια εμφανίζονται δωρεές από όλο τον κόσμο, το καθένα με μια ιστορία.A parachute rig. 3 years Helsinki Finland. I met him on my first parachute jump. I was really scared but this handsome man, who was my tandem jump instructor, “saved” me. Later, he helped teach me to jump solo. We loved to play in the sky and we loved each other. Then he died in a parachute accident.

Ένα αλεξίπτωτο. 3 χρόνια Ελσίνκι Φινλανδία. Τον συνάντησα στο πρώτο μου άλμα με αλεξίπτωτο. Φοβήθηκα πολύ, αλλά αυτός ο όμορφος άντρας, που ήταν ο εκπαιδευτής μου στην πτώση, με «έσωσε». Αργότερα, με βοήθησε να μάθω να πηδάω μόνη μου. Μας άρεσε να παίζουμε στον ουρανό και αγαπούσαμε ο ένας τον άλλον. Στη συνέχεια πέθανε σε ατύχημα με αλεξίπτωτο.Though the Museum of Broken Relationships may seem depressing at first, it’s truly a journey of catharsis. Guests will experience a range of emotions, but they may exit uplifted and with empathy for the curious condition known as love.

 

Αν και το Μουσείο μπορεί να φανεί καταθλιπτικό στην αρχή, είναι πραγματικά ένα ταξίδι κάθαρσης. Οι επισκέπτες θα βιώσουν μια σειρά από συναισθήματα, αλλά μπορεί να φύγουν ανεβασμένοι και με ενσυναίσθηση για την περίεργη κατάσταση που είναι γνωστή ως αγάπη.As this Museum offers exciting exhibits and personal stories by broken personal relations, it looks that attracts more female visitors.

Καθώς αυτό το Μουσείο προσφέρει συναρπαστικά εκθέματα και προσωπικές ιστορίες από διαλυμένες προσωπικές σχέσεις, φαίνεται ότι προσελκύει περισσότερες γυναίκες επισκέπτες.It is the city’s first privately owned museum. It’s a powerful interaction. And one that illustrates the astonishing variety of forms that relationships can take.

Είναι το πρώτο ιδιωτικό μουσείο της πόλης. Είναι μια ισχυρή αλληλεπίδραση. Και ένα που απεικονίζει την εκπληκτική ποικιλία των μορφών που μπορούν να πάρουν οι σχέσεις.It’s a crowdsourced project and there’s an additional venue in Los Angeles (as well as plenty of popup museums around the world), but the original here in Zagreb.

 

Είναι ένα πολυσύχναστο μέρος και υπάρχει ένας επιπλέον στο Λος Άντζελες (καθώς και πολλά αναδυόμενα μουσεία σε όλο τον κόσμο), αλλά το πρωτότυπο βρίσκεται εδώ στο Ζάγκρεμπ.

Zagreb also has one of the most original themed museums that one can find. The museum of broken relationships, simply proves the romantic nature of the city.

Το Ζάγκρεμπ διαθέτει και ένα από τα πιο πρωτότυπα θεματικά μουσεία που μπορεί κανείς να βρει. Το μουσείο των διαλυμένων σχέσεων, απλά αποδεικνύει τη ρομαντική φύση της πόλης.

Travelling: Zagreb Museum of Broken Relationships – Croatia

Related Posts